Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

 

 

РЕФЕРАТ

 

на тема:

 

„ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕ”

 

 

30. 11. 2007

СОФИЯ


СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. СЪЩНОСТ НА ПОНЯТИЕТО „ПРЕДПРИЯТИЕ”. 3

2. СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ.. 3

3. Функции на предприятието.. 18

4. Цели и стратегии за развитие на предприятието.. 19

5. Финансов анализ на дейността на предприятието.. 24

6. Преобразуване на предприятие.. 29

7. Обединения на търговски дружества.. 31

8. Ликвидация на търговски дружества.. 32

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 32

 

           

 

  

1. СЪЩНОСТ НА ПОНЯТИЕТО „ПРЕДПРИЯТИЕ”

 

Предприятието е организация, имаща за следните характеристики:

·                           Купува ресурси и наема работна сила;

·                           Трансформира закупените ресурси в стоки и услуги чрез производствен процес;

·                           Продава стоките и услугите с цел печалба;

·                           Работи под наименование и се отличава с имуществена, социална и организационна обособеност;

·                           В организацията има един работодател и поне един наемен работник или специалист;

·                           Играе роля на основна структурна единица на икономическата система и на обединенията на организациите;

·                           Притежава юридическа, икономическа и административна самостоятелност.

 

 

2. СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

 

Най - важните мотиви за създаването, учредяването и придобиването на бизнес или предприятие, от една страна, е получаване на печалба, а от друга страна, задоволяване на потребностите на пазара, в това число с продукти и услуги.

 

                        Избор на основен предмет на дейност

 

Решението, какъв да е основният предмет на дейност, се взима от предприемача,  след като се изследват всички условия на външната и вътрешната среда и се направи анализ на факторите, които оказват влияние върху конкретния бизнес.

       

            Анализ на външната среда

 

Външната среда представлява съвкупност от елементи, фактори, тенденции и събития, които оказват въздействие върху предприятието с различна сила през определени периоди от време. Те са извън управлението и контрола на предприятието и могат да помагат или пречат за достигане на неговите цели, да застрашат дейността на предприятието или да създадат благоприятни условия за развитието му.

 

Външните фактори на влияние може да се разгледат като:

o                            Световни – тяхното въздействие е с големи мащаби и се отразяват върху икономическите конюнктури в много страни. Такива са: екологичните проблеми и тенденции, военните конфликти, петролната и енергийната криза, цената на нефта и други глобални събития.

            ………………………………………………..

 

Източници на финансиране

 

 за учредяването на предприятие и за стартирането на стопанска дейност се изискват определени капитали, като за регистрацията на някои видове  фирми е задължително да се  разполага с определена сума собствен   капитал.  Най общо капиталът на предприятието се разделя на две части – собствен и привлечен.

 

·                              Собственият капитал е онази част от финансовите средства, получени от набирането на вноски от съдружниците, акции от акционерите и други. Той изразява каква част от имуществото на предприятието е негова собственост, включва основния, допълнителния капитал, резервите и печалбата

Основните източници при собственото финансиране на действащо предприятие могат да бъдат неразпределената печалба, амортизационните отчисления и паричните резерви.

 

·                              Привлеченият капитал е такъв вид финансови средства, получени от външната среда при изгодни икономически и финансови договорености. Привличането на чужд капитал може да се осъществи чрез облигационни заеми или при кредитирането между предприятия да се използват полици.

Най-често използвания начин за финансиране е банковият кредит в съвременните условия. Отпуска се от банките на отделните фирми, юридически или физически лица, като предварително са определени цел,  срок, определена лихва и е осигурен кредитополучател.

Заемен капитал се взима с различен срок на възвращаемост.

-          краткосрочни заеми – са със срок на възвращаемост до 1 година и се използват обикновено за доставка на краткотрайни активи

-          дългосрочни заеми са със срок на възвращаемост по голям от 1 година.

 

Традиционните начини за финансиране на фирмите с инвестиции са три:

-          Покупка на нови или употребявани машини или съоръжения със собствени средства;

            ………………………………………………

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1)     Икономика и организация на фирмата – Г. Попов, Ю. Маринова; изд. Къща „Горекспрес”, 2006 г;

2)     Икономика на предприятието, част І

 Авторски колектив: Е. Боюджиева, Йо. Линдер, Е. Маринова, Т. Търнева, Хр. Войнова;

3)     Търговско право – Борис Ланджев, Университетско издателство „Стопанство”, 2007 г.

4)     Основи на мениджмънта – доц. к. ик. н. Ангел Ангелов; изд. Тракия – М;

5)     Растежът на фирмата – д. ик. н. Иван Георгиев

6)     Икономика на индустриалната фирма – проф. д-р Сава Савов, Университетско издателство „Стопанство”

 

Темата е разработена 30. 11. 2007 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

жизнен цикъл на предприятие, създаване и функции на предприятието, цели и стратегии за развитие, обединения на търговски дружества, анализ на външна и вътрешна среда, източници на финансиране

 

 


Търси за: жизнен цикъл предприятие | създаване функции предприятието | цели стратегии развитие | обединения търговски дружества | анализ външна вътрешна среда | източници финансиране

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker