Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Курсова работа

Зависимост между личния (паричния) доход и разходите за потребление на домакинствата в България за периода 2000 – 2007 г.

2008 г.
Съдържание

 

1. Въведение. 3

2. Изследване на бюджета на домакинствата. 3

3. Анализ на домакинските разходи. 5

4. Анализ на домакинските приходи. 8

5. Промените у нас. 10

6. Нарастване на издръжката на живот през периода 2001 - 2007 г. 16

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 21

 


1. Въведение

Изследването на домакинските бюджети е комплексно статистическо изследване, което цели да характеризира основни аспекти на социално-икономическото състояние на домакинствата. Основни задачи на изследването са събирането, обработката и анализа на статистически данни, отнасящи се до доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението. Цел е да се определи също така зависимостта между потребителските разходи и приходите на домакинствата за определен период от време.

От 1 февруари 2001 г. започна изследване с нова извадка от 3000 домакинства. Целта му е да даде представителна информация за доходите, разходите, потреблението и жизнения стандарт на населението. То е и в основата на изчисляването на инфлацията в страната, тъй като на базата на данните за потреблението. Освен това е сред най-старите статистически изследвания у нас, с близо 80-годишна история.

...............................................

2. Изследване на бюджета на домакинствата

Тенденциите от последните години показват увеличение на доходите и на разходите на хората. Данните показват, че постепенно нараства относителния дял на общия доход на домакинство от работна заплата. От 38.9% през 2000 година той до 46% през 2006 година. В същото време все по-малко разчитаме на обезщетения за безработни. През 2000 година обезщетенията са били 1% от доходите на домакинствата в страната, а през 2006 година - едва 0.4%.

За четири години издръжката на живот нараства с 29.3% и от 258,20 лв. през юни 2001 г. достига 333,82 лв. през юни 2005 г. По основни групи стоки и услуги поскъпването е, както следва:

·        Основни групи стоки и услуги Темп (%)

·        Хранителни стоки 8.8

·        Алкохолни напитки 23.6

·        Тютюневи изделия 81.9

·        Храна и напитки в заведения за обществено хранене 56.6

·        Жилищни наеми и разходи за поддържане на жилището 37.4

·        Осветление, отопление и енергия 67.5

·        Жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности 0.6

·        Облекло, обувки и лични принадлежности -12.1

·        Лична хигиена и здравеопазване 59.8

·        Образование и свободно време 28.8

·        Транспорт и съобщения 67.9

·        Хотелиерски услуги, такси и административни услуги 40.6

................................................

4. Анализ на домакинските приходи

Анализът на домакинските приходи по видове и обеми в абсолютно и структурно отношение и тяхната обвръзка с разходната система на домакинствата, се определя също на годишна, месечна или избрана водеща основна база за направения анализ.

Паричният доход включва всички парични средства, придобити от домакинствата през изследвания период - доходите за труд, доходите от собственост, от социално осигуряване, от продажби, от трансфери между домакинствата и други регулярни и еднократни източници на доход.

Общият доход е сумарна величина от паричния и остойностения натурален доход на домакинствата за изследвания период. Натуралният доход включва постъпленията на хранителни продукти, нехранителни стоки, животни и други, произведени от домакинствата или получени безвъзмездно от роднини, познати, стопански организации и други източници. Остойностяването на натуралните количества се извършва по средни пазарни цени за съответната стока, получени от изследването на домакинските бюджети.


Таблица 3

ПАРИЧЕН ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ ЗА 2006 И 2007 ГОДИНА

Източници

2006

2007

структура

средно на домакинство

средно на лице

структура

средно на домакинство

средно на лице

%

лв.

лв.

%

лв.

лв.

Паричен доход

100.0

475.30

188.96

100.0

567.58

223.55

Работна заплата

51.7

245.70

97.68

53.1

301.13

118.60

Извън работната заплата

4.2

20.14

8.01

5.0

28.58

11.26

От предприемачество

6.1

28.78

11.44

6.0

34.13

13.44

От собственост

0.7

3.47

1.38

1.5

8.38

3.30

Обезщетения за безработни

0.5

2.17

0.86

0.4

2.19

0.86

Пенсии

25.9

123.06

48.92

23.5

133.35

52.52

Семейни добавки за деца

0.8

3.93

1.56

0.6

3.64

1.43

Други социални помощи

1.6

7.54

3.00

1.6

8.94

3.52

От домашното стопанство

2.1

10.13

4.03

1.8

10.46

4.12

От продажба на имущество

1.4

6.77

2.69

2.4

13.66

5.38

Други

5.0

23.60

9.38

4.1

23.12

9.11

.............................................

5. Промените у нас

Една от най-съществените промени у нас през последните 12 г. е намаляването на доходите от домашното стопанство, отчитат статистиците. 262 лв. е доходът от домашно стопанство през 2000 г. и след сериозно покачване до 392 лв. през 2002 г. той започва да пада. Като цяло намалението е почти 3 пъти. Докато през 1995 г. почти една трета от доходите на домакинството идва от домашното стопанство, то през 2006 г. делът е сведен до 10%. Подобна е тенденцията и при разходите за личното стопанство. През 1995 г. те са били 4% от всички, а миналата година вече са само 1.9%.

Факторите за това са много. Една от причините е, че производството вкъщи вече излиза доста скъпо. Разходите по сметките за вода, ток и парно през последните 12 г. са нараснали значително (увеличението е двойно, само като се сравнят сумите за първата година от деноминацията 1999 г. и 2006 г. - от 430 на 832 лв.). Навремето много производители поливаха домашните си стопанства с питейна вода, обясняват експертите. Днес обаче все по-рядко го правят и така домашното производство излиза нерентабилно.

..................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.   Златев, М. Бюджетните аспекти на либерализма в България. С.

2.   Улф, Чарлз. Пазар или държавна намеса. ИПИ, 2000.

3.    “Предизвикателства пред фискалната политика”; с-е “Финанси”, бр. ІІІ, март 2004г. Автор Иван Павлов.

4.   www.government.bg

5.   www.nsi.bg

6.   www.ced.bg

................................................

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа 7 таблици като най-новите данни са за началото на 2008 г.

 

Ключови думи:

личен /паричен/ доход, разходи за потребление, домакинство – бюджет, приходи, разходи, консумация, издръжка на живот


Търси за: личен паричен доход | разходи потребление | домакинство бюджет | консумация | издръжка живот

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker