Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Курсова работа

Образованието на 21 век

2006 г.

 


Съдържание

1. Образованието в България. 3

2. Проблеми пред средното образование в България. 7

3. Бъдещи резултати по отношение на личността. 10

Заключение. 13

БИБЛИОГРАФИЯ.. 14

 


1. Образованието в България

 

За кратък исторически период през 20 век българското образование достига европейско равнище. България е една от първите страни в Европа, в която още в края на 19 век има задължително начално 4-класно образование. През първата четвърт на 20 век се въвежда задължително основно 7-класно образование, а през 60-те години и задължително 8-класно образование. Същевременно началната училищна възраст се установява на 6/7 години, а задължителната - на 16 години и се изравнява с тази на развитите страни в света. През изминалото столетие българското образование постига съществени резултати в ограничаване на неграмотността, броя на незаписаните и отпадналите от училище деца, както и в постепенното въвеждане на масова предучилищна подготовка и възпитание на децата. С достатъчно основание може да се твърди, че в началото на 21 век съществуват необходимите предпоставки българското образование да се развива в съответствие с европейските тенденции.

...................................................

2. Проблеми пред средното образование в България

 

Основните проблеми, пред които е изправено средното образование в България в момента са следните:

• Липсва последователна национална политика в областта на средното образование, която да формира стратегическите приоритети в тази област. Нарушена е връзката между необходимите специалисти в съответните области и брояученици, които всяка година влизат в обхвата на средното образование. Не се прави анализ за връзката между нуждите на трудовия пазар и сектора на средното образование.

• Стои открит въпросът с осигуряване на необходимото качество на средното образование. Нужен е пълен механизъм за осигуряване на качеството, който да обвързва Министерството на образованието и науката, висшите училища и студентите. Необходимо е изравняване на стандартите за качество за различните видове специалности в различните университети, които да гарантират еднакво третиране на дипломите, получаване при завършване на определена специалност и степен. Би следвало да се помисли и за изравняване на практика на образователните изисквания в държавните и частните средни училища.

.................................................................

3. Бъдещи резултати по отношение на личността

 

Със съвременното базисно образование през 21 век трябва да се постигнат следните резултати по отношение на личността:

• формиране на висока обща култура

• намаляване на неравенството и несправедливостта

• придобиване на качества и квалификация, които максимално съответстват на нуждите на бизнеса и работодателите

• притежаване на необходимата научна подготовка и икономическа култура за самостоятелен професионален избор и реализация

• изграждане на широка комуникативна способност

• възпитаване на способност и желание за непрекъснато образование и самоусъвършенстване.

.....................................................

Заключение

 

В заключение можем да обобщим, че България има относително добри постижения в областта на образованието спрямо доходите в страната. Въпреки това налице е значително изоставане от сегашните страни-членки на ЕС по отношение прехода към икономиката на знанието. Една от основните причини за това са ниските нива на инвестиране в перспективни изследвания и информационни технологии. Това състояние поддържа ниско ниво на търсене от пазара на труда на високо квалифицирани работници и специалисти, което от своя страна не създава натиск върху образователната система за създаване на такива кадри, което от своя страна залага дефицит на високо квалифицирани работници в близките години.

.............................................

БИБЛИОГРАФИЯ

 

1.      Антикорупция. /учебно помагало/ Коалиция 2000 и Център за изследване на демокрацията, С., 2003;

2.      Божилова, В. Интеркултурното образование – международни и национални измерения .  – Год. на СУ, т. 95 на ФП, 2002;

3.      Вълчев, Р. Системи за социално-педагогически тренинг. 1987, 1988;

4.      Гражданското образование. Книга за учителя. Съст. З. Захариев , с., 2001;

5.      Гюрова, В. Университетите в защита правата на децата. – Педагогика, №3, 1999;

6.      Николаева, С. Личността на ценностен кръстопът. Теория и техники за ценностна диагностика и възпитание в детско-юношеска възраст, С., 2000;

7.      Стракова, Л. Ценностни ориентации и ценностно развитие на учениците. С., 1999;

8.      Стракова, Л. Технологични механизми на моралното развитие на учениците. СУ;

9.      Цветанска, С. Модели на общуване в обучението. – В: Образование 2/2000;

...................................................................

Темата е писана 2006 г.

 

Ключови думи:

образование в България – проблеми и бъдеще; средно образование; образователна система


Търси за: образование България проблеми бъдеще | средно образование | образователна система

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker