Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


УНСС София

 

Курсова работа

Зависимост между личния (паричния) доход и разходите за потребление на домакинствата в България

 

Специалност: Финанси

Предмет: Финанси

2009


Съдържание

 

Въведение. 3

1. Изследване бюджета на домакинствата. 6

2. Анализ на разходите на домакинствата. 6

3. Анализ на доходите на домакинствата. 14

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 22

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 23

 

 


Въведение

 

            В реалната икономика разполагаемият доход, респ. потребителското платежоспособно търсене, зависят от измененията в две променливи: БВП и данъчната ставка. Те могат да се изменят еднопосочно или разнопосочно, с еднаква или различна динамика. Ако данъците растат по-бързо от растежа на БВП, разполагаемият доход, а с това и потребителското търсене намаляват. И обратно, ако БВП расте по-бързо от данъците, разполагаемият доход расте. Но при всички случай при даден БВП правителството чрез данъчната политика може да управлява съвкупното търсене индиректно, т.е. посредством разполагаемия доход и потреблението.

……………………………….

1. Изследване бюджета на домакинствата

Изследването на домакинските бюджети е комплексно статистическо изследване, което цели да характеризира основни аспекти на социално-икономическото състояние на домакинствата. Основни задачи на изследването са събирането, обработката и анализа на статистически данни, отнасящи се до доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението. Цел е да се определи също така зависимостта между потребителските разходи и приходите на домакинствата за определен период от време.

Изследването на домакинските бюджети осигурява разнообразна информация, която намира широко приложение в различни области. Резултатите от изследването се използват при анализиране на подоходната диференциация на домакинствата; при определяне на различни линии на бедност; при изследване на крайното потребление в националните сметки; при определяне на теглата за изчисляване на индекса на потребителските цени; при анализиране на храненето на населението в страната; при характеризиране на социално-икономическото състояние на различни категории домакинства. Изследването е важен източник на информация при вземане на различни управленски решения, главно в областта на социалната политика.

…………………………………

3. Анализ на доходите на домакинствата

При анализът на зависимостта приходи-разходи на домакинствата се определя и процентното изменение в доходите, спестяванията, критериите за праг на бедността и т.н., като на тази база се формулират и основните и приоритетни направления в социалната и икономическата политика на Правителствата за определен стратегически период (например такава стратегия има изградена до 2010 година, като прогнозни данни за потреблението и приходо-разходната система на домакинствата има изградена до 2007 година с определен процент стохастична грешка при анализа на данните).

По данни на НСИ, паричният доход на домакинство през 2006 г. е 5 863 лв., а общият доход - 7 140 лв . Паричният доход на едно лице през 2006 г. е бил 2 342 лв., а общият - 2 851 лв. Реалния ръст на Общия доход средно на домакинство за 2006г спрямо 2005г. е 8,6%, а номиналният е 1,2%. Реалния ръст на Общия доход средно на лице  за 2006г спрямо 2005г. е 10,5%, а номиналният е 3.6%. Паричните разходи на домакинствата през 2006 г. са били средно 5 595 лв., а на едно лице - 2 235 лв. От общата сума на паричните разходи, за храна и безалкохолни напитки са изразходени 34,2%, за алкохол и тютюневи изделия – 4,7%, за облекло и обувки – 3,6%, за покриване на разходите по жилището, вода, електроенергия и горива - 14,8%.

………………………………….

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Златев, М. Бюджетните аспекти на либерализма в България. С.

2.      Улф, Чарлз. Пазар или държавна намеса. ИПИ, 2000.

3.      Интернет използвани източници - www.government.bg; www.nsi.bg; www.ced.bg

………………………………………

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа множество таблици, повечето от които са в приложение. Най-новите данни са за началото на 2008 г.

 

Ключови думи:

личен и разполагаем доход, разходи за потребление на домакинства, бюджет, приходно-разходна зависимост

 


Търси за: личен разполагаем доход | разходи потребление домакинства | бюджет

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker