Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

Реферат

 

на тема:

 

Възможности за безвъзмездно финансиране по програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. 

/Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2/

 

 

 

01. 04. 2009

София

 


СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Въведение. 3

Ос 1. Подобряване на конкурентноспособността на земеделския и горския сектор  5

Ос 2. Подобряване на околната среда и природата. 15

Използвани източници. 30

 

Въведение

 

       Оперативната програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. е насочена към подобряване условията на живот, икономиката и социалната инфраструктура в селските общини на страната. Тя се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националния ни бюджет. Общият размер на финансовите средства, които ще бъдат отпуснати в рамките на програмата за периода 2007 - 2013 г. е 3, 2 млрд. евро.

       Принципната разлика между Програмата за развитие на селските райони и седемте оперативни програми е свързана с политиката, към чието реализиране са насочени, както и с механизмите на финансиране, които тази политика изисква и предопределя. Докато седемте оперативни програми се финансират от структурните фондове и Кохезионния фонд и са насочени пряко към осъществяването на целите на политиката на сближаване на ЕС, Програмата за развитие на селските райони е инструмент за приложение на национално ниво на европейската политика за развитието на селските райони, която е част от Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС.

       Значението и за развитието на селските райони в рамките на ОСП нараства непрекъснато. Тази политика стимулира развитието на жизнено, ефективно, конкурентоспособно селско стопанство, насърчава опазването на околната среда, преодоляването на социалната и регионалната неравнопоставеност, част от която е и изоставането на селските райони, създава стимули за разгръщане на местна инициатива и инвестиции и разширява избора на населението в селските райони по отношение на доходи, здраве, образование. Финансирането на проекти по ОПРСР включва директните плащания за единица площ и т.н. пазарна подкрепа, която включва експортни субсидии, помощи за повишаване на консумацията на някои продукти (мляко); помощи за производство на пресни плодове и зеленчуци, предназначени за преработка и подкрепа на организации на производители.

       Управляващ орган е Дирекцията за развитие на селските райони към Министерството на земеделието и продоволствието, която отговаря за ефективното и целесъобразно управление на програмата. Разплащателна агенция е Държавен фонд „Земеделие”. През Разплащателната агенция преминават всички финансови средства, отпускани от ЕС за селското стопанство и развитието на селските райони.

       Изискванията по отношение на кандидатите, проектите, финансираните дейности, разходите, сроковете и процедурите за кандидатстване са разписани в Наредби за всяка мярка, които се одобряват от Министъра на земеделието и продоволствието.

       …………………………………………

 

Ос 1. Подобряване на конкурентноспособността на земеделския и горския сектор

 

       Първата Ос насърчава растежа на производителността и конкурентоспособността на земеделието, хранително - вкусовата промишленост, инвестициите в селско и горско стопанство, подобряване на човешкия потенциал, насърчаване производството на биологични продукти и иновациите при преработката на земеделски продукти. Мерките са насочени към разрешаване на основните проблеми, които възпрепятстват развитието на посочените сектори. За постигането на тези цели са предвидени 42 % от общия бюджет на програмата. Мерките по ос 1 се прилагат на цялата територия на страната, което означава, че финансиране могат да получат кандидати от всички общини.

 

Мярка 111:        Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания   

 

       Обща информация: Целта на мярката е да се подобри човешкия потенциал в земеделието и горското стопанство чрез разпространение на знания и придобиване на нови умения.

       Организациите трябва да изработят проекти за обучение, които съдържат учебни програми за всеки курс и/ или информационна дейност, планиран брой обучаващи се, районите, на територията, на които ще се организират курсовете или информационните дейности, график на дейностите и бюджет. Продължителността на курсовете трябва да бъде 30 или 150 часа. Информационните дейности могат да се провеждат под формата на семинари, практически курсове, информационни сесии, работни срещи или да включват разработване и разпространение на брошури, свързани с една или няколко от основните области - растениевъдство, животновъдство, или лесовъдство.

 

Образователните мероприятия могат да бъдат в областта на:

ü        управлението и бизнеса;

ü        новите технологии;

ü        качеството и безопасността на продуктите;

ü        устойчивото управление на природните ресурси;

ü        възобновяемите източници на енергия;

ü        биологичното производство.

       ………………………………………………….

 

Ос 2. Подобряване на околната среда и природата

 

       Тя насърчава използването на земеделски методи, опазващи околната среда, и компенсира земеделските производители в планинските и други не облагодетелствани райони, за да поддържат земята си в добро състояние и да се предотврати изоставянето на земята в тези райони. Финансира се и подобряването на горските ресурси и възстановяване на горския потенциал. Опазването на ландшафта и околната среда е приоритет и за мерките по другите оси. Финансовите средства по ос 2 представляват 27 % от финансирането по трите оси.

 

Мярка 211: Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони

 

       Обща информация: Мярката цели да съхрани земеделската дейност в планинските райони, където отрицателно влияние върху земеделското производство оказват природни фактори като надморска височина и степен на наклон; да спре обезлюдяването на тези райони като стабилизира доходите на селското население; да подпомогне поддържането на биоразнообразието. Плащанията се предоставят, за да компенсират допълнителните разходи или пропуснатия доход в планинските не облагодетелствани райони. Планински райони са землища, които са :

ü        със средна надморска височина минимум 700 м.

ü        със среден наклон на терена минимум 20 %

ü        със средна надморска височина минимум 500 в комбинация със среден наклон на терена минимум15 %

       ……………………………………………..

 

Използвани източници

 

1.      www.mzh.government.bg – Сайт на Министерство на земеделието и храните

2.      www.eufunds.bg

3.      www.e-finance-bg.net

4.      www.azpb.org  - Сайт на асоциация на земеделските производител

 

Темата е разработена 01. 04. 2009 г.

Съдържа таблици.

Най – новата информация е от 2008 г.

 

Ключови думи:

безвъзмездно финансиране, програма за развитие на селските райони, земеделски и горски сектор, конкурентноспособност на земеделските райони, подобряване на околната среда, възстановяване на горския потенциал


Търси за: безвъзмездно финансиране | програма развитие селските райони | земеделски горски сектор | подобряване околната среда | възстановяване горския потенциал

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker