Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Курсова работа

Характеристика на “Унипак” АД, гр. Павликени

2008 г.


Съдържание

 

1. Юридически статус и кратко описание на дружеството. 3

2. Предмет на дейност. 4

3. Продажби на “Унипак” АД, гр. Павликени. 5

3. 1. Производството на “Унипак” АД.. 5

3. 2. Обем на производството. 5

3. 3. Продуктова структура. 8

4. Основни контрагенти. 9

5. Основни конкуренти. 9

6. Обем и структура на продажбите. 10

7. Основни пазари на фирмата. 13

8. Управление на търговските дейности в “Унипак” АД.. 26

9. Икономически показатели за “Унипак” АД, формирани на база продажби в чужбина. 30

9.1. Приходи от продажби. 30

9.2. Печалба. 31

9.3. Рентабилност. 33

9.4. Собствен капитал в зависимост от рентабилността на продажбите. 34

9.5. Стокови наличности. 34

9.6. Норма на изработка. 34

10. Бъдещи насоки за пазарно проникване на чуждестранните пазари. 35

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 39


....................................

3. Продажби на “Унипак” АД, гр. Павликени

Продажбите на “Унипак“ АД са продажби на едро. Те не включват размяна с крайните потребители. Търговията на едро се занимава главно с директни продажби. Особено внимание трябва да се обърне освен на продуктовата структура, също така и на основните пазари, клиенти, конкуренти.

 

3. 1. Производството на “Унипак” АД

Изисквания при производство на опаковки

а) ограничаване на теглото и обема им до минимум, но до степен, при която опаковката обезпечава безопасността, хигиената на опакования продукт и приемливостта за потребителя;

б) свеждане до минимум на вредните и опасните вещества и материали в състава им;

в) при проектирането, производството и разпространението на опаковките да се позволи многократната им употреба или оползотворяването им, включително чрез рециклиране, и да се ограничи във възможно най-голяма степен въздействието на опаковките върху околната среда;

г) физичните свойства и характеристики на опаковките да позволяват при използването им по предназначение да се извършат определен брой употреби или обращения на опаковките;

.......................................

7. Основни пазари на фирмата.

Основните пазари за продукцията на дружеството са предимно в България. “Унипак” АД, гр. Павликени е единственият производител на каширано алуминиево фолио и задоволява 90% от нуждите на страната. Основни външни пазари на “Унипак“ АД са Русия, Украйна, Беларус, Литва, Молдова, Сърбия, Малта, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Румъния, Турция, Македония, Албания и други, като относителния дял на износа надхвърля 42%.

Активната пазарна политика на “Унипак“ АД е насочена към утвърждаване на сегашните и овладяване на нови пазари на базата на внедряване на нови продукти и коректно сътрудничество с всички партньори.

Основни единични клиенти на външния пазар са следните фирми:

LAPP– Германия/Франция; STERNER – Германия, NECKAR - Германия; SULCUP – Румъния, CONSPECTUS –Нигерия; FABER KABEL –Германия; BEARING TRADE – САЩ; GRACO – Холандия; MEMIRA – Кипър; EVROPA KOMEPC – Македония; EL-MIN - Македония; RADE KONCAR - Македония; MIKRON - Македония.

Таблица 8

Наименование

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Производство

3275 т

15659хлв

2867 т

7861хлв

3178 т

12305хлв

В.т.ч. Вътр.пазар

1173 т

3151хлв

1741 т

4373хлв

2144т

3218хлв

Износ

2102 т

12508хлв

1126 т

12488хлв

1134 т

9087хлв

Реализация

3236 т

8583хлв

2867 т

27774хлв

3371 т

12321хлв

В т.ч.Вътр.пазар

1134 т

4075хлв

1741 т

7286хлв

2237 т

8234хлв

Износ

2102 т

11508хлв

1126  т

20488хлв

1034т

4087хлв

..........................................

Пазар Испания

Структурата на пазара в Испания, общата икономическа ситуация и особеностите в производството на кабели и проводници са определящи за ролята на горепосочените фирми. Сключените договори с тях осигуряват поръчките на количества, които гарантират ефективното натоварване на производствените мощности и необходимата сигурност при плащането. Тъй като дяловете на основните клиенти в цялостния обем на продажбите на “Унипак” АД са сравнително равностойни и поради факта, че непосредствено след тях по оборот се нареждат няколко по-малки фирми, може да се каже, че зависимостта на “Унипак” АД от основните й клиенти на вътрешния пазар не е голяма и е в рамките на нормалното.

Таблица 15.

Продуктова структура

2006 г.

2007 г.

Стойност

х лв

Стойност

х лв

 

Опаковки от картон

24

23

 

Опаковки хромова хартия

42

40

 

Екстр.хартии без печат

29

21

 

Екстр.опаковки спечат

17

38

 

Кашир.фолио с  хартия

170

172

 

.......................................

9. Икономически показатели за “Унипак” АД, формирани на база продажби в чужбина.

9. 1. Приходи от продажби.

Паричните приходи на дружеството намаляват с намаляването на обема на продажбите. През анализирания период, приходите са както следва: 2001 г. - 9324 х. лв.; 2006 г.- 8155 х. лв.; 2007 г.- 8080 х. лв. Тези приходи са формирани предимно от приходи от дейността, като според Отчета за приходите и разходите за деветмесечието на 2007 г. представляват над 90 %. Изследваните по-горе промени в обема на производството и структурата на продажбите влияят върху размера на паричните приходи. Това влияние ще изследвам, като използвам регресионния метод, илюстриран в следващата таблица.

..........................................

10. Бъдещи насоки за пазарно проникване на чуждестранните пазари.

 

Тясно свързани с политиката по управление на дружеството е ясно определяне ролята на стратегическият управленски апарат, създаването на подходяща управленска и фирмена стратегия, бизнесплан, които заедно с приложените програми и задачи да спомогнат за постигане на поставените от ръководството цели. Има различни структури на управление и те са зависими най-вече от стратегията на развитие, която е избрала фирмата, както и от маркетинговата й стратегия – на следване на лидера, настъпателна и агресивна и т.н.

...............................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1.      Боева, Б. Международен маркетинг. УИ, С., 1996;

2.      Даскалов, П. Външна търговия. Техника на плащанията, Вн, 1992;

3.      Каменов, Д., Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране, С.,1999

4.      Каменов, К. Малкият бизнес. Велико Търново, С., 1997 г. изд. АБАГАР

5.      Каракашева, Л., Международен маркетинг, С., 2000;

6.      Каракашева, Л, Б.Боева. Международна сделка за покупко-продажба“, Варна, Princeps, 1994;

7.      Каракашева, Л. Външнотърговски отношения на съвременната фирма. Хасково, 2002;

8.      Петров, Г. Основи на финансите на фирмата. С-я, УНСС, 1997 г.

9.      Първанова, Р. Интереси на търговеца при външнотърговските сделки и плащания: Документи, класификатори и кодови означения на международната търговия. Сф,ФорКом, 1999;

10. Тодоров, К. Бизнес стратегия на малката фирма. НБУ, 1996 г

.............................................

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа 21 таблици като най-новите данни са за 2007 г.

 

Ключови думи:

“Унипак” АД – юридически статус, предмет на дейност, продажби и производство, контрагенти и конкуренти, основни пазари, икономически показатели, печалба, рентабилност, собствен капитал; пазарно проникване; чуждестранни пазари


Търси за: предмет дейност | продажби производство | контрагенти конкуренти | основни пазари | икономически показатели | печалба | рентабилност | собствен капитал | пазарно проникване | чуждестранни пазари

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker