Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Търговска политика на хипермаркети “БИЛЛА” в България

 

 

 

2007 г.


Съдържание:

 

Увод. 3

1. Кратка характеристика на „Билла”. 3

2. Мисия и цели. 5

3. Организационна структура на фирмата. 6

4. Ситуационен анализ. 7

4.1. Анализ на макросредата. 7

4.2. Анализ на микросредата. 10

4.2.1. Клиенти. 10

4.2.2. Доставчици. 11

4.2.3. Конкуренти. 15

5. Място и роля на пазара на компанията. 17

5.1. Предимства и недостатъци пред конкурентите. 17

5.2. Предлагани услуги. 18

6. Маркетингов микс. 19

6.1. Продуктова политика. 19

6.2. Ценова политика. 21

6.3. Промоционна политика. 22

7. Технология на продажбите. 22

7.1. Същност на предлаганите стоки и услуги като потребителска стойност. 24

7.2. Резултати от техническото изпълнение. 27

7.3. Директен маркетинг. 28

7.4. Привличане на нови клиенти. 30

7.5. Задържане на реалните клиенти. 31

Заключение. 33

Използвана литература. 35

 


Увод

В условията на пазарно стопанство съществен фактор за успешно реализиране на фирмените цели е изграждането на ефективно работеща продажбена система, позволяваща достигането на продуктите до потребителите на възможно най-ниски цени. Но редица фактори, както вътрешни така и външни, предопределят нейния успех. Тенденциите в световната икономика – глобализацията, интеграцията, в частност на Европейския съюз, внасят нови аспекти във формирането и функционирането на организацията на продажбеното представяне, в изграждането на продажбената дейност, функциите на участниците в тях и пр.

В днешно време пазарите се променят бързо. Клиентите в много голяма степен са чувствителни към изменения в цените, създават се нови канали за пласмент, нови канали за комуникация, Интернет, безжична търговия, глобализация и пр. Но въпреки това икономиката не е безвъзвратно променена. В момента тя e смесица от старо и ново. Фирмите трябва да запазят по-голяма част от своите способности и познания, които са били ефективни в миналото. Но трябва също така да придобият нови нагласи и знания, ако се надяват да просперират в бъдеще.

Новите икономически условия при предстоящото ни членство в Европейския съюз налагат необходимостта от конкурентен частен сектор и производство, а с това най-вече се свързва възможността на фирмата и по-точно на нейните ръководители чрез финансовите си и анализаторски отдели да направят точен финансово стопански анализ на цялостната си дейност и оттам да определят възможностите си за развитие и растеж, за иновации в продуктовия асортимент, във възможностите си за укрепване на старите пазари и завладяването на нови пазарни ниши, както и начините за инвестиции през бъдещите периоди.

 

……………………………………

 

„Билла България” открива последния си девети хипермаркет в София, квартал „Надежда” на бул."Ломско шосе" на ъгъла с улица "Бели Дунав". Това е 13-ият магазин на "Билла" в България. От стъпването си на българския пазар през октомври 2000 г. досега австрийската компания е инвестирала около 70 млн. евро, като осигурява над 1600 работни места в различни градове из страната.

За тази година в плановете на компанията влизат откриването общо на шест нови магазина, като стойността на инвестициите се оценява на 20 млн. евро. Освен хипермаркета в "Надежда" "Билла" има намерение да открие магазини и в "Зона Б" - на ъгъла на улиците "Опълченска" и "Цар Симеон", както и в районите "Подуене" и "Слатина". "Била" през 2005 г. пуска и първите си супермаркети в морската столица Варна и в Габрово.

Австрийската верига отчита ръст от 30% в продажбите през 2006 г. спрямо предходната година. Засега тя остава на второ място след германската "Метро" при продажбите на бързооборотни хранителни стоки. Пазарният дял на "Билла" в България се оценява на около 3%.

 

…………………………………

 

4.2.2. Доставчици

Едно от основните условия за съществуването на фирмите в условията на пазарна икономика се явява осигуряването на бързо придвижване на стоките и разпределението им по целеви пазари. Дистрибуцията е процесът, чрез който отделните индивиди и групи хора получават продуктите, от които се нуждаят, а фирмите се позицират на пазара, реализирайки резултатите от своята дейност. Тук трябва да се отбележи, че не е достатъчно да се предоставят единствено разнородни продукти, тъй като те трябва да бъдат налични в адекватни количества и качество, на достъпни, удобни за пазаруване места и време.

Дистрибуционната политика е фактор за постигане на фирмените цели, заложени в маркетинговата стратегия – възможно най-пълно и качествено задоволяване на потребностите на клиентите на фирмата за дългосрочен период от време. За целта е необходимо потребителят да получи продукт и търговска услуга с високо качество, като едновременно се минимизират проблемите, които евентуално възникват в процеса на търсене, покупка и потребление на стоката (предпродажбено обслужване, следпродажбен сервиз, подмяна на некачествени стоки, обучение за начина на ползване – експлоатация, консултация и др.).

 

…………………………………

 

При самообслужването важно значение имат правилното определяне на броя и дължината на редовете от оборудването. Броят на редовете в средата на търговската зала трябва да е нечетен, което осигурява едно място на входа и изхода. Дължината на редовете може да регулира концентрирането на купувачи в определени участъци на търговската зала. Със самообслужване се продават както хранителните и често търсените нехранителни стоки, така и редица други нехранителни стоки с различно търсене, цена и сложност на асортимента. Самообслужването не е приложимо само за стоки, за които е необходимо да се изпълнят технически операции в момента на обслужването на клиента /измерване, изрязване, проверка на изправността и други/, за стоки със сложни технически параметри, за които е необходима квалифицирана консултация или демонстрация. За такива стоки се използва продажбата на открит показ.

За правилното организиране на технологичния процес в магазина важно значение има изборът на оптимален вариант на разположение на касовите възли в зависимост от входа, изхода, ширината и дълбочината на зоните за продажба. Рационалното разположение на касовото оборудване е свързано с правилното определяне на площта на касовите зони, като се вземат под внимание обемът и структурата на стокооборота, площта на магазина и др.

 

.................................................

 

Провежданата маркетингова политика и използваните за това средства способстват както за намаляване на времето за запознаване на клиентите със стоките, така и за създаване на трайни взаимоотношения с тях. Това се постига чрез насочването на голямите хипермаркети към крайните потребители.

За осъществяването на заложените цели важна роля за популяризирането на търговската марка изиграва осъществявания директен маркетинг. В следствие на това постигнатите резултати могат да се определят като все още начални, тъй като българските условия се характеризират с известна сложност по отношение на изпълнението на пазарните изисквания.

Разглеждането на продажбения маркетинг като отделна дисциплина от управлението и планирането на общия маркетинг в настоящата дипломна работа се характеризира с разделянето на маркетинга на сравнително самостоятелни клонове. Според някои автори това е една от причините продажбения маркетинг и мърчандайзинговата стратегия да завладее днешната реалност.

 

........................................................

 


Използвана литература

 

1.                  Аврамов, В., Комуникационна политика на фирмата, С., Сиела, 2001;

2.                  Бърд, Др., Директен маркетинг, Бургас, „Делфин прес”, 1993;

3.                  Дамянов, А., Планиране и прогнозиране, Св., 2002;

4.                  Димитров, Д. и др., Комуникациите в управлението на стопанските системи, С., Отделение за следдипломна работа, 1980;

5.                  Ковачева, В., Организация и оперативно управление на търговията, С., Форком, 1998

6.                  Ковачева, В., Организация и технология на търговската дейност, С., ИК “Век 22”, 1998

7.                  Ковачева, В., Физическа дистрибуция, С., Университетско издателство “Стопанство”, 1994;

8.                  Костова, В. Управление на продажбите. УИ “Стопанство”; С.; 1999;

9.                  Мавалски, А. Търговски маркетинг. УИ “Стопанство”; С.; 1997;

10.              Петров, И. Наръчник по мърчандайзинг. Визуална презентация на стоките. Изд. Световит; С., 2003;

11.              Христов, С. Стратегически маркетинг за бизнеса. С.; 2005;

12.              Янкулов, Янко, Продажбата е лесно нещо, С., Унив. изд. „Стопанство”, 2002;

13.              Индустриални отношения”, Бизнес Новини, Брой 35, 8-14 септември 2003

14.              Вулов, Г.,Билла инвестира по 10 млн. лв. във всеки свой магазин у нас”, В-к „Стандарт”; Вторник, 5 юни 2001

15.              Търговските вериги започнаха битката за спечелване на потребители. Промоции, бонуси и разнообразие са част от играта”, в - к „Сега”, 24 Май 2001.

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

организационна структура на „Билла”; ситуационен анализ; анализ на макросредата; анализ на микросредата: клиенти, доставчици, конкуренти; маркетингов микс: продуктова политика, ценова политика, промоционна политика; технология на продажбите; директен маркетинг; привличане на нови клиенти, задържане на реални клиенти

 


Търси за: организационна структура „Билла | ситуационен анализ | анализ макросредата | анализ микросредата | клиенти | доставчици | конкуренти | маркетингов микс | продуктова политика | ценова политика | промоционна политика | технология продажбите | директен маркетинг | привличане нови клиенти | задържане реални клиенти

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker