Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВ ПРОЕКТ

На тема:

„Икономически растеж на

София, 2009 г.

Съдържание:

 

1. Макроикономическо развитие 1989 2000 г. 3

2. Макроикономическо развитие 2001 2007 г. 5

3. Брутен вътрешен продукт на България. 8

4.  Инфлация и инфлационни очаквания. 12

5. Пазарен потенциал на българската икономика. 17

Използвана литература:. 19

1. Макроикономическо развитие 1989 – 2000 г.

Икономиката на България се свива драматично през 1990-те с разпадането на системата на СИВ и загубата на съветския пазар, с който тя е тясно свързана. Жизненият стандарт и брутният вътрешен продукт на глава от населението достигат нивата от 1989 едва през 2003 - 2004. Систематичното забавяне на належащите икономически реформи, съчетано с неудачните опити на социалистическото правителство на Жан Виденов да поддържа валутния курс при висок бюджетен дефицит, довежда до икономическия срив в края на 1996 и началото на 1997. При инфлация, достигнала до 311%, срив на валутния курс и масови фалити на банки, правителството е изправено пред обявяване на неплатежоспособност.

Новото правителство, дошло на власт през пролетта на 1997, въвежда пакет от икономически реформи, подкрепен от МВФ и Световната банка, включително въвеждане на валутен борд, и икономиката започва да се стабилизира. Правителството на Иван Костов предприема и мащабни структурни реформи, свързани с приватизацията на държавните активи в икономиката. Още през 1998 е реализиран икономически растеж от 3,5%, а до 1999 инфлацията е сведена до 6,2%. Валутният курс на лева е успешно фиксиран към германската марка, а след въвеждането му през 1999 - към еврото.

.....................................................................................................................................

2. Макроикономическо развитие 2001 2007 г.

На пръв поглед българската икономика се представя добре през последните 7 години. От 2001 г., на фона на все по-сигурните перспективи с присъединяването към ЕС и впечатляващите подобрения на макроикономическа стабилност се наблюдава бум на разходите за частни инвестиции, като чуждестранните и местни инвеститори се стремят да се възползват от очакваните по-малки премии за риска и по-високата възвращаемост.

.....................................................................................................................................

3. Брутен вътрешен продукт на България.

През периода 1997 2004 г., БВП на страната нараства непрекъснато, като за 2004 г. възлиза на 19.43 млрд. евро. Икономическият растеж от отрицателен през 1997 г. (близо 10%) става положителен, като от 2000 г. насам постоянно надвишава равнището от 4%, а за 2004 г. е 5.6%. Това е и най-високият ръст на икономиката от началото на прехода през 1989 г. Резултатите за 2004 г. са обусловени от силния растеж на икономиката през четвъртото тримесечие на 2004 г. – 6.2% ръст спрямо същия период на 2003 г.

....................................................................................................................................

4.  Инфлация и инфлационни очаквания.

Югоизточна Европа (ЮИЕ) се превърна в най-бързо растящия развиващ се пазар след Азия от началото на 90-те години досега. Със среден ръст на реалния БВП от пет процента годишно от 2000 година насам, регионът значително надминава растежа на новите страни - членки на Европейския съюз от Централна и Източна Европа (те имат  реален ръст на БВП от около 3.5% годишно).  BA-CA ("Банк Аустрия Кредитанщалт") очаква в региона ръст от по 5% през 2005 г. и 2006 г. България и Румъния, които значително ще напреднат с присъединяването си към ЕС, ще бъдат лидери по растеж в региона. Прогнозите са за 5.3% реален икономически растеж на България през 2005 г. и 6% през 2006 г.

.....................................................................................................................................

5. Пазарен потенциал на българската икономика.

Икономиката на България продължава да се развива положително и през 2007 година. Това намира израз преди всичко във високия ръст на БВП, ниската инфлация, състоянието на публичните финанси, ръста на чуждестранните инвестиции и активния външнотърговски оборот. Положителна динамика е отчетена и конкретно в областта на приватизацията, туризма, банковата система и капиталовия пазар.

.....................................................................................................................................

            Използвана литература:

1.      Аврамов, Р.; В. Антонов. Преходът. С., Агенция за икономическо програмиране и развитие, 1994 г.;

2.      Ангелов, Ив., Икономиката на България до 2005 година, в. Пари, 25 юни 2006 г.;

3.      Балабанов, Ил., Инвестиционният вакуум – причини и изход. Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, С., 2002 г.;

4.      Дамянова, А., Център за икономическо развитие, “Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика”, 2002 г.;

5.      Несторов, Л., Процесът на евроинтеграция и възможностите за икономически растеж на България, катедра “Обща теория на икономиката”, СА “Д. А. Ценов”, Свищов, 2000 г.;

6.      Ангелов, Г., В., Сланчев, „Икономическата свобода в България през 2006 г.”;

7.      Доклад на центъра за икономическо развитие на икономиката на България - юли 2006 г.;

8.      Сборник четвърти национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие” – Междууниверситетски център по мениджмънт на качеството, София, 1999 г.;

9.      Конкурентноспособност на българската икономика – годишен доклад на Центъра за икономическо развитие;

10. www.nsi.bg;

11. www.econ.bg

12. www.government.bg

13. www.evropa.bg

14. www.evroportal.bg

 

Темата е изготвена 2008 г.

Анализираните данни обхващат периода 1989 - 2007 г.

       Темата съдържа таблици и графики.

       Ключови думи: икономика, брутен вътрешен продукт, инфлация, инвестиции, валутен борд, макроикономическо развитие, Eurostat, внос, износ, държавен бюджет, фискална политика, икономически растеж


Търси за: икономика | брутен вътрешен продукт | инфлация | инвестиции | валутен борд | макроикономическо развитие | Eurostat | внос | износ | държавен бюджет | фискална политика | икономически растеж

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker