Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Приходи и разходи на фирмата

           

            План - тезис: Същност и класификация на приходите и разходите. Анализ на приходите и разходите н предприятието. Направления и мотиви на анализа.

 

            Печалбата често се използва, като мярка за ефективност или като база, като доход от инвестиции или доход от отделна акция. Приходите и разходите са елементи, свързани пряко с изчисляването на печалбата. Признаването и изчисляването на приходите и разходите, а следователно и на печалбата зависи отчасти на концентрацията за капитала и за поддържането му, която предприятието прилага при съставянето на счетоводните отчети.

…………………………………

Дефиницията за разходи включва и онези разходи, които възникват в хода на нормалната дейност на предприятието. Разходи, възникнали по време на дейността на предприятието включва например себестойността на продажбите, заплатите и амортизацията. Обикновено разходите са под формата на намаляване на актив – пари, парични еквиваленти, инвентар, имущество, производствени  средства и оборудване, други статии, които отговарят на дефиницията за разход.

………………………………………

Използвана литература

 

1.      Икономика на предприятието 1-ва част, автори – В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт

2.      Икономика на предприятието 2-ра част, автори – В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт

3.      Икономика на предприятието 3-та част, автори – В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт

4.      Икономика, автори - Никола Николов и Елена Маринова

5.      Икономика на индустриалната фирма

………………………………………

Ключови думи:

приходи и разходи, печалба, капитал, икономическа изгода


Търси за: приходи разходи | печалба | капитал | икономическа изгода

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker