Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

 

 

РЕФЕРАТ

 

по: Макроикономика

.

на тема:

 

Държавен дълг на България през периода 2003 – 2008 г.

 

2009

 

 

1. Причини за възникването на дълга. 3

2. Нормативна база. 4

3. Влияние на дълга. 5

4. Последици от възникването на дълга и въздействието му върху         икономиката. 7

5. Дълговете на България в исторически план. 8

6. Причини за промените на държавния дълг през разглеждания период  11

7. Изводи от анализа. 12

Библиографска справка. 13

 

 

 

Дългът е парична сума или собственост, която се дължи от една организация или лице на друга организация или лице. Държавният дълг - това са всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата. Държавният дълг, наред с данъците е основно средство за осигуряване на средствата за финансиране на публични разходи. Той е елемент на държавните финанси от най - ранните етапи на тяхното съществуване.

 

 

1. Причини за възникването на дълга

 

Държавният дълг е натрупване на задължения от страна на държавата, чрез вземане на вътрешни и външни заеми. Той е важно перо в държавния бюджет и се формира въз основа на годишните бюджетни дефицити. Самият бюджетен дефицит представлява превишението на бюджетните разходи над данъчните приходи. Държавния дълг расте при увеличаване на годишния бюджетен дефицит и намалява под влиянието на формиране на бюджетни излишъци.

            Държавният дълг най - общо е дълг на държавната администрация.

Той бива вътрешен и външен, местен /общински/, правителствен, национален и т.н.

- Вътрешният се формира от т.нар. вътрешни заеми сключени с кредитори, местни държавни и частни институти или отделни граждани на държавата, финансирайки дейността й. Той влияе пряко върху благосъстоянието на населението. Вътрешния дълг може да бъде управляван.

- Външният дълг се формира при износ на стоки и услуги извън националното стопанство на държавата и ограничаващо потреблението вътре в нея.            Прогресивно нарастващия държавен дълг формира икономическите тежести и върху бъдещите поколения. Едновременно с това държавният дълг може за предпазва икономиката от дълбоки сътресения или да стимулира прогресивни, структурни изменения в националното стопанство.

…………………………………………………..

 

Представяне на държавния дълг – кратък  анализ на резултатите в таблицата

 

Както е видно от таблицата държавния дълг на Р. България намалява през разглеждания 6 годишен период. Това се налага като устойчива тенденция, резултат от благоприятното развитие на основните макроикономически показатели и провежданата разумна фискална политика от страна на правителството. Значение имат и очертаните дългосрочни цели в сферата на икономическите процеси свързани с членството на страната на в Европейския съюз.

В това време, размерът на вътрешния дълг следва обратната тенденция - на увеличаване. Това би трябвало да води до увеличаване стойностния размер на парите в обръщение в икономиката, което би спомогнало развитието на търговията в страната и подпомагане на нейната самостоятелност и сигурност.

 

 

6. Причини за промените на държавния дълг през разглеждания период

 

Намалението  на  външния  дълг  е  съпроводено  и  с  промени  в неговата валутна и лихвена структура. Във валутната структура на външния  държавен  и  държавногарантиран  дълг  през 2007 г. се запазва тенденция на нарастване на задълженията в евро, за сметка на  тези  в щатски  долари. Делът  на  дълга,  деноминиран  в  евро  от 55.7%  в  края  на 2005г.  нараства  до 63.1%  в  края  на 2006г.  и  достига 66.6%  към 31 юли 2007г.  Това  увеличение  е  основно  за сметка  на  редуциране  на  задълженията  в  щатски  долари  и специални права на тираж.

Увеличениeто на вътрешния дълг е в съответствие с  провежданата политика за увеличаване на вътрешното финансиране за сметка на външното. Същото обаче  ще  се  осъществява  при  запазване  на относително постоянни нива на вътрешния дълг спрямо БВП. Вътрешния дълг лесно се планира чрез инфлация. В случай, че цената  на  паричния  ресурс   на  вътрешния  пазар  е  по-ниска  отколкото на международните.

…………………………………………

 

 

Библиографска справка

 

1. Макроикономика – Сотирова, Ек.

2. Василев, Йордан – Икон. живот, №10, 10. 03. 2004 г.

3. Анчева Ек. - Дневник №199, 13 окт. 2006, Прил. Компании и Финанси

4. Илиев, Петър – Банкеръ №37, 16 - 22 септ. 2006 г.

5. Василев, Йордан – Икон. живот, №33, 15. 08. 2007 г.

6. Йорданов, Йордан – Икон. живот, №36, 7 септ. 2005 г.

7. www.minfin.bg

8. www.bnb.bg

 

Темата е разработена март 2009 г.

Съдържа таблици.

Най – новата информация е от 2008 г.

 

Ключови думи:

държавен дълг, влияние на дълга върху икономиката, средства за финансиране на публичните разходи, вътрешно финансиране на страната, инфлация, финансова политика, брутен вътрешен продукт (БВП)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Търси за: държавен дълг | влияние дълга върху икономиката | средства финансиране публичните разходи | вътрешно финансиране страната | инфлация | финансова политика | брутен вътрешен продукт | БВП

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker