Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

 

 

 

Реферат

 

на тема:

 

Същност и класификация на стопанските организации. Жизнен цикъл на организация

 

 

2006

 

 

Съдържание

 

1. Същност на стопанските организации. 3

2. Класификация на стопанските организации. 3

3. Жизнен цикъл на организация. 8

Използвана литература. 9

 

 

1. Същност на стопанските организации

 

Стопанските организации са вид организации, осъществяващи стопанска дейност. Всяка стопанска организация е юридическо лице е, т.е. социално образувание, създадено по ред, определен от закона, което може да придобива права и да поема задължения и да извършва правни действия чрез свои органи, съставени от физически лица.

Всяка една организация представлява формална група, с определени цели. Специфичното тук е предметът на дейност, а именно стопанска такава.

Като стопанска се определя тази дейност, която се осъществява от търговец, т.е. от лицата по чл. 2 от Търговския закон, както и всяка друга дейност, осъществявана с цел печалба.

Стопанската организация представлява отворена система, която разменя постоянно потоци от ресурси и блага, като по този начин създава и укрепва съществуването си в процеса на развитието.

Като общи характеристики на стопанските организации могат да се изведат следните:

Ø           Стопанските организации са център в икономическия оборот. Тук се отчита връз­ката на стопанските организации с домакинствата, другите предприятия от националната иконо­мика, чуждите предприятия и страни, държавата и администрацията.

…………………………………………….

 

Всяка стопанска организация се проявява чрез съответна организационна форма. Нейната организацията и структурата на е сложна и комплек­сна. Определяща роля за структурата на стопанската организация имат следните фактори:

Ø                                   Въз основа на усвояването на нови продукти (диверсификация) и разширя­ването на общата гама на произвежданите блага стопанската организация се проявява в четири основни форми:

- концентрична – стопанската организация добавя към стоковата си продукция асортименти, които се произвеждат при използване на същите технологии и изискват маркетингови възможности, с които разполага самата фирма;

- вертикална – стопанската организация усвоява производството на част от комплектовката, която определя качеството на крайното изде­лие, а заедно с това и разширява възможностите за продажба и постигане по-висока цена;

- хоризонтална – стопанската организация се ориентира към производството на блага, които не са свързани с използваните до момента технологии, но се купуват от същите потребители.

- корпоративна – стопанската организация е решена да навлезе в сфера, която е коренно различна от нейния основен вид дейност и традицинно производство.

………………………………………………

 

3. Жизнен цикъл на организация

 

Жизненият цикъл на организацията се основава на етапите от нейното съществуване, които са:

-         създаване;

-         развитие;

-         стабилизация;

-         упадък.

Всеки от тези етапи, фази на жизнения цикъл се характеризират с определени особености и специфики. По време на всеки един от тях дейността се характеризира с конкретни проявни форми.

Фазата на създаването съставлява следните елементи:

-         избор на дейност;

-         узаконяване;

-         придобиване на активи;

-         създаване на организацията.

            ……………………………………………….

 

Използвана литература

 

1.      Велико Иванов; Икономика на фирмата; Славена; Варна; 2003 г.

2.      Ангел Айнаджиев; Икономика на предприятието; Унив. изд. Васил Априлов; Габрово; 1999 г.

3.      Анета Денева; Икономически основи на предприятието; Абагар; Велико Търново; 2006 г.

4.      Стоян Маджаров; Стопанска диагностика; Русенски унив. Ангел Кънчев; Русе; 2002 г.

 

 

 

Темата е разработена 2006 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

класификация на стопанските организации, жизнен цикъл на организацията, икономически оборот, маркетингови възможности на организацията, стопанска диагностика, придобиване на активи 

 

 

 

 


Търси за: класификация стопанските организации | жизнен цикъл организацията | икономически оборот | маркетингови възможности организацията | стопанска диагностика | придобиване активи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker