Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

Курсова работа

Анализ и оценка на структурата на разходите на домакинствата в България

 

 

2008 г.


Съдържание

 

1. Икономическа роля на държавата. 3

2. Приходно-разходна система. 4

3. Изследване на домакинските бюджети. 7

4. Прогнози за 2008 г. 21

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 23

 


1. Икономическа роля на държавата

Когато макроикономиката постига равновесие, е в състояние на стабилност. Най-благоприятният, оптимален режим на функциониране на икономическата система е при потенциалното равнище на националното /съвкупното/ производство. Тогава се постига пълна заетост /естествено равнище на безработица/ и стабилно равнище на цените /отсъствие на инфлация/, което в една или друга степен влияе на личното потребление като дял от общите съвкупни разходи в икономиката.

Отклонението от макроикономическия оптимум, нарушаването на пълната заетост, развитието на инфлация или стагфлация са признаци за макроикономическа нестабилност.

Икономическите цели на всяко общество, принципите за рационализъм, икономичност, оптимално използване на ограничените ресурси и максимизиране на резултатите от икономическата дейност предполагат разработването на комплекс от мерки, с които да се оптимизират параметрите на икономическата система. Това се постига чрез разработването на определени икономически и социални политики. Всяка икономическа политика е комплекс от икономически подходи, икономически инструменти и икономически действия за постигане на определени икономически и социални цели.

......................................................

2. Приходно-разходна система

            Основен инструмент за управление на съвкупното търсене е използването на данъците. Регулирайки данъците, правителството изменя платежоспособното търсене към желаната равновесна точка.

            В реалната икономика разполагаемият доход, респ. потребителското платежоспособно търсене, зависят от измененията в две променливи: БВП и данъчната ставка. Те могат да се изменят еднопосочно или разнопосочно, с еднаква или различна динамика. Ако данъците растат по-бързо от растежа на БВП, разполагаемият доход, а с това и потребителското търсене намаляват. И обратно, ако БВП расте по-бързо от данъците, разполагаемият доход расте. Но при всички случай при даден БВП правителството чрез данъчната политика може да управлява съвкупното търсене индиректно, т. е. посредством разполагаемия доход и потреблението.

................................................

Постигнатите анализи и определени зависимости дават точна представа при настъпващите макроикономически промени при прехода от планова към пазарна икономика, какви за основните тенденции в приходо-разходната система на отделните домакинства (с важно практическо значение както за Правителството, така и за ЕС и МВФ е, да се определи в дялово отношение как с навлизането на страната ни в конкурентноспособна пазарна икономика, се изменя приходната и разходната част на отделните домакинства и на тази база да се определят приоритетите на отделните министерства и като цяло на правителството по отношение ръст на цените и видове производства, както и на тази база се определя жизнения минимум -  праг на бедността и възможностите за социални увеличения и допълнителни придобивки).

...........................................................................

3. Изследване на домакинските бюджети

Изследването на домакинските бюджети е комплексно статистическо изследване, което цели да характеризира основни аспекти на социално-икономическото състояние на домакинствата. Основни задачи на изследването са събирането, обработката и анализа на статистически данни, отнасящи се до доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението. Цел е да се определи също така зависимостта между потребителските разходи и приходите на домакинствата за определен период от време.

......................................................

Статистиката отчита, че през май, българското домакинство плаща средно по 63,67 лв. за сметки и осигуряване на жилището. През същия месец на изминалата година средният разход на едно домакинство е бил 57,69 лв.

Продължава тенденцията за намаляване на средствата, които българите влагат, за да подобрят състоянието на имота си.

НСИ отчита, че през май 2007 година средно една фамилия е дала 3,2 на сто от парите си за ремонт и поддръжка на жилището, което прави по 17,40 лв. за домакинство и средно близо 7 лв. на човек.

През същия период на миналата година, домакинствата са дали 3,6 процента от парите си за ремонт на имота или 16, 63 лв. за домакинство.

.......................................................


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.   Златев, М. Бюджетните аспекти на либерализма в България. С.

2.   Станчев, К. Предизвикателствата пред българската икономика: 2002 г. и след това. ИПИ бюлетин бр.55/2001.

3.   Улф, Чарлз. Пазар или държавна намеса. ИПИ, 2000.

4.    “Предизвикателства пред фискалната политика”; с-е “Финанси”, бр. ІІІ, март 2004 г. Автор Иван Павлов.

5.   Интернет използвани източници:

- www.government.bg

- www.nsi.bg

- www.ced.bg

- www.stat.bg

.................................................

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа таблици като най-новите данни са за 2007 г.

 

Ключови думи:

разходи на домакинства – структура, анализ, оценка; роля на държавата; приходно-разходна система; домакински бюджет


Търси за: разходи домакинства структура | роля държавата | домакински бюджет

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker