Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (60 лв)  54.00 лв Нова цена!


ДИПЛОМНА РАБОТА

Разработване на общински стратегии /теоретико-методологически аспекти/ - Община Димитровград

2008 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

 

Увод. 3

Първа Глава – Теоретична част. 5

1. Стратегиите – основни теоретични аспекти. 5

1.1. Същност и характеристика на стратегиите. 5

1.2. Класификация на стратегиите. 9

1.3. Актуалност и значение на стратегиите. 10

2. Разработване на общинска стратегия. 12

2.1. Цели и приоритети при разработването на стратегии. 14

2.2. Етапи при разработването на общински /регионални/ стратегии. 17

2.3. Варианти за разработване на общинските /регионални/ стратегии  23

2.4. Нормативна база на разработване на общински /регионални/ стратегии  24

ІІ. Глава. Анализ на икономиката на община. 27

1. Същност. 27

2. Общински анализ на населението. 28

3. Анализ на безработицата в общините. 29

4. Миграционни процеси в общините. 30

5. Методи и модели за икономически анализ на общините. 31

ІІІ. Практическа част. 37

Социално-икономическа дейност и разработване на стратегии в община Димитровград. 37

1. Географско-икономически характеристики. 37

2. Функции на община Димитровград. 37

3. Формиране и разработване на стратегии в община Димитровград. 39

Заключение. 44

Използвана литература. 46

 


Увод

 

Настоящата дипломна работа разглежда теоретико-методологичните аспекти. Състои се от тематични раздела: “Стратегиите – основни теоретични аспекти”. В този раздел са анализирани и разгледани теоретичните основи на стратегиите. Направена е обстойна и научно обоснована класификация на стратегиите. При провеждането на класификацията са използвани следните критерии: обхват, етапи в цикъла на изпълнение, отношение на участниците в процеса, сферата на дейност и обекта за които се разработва.

В тематичния раздел “Разработване на общински стратегии” е отделено подобаващо внимание на целите и приоритетите при разработването им. Основен и много важен момент е правилното целеполагане и оценка на наличните ресурси.

Ресурсите на общината /финансови, материални, трудови и др./ са силно ограничени и лимитирани. Това особено с пълна сила важи за финансовите ресурси. Марко са общините в България, които са печеливши. Повечето от тях разчитат на държавната субсидия. Единствените изходи за финансиране на общините са:

¨                  Ускорената общинска приватизация

¨                  Приоритетно развитие на малкия и среден бизнес

¨                  Развитие на ефективни общински предприятия

Познати са следните варианти за разработването на общински стратегии.

Първият от тях се състои в обявяването на конкурс за разработване на планово задание за структура, съдържание и ценова оферта за стратегията. Постъпилите планови задания и ценови оферти се разглеждат и одобряват от общинския съвет.

Вторият вариант се състои в директно възлагане с предварителното съгласие на общинския съвет. Този вариант включва задължително участие на специалисти на общината при съставянето на проекти.

Третият вариант създава възможност за по-трайното уреждане на въпроса с изготвянето на стратегията, тъй като предвижда създаването на специална институция /под формата на агенция на регионална ниво/ с по-широк предмет на дейност. Освен с разработването на стратегията тази агенция се занимава и с осъществяването на контакти с други общини, с физически и юридически лица за осъществяването на маркетингови проучвания, осигуряването на консултанти, ресурси, нови потенциални инвеститори и др.

В точка нормативна база за разработване на общински стратегии са разгледани нормативните документи – конституция на Република България и закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

В главата “Анализ на икономиката на общината” са разгледани основните фактори безработица, миграция, методи за анализ на икономиката на общината. За всеки от тези фактори са представени конкретни примери от научната литература.
В главата “Практическа част” е направена социално икономическа характеристика на община Димитровград. Разгледани са функциите на общинското управление. Описани са и са анализирани обстойно процеса и видовете стратегии разработвани от общината.
...........................................................

ІІІ. Практическа част

Социално-икономическа дейност и разработване на стратегии в община Димитровград.

 

1. Географско-икономически характеристики

Димитровград и региона

Градът е разположен в Южна България. Намира се в поречието на река Марица. Населението на общината е 7200 души. Включва 2 града и 25 селища. През последните години се забелязва тенденция на застаряване на населението и отрицателен прираст. От 7200 души в работоспособна възраст са само 3800 души. Безработицата в общината е 9,7%.

.......................................................

 

2. Функции на община Димитровград

С приемането на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ се дадоха големи правомощия на общинските органи и власти. Новите условия изискват от общинската управа и нов подход при разработването на стратегиите. Стратегията включва онези общински дейности, които са субсидиране от държавния бюджет (здравеопазване, образование, култура, комунално-битово стопанство, териториална инфраструктура) и на които общината може да влияе. При централизираната планова икономика общинската администрация имаше управленски функции, които позволяваха да събират база от данни за икономиката на територията и да оказват съществено направляващо значение в развитието на общината.

Други направления в дейността на община Димитровград е регулиране на формите на собственост.

............................................................

Заключение

 

Разработването на стратегия е сложен организационен процес. Включва голям брой етапи и операции. При тях нейните компоненти /цели, анализ и проекти за решения/ се напасват и уточняват чрез взаимодействие.

Познати са голям брой класификации на стратегиите. Като критерии за класифицирането им се използват: обхвата им, характера им, йерархичното нива и сферата на дейност.

Както всеки стопански субект и общината се нуждае от стратегии при функционирането и. Процеса на формиране на разработване на стратегиите включва – целеполагане, оценка на наличните ресурси и практическото им изготвяне. В този процес се включва голям брой специалисти /служителите на общината и външни специалисти/.

Настоящата дипломна работа има за цел да анализира и изясни всички аспекти на разработване на общински стратегии. Тематично се структурира в три части “Разработване на стратегии”; “Анализ на икономическата дейност на общината” и “Разработване на стратегия в община Димитровград”.

Първата част описва теоретичните основи за стратегирането. Тук са разгледани същността и класификацията на стратегиите по различни критерии. Разкрита е спецификата при разработването на регионални и общински стратегии.

В частта “Анализ на икономическата дейност на общината” е определено подобаващо внимание на методи за анализ на общинските икономики. Анализирани и са описани предимствата и недостатъците на всеки от тях.

Практическата част “Разработване на стратегия в община Димитровград” онагледява първите две части. В тази част е направена географско-икономическа характеристика на община Димитровград. Разгледани са основните функции на общината:

Ø   Регулиране на формите на собственост;

Ø   Фискална политика и финансиране на общинския бюджет;

Ø   Договаряне на услуги за населението.

В тематичния раздел “Формиране и разработване на стратегии” са описани основните приоритети и основните общински стратегии. Най-важно значение за общинската дейност имат:

·        Стратегия за развитие на общинската икономика, приватизационна стратегия за развитие на инфраструктурата.

Въз основа на изложения материал в дипломната работа могат да се направят следните изводи и заключения:

ü                  Разработването на стратегии е сложен и научно обоснован процес. Изисква се висока степен на информираност и организация на стратегирането.

ü                  Общините се нуждаят от различни стратегии при осъществяването на дейността си. Основните приоритети при разработването на общинските стратегии са: ускорена реституция и приватизация; екологизация и благоустройство на жизнената среда; насърчаване на чуждестранните инвестиции.

ü                  Община Димитровград срежа сложни проблеми при формирането и разработването на стратегии – висока безработица, замърсявания в региона и демографски срив. Стратегическото разположение на града и региона са предпоставка за развитие на инфраструктурни проекти и привличане на сериозни инвестиции.


Използвана литература

 

1.      Георгиев, Л., “Регионална икономика”, издателство “Стопанство”, София, 1998 год.

2.      Генешки, М., Георгиев, Л., “Регионална икономика”, издателство “Стопанство”, София, 1996 год.

3.      Цанков, В., “Местното управление на Република България”, идателство “М & М”, София, 1999 год.

.............................................

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

стратегии – същност и характеристика, класификация актуалност и значение; община Димитровград; общинска стратегия

 


Търси за: стратегии същност характеристика | класификация актуалност значение | общинска стратегия

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (60 лв)  54.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker