Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

 
 
Казус
 
на тема:
 
Стратегическо бъдеще на обект “S - клас” ООД
 
 
по Бизнес планиране
 
 
 
2007
 
 
 
 
Съдържание
 

Задание. 3

Увод. 4

 

1. Описание на бизнес идеята. 5

2. Избор на правна форма. 6

3. Мисия и цели. 6

4. Маркетингов анализ. 7

4. 1. Анализ на отрасъла. 7

4. 2. Анализ на пазара. 8

4. 3. Сегментация на пазара. 8

4. 4. Анализ на обкръжаващата среда. 9

5. Маркетинг микс. 11

5. 1. Продуктова политика. 11

5. 2. Ценова политика. 12

5. 3. Дистрибуционна политика. 12

5. 4.  Комуникационна политика. 13

6. Организационен план. 14

7. Организация и управление. 16

8. Финансов план. 18

9. Оценка на риска. 20

 

Използвана литература. 21

Приложение. 22

 
 
 
 
 
Задание
 
1. Изследвайте състоянието и тенденциите на  промяна в компонентите на обкръжаващата обект "X" среда (икономическа, политико - правна, социална, екологична и технико - технологична) 
2. История ( съществуваща или стартираща компания) 
3. Мисия и цели на фирмата  
4. Маркетинг (елементи на маркетинговия  микс) 
- описание на пазарните условия 
- целеви пазар 
- цени и ценова политика 
- дистрибуция 
- комуникации 
5. Конкуренти на фирмата ( Анализ на конкурентната стратегия )  
6. Производство ( п-вен план, п-вена програма) 
7. Функциониране на бизнеса 
- местоположение 
- сгради и съоръжения 
- машини и оборудване 
- производствен и технологичен процес  
- доставки  
8. Управление и персонал 
9. Финанси 
10. Цели и стратегии 
- печалба 
- разходи 
- риск 
- време 
11. Очаквано бъдещо развитие на фирмата  

 

 

 

 

 

 

Увод

 

S-клас” е дружество, което се занимава с организиране на пътнически превози по маршрута от Хасково до София и обратно. Фирмата е регистрирана като дружество с ограничена отговорност, основано от двама съдружника с равни дялови вноски по 30000 лв., като един от съдружниците внася и апартамент в идеалния център на град Хасково на стойност 28000 лв. Общата стойност на капитала възлиза на 88000 лв.

Фирмата извършва превози веднъж дневно с капацитет 50 души. Тръгва от автогара Хасково в 8.00ч. и пристига в София 10.20ч. По обратния маршрут тръгването става в 17.00ч. и пристига в Хасково в19.50ч. Цената на билетите е 8 лв. като за студенти и пенсионери са предвидени намаления. Отстъпки се правят и при закупуване на абонаментна карта на стойност 20 лв. за 10 пътувания при което билета струва 5лв.

Главните цели на дружеството са добиване на известност сред широк кръг потребители, утвърждаване на фирмената марка на пазара и реализиране на печалба в размер на 10000 лв.

Поради засиленото платежоспособно търсене и ненаситеността на пазара работният екип прецени, че създаването на фирмата “S - клас” би имало успех. От проведената анкета (приложение1) се установи голям брой недоволни от нивото на качество на досега предлаганите услуги.

Цената на превоза се определя въз основа на направените разходи, но също така е съобразена и с това колко са готови да заплатят потенциалните потребители. Определената сума възлиза на 8 лв. на човек и в нея се включва:

·        Застраховка не пътника

·        Текущи и амортизационни разходи

·        Печалба

Фирмата не използва дистрибуционни канали. За осъществяване на комуникационната политика дружеството използва следните рекламни канали:

ü      реклама по телевизията, радиото и местната преса;

ü      рекламни плакати, брошури, диплянки и други;

ü      реклама по интернет.

За продажба на билети фирмата наема помещение на автогара Хасково. В София за продажба на билети се заплаща на едно от вече съществуващите гишета, билети се продават и в автобуса от стюарда.

За управление на фирмата се използва предоставения от съдружника Стефан Брусарски апартамент.

Фирмата закупува необходимия за транспорта автобус, който служи на дружеството за дълъг период от време.

Двамата съдружници  участват в управлението на дружеството, заемайки различни постове. Наема се и допълнителен персонал: счетоводител, шофьор, стюард и шофьор.

 

 

1. Описание на бизнес идеята

 

Хасково е град с 100хил. население. В него се намират общо 10 гимназии и техникуми, които позволяват на завършилите основното си образование да продължат по-нататък с образованието си. В тези училища се обучават близо 10000 деца от града и региона. Успеваемостта на  учениците на така наречените елитни училища в града (езикова гимназия, математическа гимназия, икономически техникум - като се вземе под внимание, че от тези училища годишно завършват по около 200души) за прием във ВУЗ е около 70% като една голяма част от приетите учат в София. Успеваемостта на другите училища е по-ниска, но като се има предвид техния брои те също осигуряват един значителен брой потенциални клиенти.  Факта, че града е и областен център  подчинен пряко на централните управляващи органи в София благоприятства за по-големия брои пътувания до столицата. В непосредствена близост се намира и град Димитров град, който има 40000 население и също изпитва недостиг на автобуси пътуващи до столицата. Разбира се, винаги съществува възможност за пътуване с влак, но този вид превоз е много по-бавен и неудобен, а разликата в цената е нищожна, което го прави не конкурентоспособен

Пътуването с фирма “S - клас” включва прожектиране на филм, безплатно кафе и чаша вода по желание на клиента. Също така работеща тоалетна и почивки по време на пътуването в случаите когато някои от пътуващите поиска. При наличие на нередности по време на пътуването, които по някакъв начин са нарушили комфорта на пътуващия. Той ще има възможност да изрази забележките си на телефон свързващ се с главния офис. Телефона ще бъде изписан на видно от всички място в автобуса и на гърба на билета. Там ще е обозначено и дали в автобуса се пуши.

Пътуването между различните градове в днешни дни е много важно за учащите, работещите и обикновените хора поддържащи връзки със свой приятели и роднини. Не наситения пазар в град Хасково и околността, а също и по-доброто качество на относително по-евтино предлаганата услуга е добър знак за развитието на подобно дружество.

Всички тези предпоставки създават добра основа за успешното развитие на такъв вид дейност, което обяснява избора на бизнес идеята от работния екип.

 

 

2. Избор на правна форма

 

След обстойна преценка на предимствата и недостатъците на различните правни форми се прие за най-удачно учредяването на дружество с ограничена отговорност. Тази форма е подходяща за подобен вид дейности, тъй като не се изисква наличието на голям първоначален капитал при създаването на фирмата, а съдружниците са ограничено отговорни до размера на дяловата си вноска. Съществуват и други предимства като:

¨      намалена публичност на ООД в сравнение с АД;

¨      възможност за участие на членове от семейството поради ниската минимална вноска;

¨      широки права на съдружниците във връзка с участието и контрола;

Дружеството се основава от двама съдружници, съответно внасящи вноски за формиране на началния капитал:

1.      Тонка Иванова  30000

2.      Стефан Брусарски 30000 и апартамент в центъра на Хасково

Двамата съдружници внасят по равни вноски паричен капитал, като Стефан Б. прави и апортна вноска – апартамент в центъра на Хасково на стойност 28000, като общата сума на капитала възлиза на 88000лв.

 

 

3. Мисия и цели

 

S - клас” е дружество, което се стреми да задоволи изискванията на своите клиенти за бързо и комфортно пътуване по-добре от съществуващите конкуренти.

Персоналът на фирмата се състои от квалифицирани шофьори – двама, с необходимите за работата качества както и стюарди - трима преминали курс за оказване на първа помощ, като същите по предварително определен график ще изпълняват задълженията на продавачи на билети. Възнагражденията са съобразени със степента на професионализъм и индивидуалните способности на съответните лица.

Друга цел на фирмата, освен вече посочената, е постигане на задоволителна печалба на базата на направените разходи.

За осъществяване мисията на дружеството се определят целите, които биват краткосрочни и дългосрочни.

Краткосрочни цели:

¨ добиване на известност сред широк кръг потребители;

¨ утвърждаване на фирмената марка на пазара;

¨ заемане на процент от местния пазар;

¨ реализиране на икономическа печалба в размер на 10000лв. за I  година;

Дългосрочни цели:

¨      закупуване на нови автобуси

¨      увеличаване на броя на направленията, в които пътува фирмата

¨      привличане на чуждестранни клиенти;

¨      увеличаване на броя на извършваните курсове за 1ден;

 

 

4. Маркетингов анализ

 

4.1. Анализ на отрасъла

 

След демократичните промени в България, отрасълът започва своя постепенен преход от изцяло държавен към частния сектор. Раздържавяването беше най-силно изразено по дестинациите, свързващи  по-големите градове, като тези линии биват отдадени на частни фирми. Връзките между малките населени места още в не малка степен остават доминирани от държавния превоз.

Морските дестинации от своя страна са обект на засилено търсене но само през лятото. Това показва сезонният характер на превозите, което ги прави особено привлекателни за през този период на годината.

Важно е и да се отбележи влиянието на проведените на 11 септември със самолети атентати. От този инцидент нататък доверието в авиопревозвачите рязко намалява, а логично следствие от това е пренасочване предпочитанията на хората към автобусни превози. Там пътниците са по-малко, превозните средства са по-лесно управляеми и от там не са предпочитани от атентаторите. В случая това не засяга нашата дестинация, но в перспектива “S-клас” възнамерява да се насочи и към международни дестинации.

 

4.2. Анализ на пазара

 

S-клас” е дружество, упражняващо своята дейност в гр. Хасково. Жителите в града наброяват около 100 хил. души, но не всички от тях използват услугите на дружеството.

За проучване на пазара и установяване на потенциалните клиенти  се проведе анкета (Приложение 1). Наблюдавани  се 50 случайно подбрани лица от различни възрастови групи, но всички те са пътуващи редовно или не по дестинацията Хасково - София. Резултатите от анкетата сочат, че желаещите по-добро качество на предлаганите пътнически услуги са от всякаква възраст и пол. От това следва, че потенциални клиенти на фирмата са всички тези хора, попадащи в числото на недоволните клиенти. От проведената анкета се вижда, че това са повече от 80%, което е един много добър показател за развитието на фирмата.

В проведеното проучване не се откроява възрастова група по-податлива на влияние. Забелязва се повишено търсене на предлаганата услуга от студенти на възраст от 18 до 28 години.

На въпроса доволни ли сте от нивото на предлаганите досега услуги близо 80% от анкетираните отговарят отрицателно. Преобладаващ е и процентът на желаещите промяна в качеството на предлаганата услуга, както и на отношението на персонала към пасажерите. Това предполага голям поток от желаещи, които си превръщат и в потенциални клиенти на дружеството, занимаващо се с организиране на пътнически превози. Факта, че 95% от анкетираните изразили недоволство от нивото на предлаганите досега услуги са платежоспособни е още една добра предпоставка за развитие на дружеството.

 

4.3. Сегментация на пазара

От обстойно направения анализ на пазара става ясно, че предлаганите от “S-клас” услуги са обект на интерес само на част от населението, т.е. не всички са заинтересовани от този вид услуги. Хората, които проявяват интерес към тази дестинация са от всякакви възрастови групи, но както вече бе споменато преобладаващи са студенти на възраст от 18 до 28 години, както и по-възрастните хора. Затова е необходимо пазарът да бъде разделен на отделни сегменти, след което работният екип да прецени към кой от сегментите да се насочи.

Пазарът е сегментиран по географски, поведенчески и демографски признак.

За да се извърши сегментация по първия признак от важно значение е географското положение на града. Той е на разстояние 240 km от столицата, което е предпоставка за предпочитане на автобусния пред железопътния транспорт, а в някои случаи пред използването на личен автомобил.

Вторият признак, според който се извършва сегментация на пазара е поведенческия. Тук от важно значение е различното отношение на хората към пътуването. Дружеството се насочва към онази част от потребителите, които са обвързани с пътуването.

Пазарът се сегментира и под въздействието на демографския признак. Дружеството упражнява своята дейност в сферата на услугите, а потенциалните клиенти са хора на различна възраст и съответно с отличаващи се лични данни. Демографската характеристика е в основата на всяка оценка на потенциалния пазар, структурата на потреблението и потребителските привички.

Според фактора възраст населението се дели на възрастови сегменти, които се характеризират с ясно диференцирани особености на купувачите и потребителите във всеки един от тях. Фирма “S-клас” обхваща предимно следните възрастови групи:

¨ от 18 до 28 години ;

¨ хора над 40 години;

Останалите клиенти на фирмата, които не попадат в тези възрастови групи са по-малко на брой.

 

4.4. Анализ на обкръжаващата среда

 

Анализ на конкуренцията

Според направеното проучване “S - клас” има 6 основни конкуренти на регионалния и местния пазар. Това не дава възможност на дружеството да формира само цената на услугата, а е необходимо съобразяване с пазарното търсене, конкуренцията и направените разходи. Наличието на конкуренти налага повишаване на качеството на предлагания до момента продукт, което от своя страна да доведе до диференциране на фирмата и фирмената марка. Повишеното качество е добра основа за установяване на фирмата на пазара и реализиране на икономическа печалба.

 

 Анализ на състоянието на икономиката

Относително стабилното икономическо състояние на региона оказва влияние върху дейността на дружеството най-вече с високия дял на пътуващи студенти и добрата покупателна способност на населението.

Със създаването на дружеството се откриват нови работни места, което оказва благоприятно влияние за развитието на икономиката на регионално равнище.

Цената на превоза, определена в началото на дейността е съобразена с покупателната способност на населението в региона и с цените предлагани от конкуренцията, но въпреки това покрива извършените разходи и носи икономическа печалба.

 

 Анализ на демографските фактори

Влиянието на демографските фактори като пол, възраст и др. върху дейността на дружеството се изразява най-вече в отчитане на пътуващите по посочените показатели като проценти. От възрастта зависи цената на услугата.

 

SWОT анализ

"S - клас" е дружество, което излиза на пазара при наличие на конкуренция на територията, на която осъществява своята дейност. Това не може да се отчете като предимство за новосъздаденото дружество. Недостатък също е слабата информираност на хората, което налага и прилагането на много по-разгърната рекламна кампания. В резултат на маркетингови проучвания и направената анкета се установи, че голяма част от хората в град Хасково са недоволни от нивото на досега предлаганите транспортни услуги и имат желание за по-добро обслужване, което ги прави потенциални клиенти на “S клас” ООД.

Недостатък на дружеството е оскъдната материална база, с която разполага (1 автобус), но това ще бъде компенсирано със значително повишеното качество, и претеглена цена. Тя е съобразена с изискванията на пазара, като дори е по-ниска от тази на конкурентните фирми.

 

 

5. Маркетинг микс

 

5. 1. Продуктова политика

 

Като естествен резултат от непрекъснатото развитие на човешката цивилизация и НТР постоянно се появяват нови потребности на хората, които изискват и нов производствен потенциал. Появата на даден продукт на пазара се свързва с огромни рискове за предприемача, тъй като днес е по-лесно да произведеш отколкото да продадеш. Затова е много важно един бъдещ производител да се ориентира правилно в избора си на продукт, който да произвежда, съобразявайки се с търсенето и конкуренцията.

Фирма "S - клас" функционира в сферата на услугите, които също са вид продукт. Продуктът се изразява в някаква дейност, която носи полза или удовлетворение на този, който има потребност от нея. В конкретния случай дружеството предлага превоз по направление Хасково – София и обратно. Това е основният и единствен продукт, който пуска на пазара в началото на своята дейност. Именно от него "S - клас" очаква да покрие разходите си и да извлече икономическа печалба. В началото на дейността дружеството извършва точно един вид услуга – предлага превоз  Хасково – София и обратно . Тази услуга включва както благополучното транспортиране на пътниците до желаното от тях място така и обслужване на клиентите по време на самото пътуване.

Като дългосрочна цел се предвижда разширяване на асортимента от предлаганите услуги, тъй като това е една от най-важните предпоставки за развитието на всеки бизнес.

Подобно на много други продукти, транспортните услуги, задоволяват едновременно няколко разнородни потребности. Използвайки услугите на “S - клас” клиентите бързо и безаварийно достигат до желаното от тях място и заедно с това се наслаждават на едно комфортно пътуване с добро обслужване и отношение.

 

5. 2. Ценова политика

 

За всеки предприемач появяването му на пазара е свързано с очаквания за добра печалба, покриваща направените разходи и носеща допълнителни приходи за дружеството. За образуването на цената на предлагания продукт или услуга влияние оказват не само извършените разходи, но също и пазарната ситуация в момента – търсене, предлагане, конкуренция. Използваният метод на ценообразуване на предлаганата от “-клас” услуга е метода на разходите в комбинация с известно съобразяване с конкуренцията. Цената се определя в зависимост от направените разходи, а също и от това колко са готови да заплатят потребителите. Основавайки се на относително доброто равнище на дохода на населението в градовете, където се предлага нашата услуга дружеството определи сумата от 8 лв. като такса за превоза. Сумата  да се внася наведнъж . В цената се  включват:

Ø     транспортиране на клиента до желаната дестинация (вкл. Личния му багаж)

Ø     застраховка на клиента по време на пътуването

Ø     обслужване в автобуса (безплатно кафе, прожекция на филм, работеща тоалетна, климатик)

 

5. 3. Дистрибуционна политика

 

Предлаганият от “S - клас” продукт е вид услуга, имаща за цел задоволяването на потребностите на хората. Затова и връзката производител - потребител е взаимна и доста сложна. За да бъдат задоволени потребностите на клиентите те използват предлаганата от нас услуга. А това означава, че я получават директно от производителя. Следователно преминаването на услугата в собственост на потребителите не се нуждае от разработването на някаква стратегия на дистрибуцията, която с помощта на каналите за дистрибуция да осъществи продажбата на услугата.

Отсъствието на посредници в директните канали за реализация на предлаганите услуги е от полза за дружеството не само поради спестените разходи за плащане на комисионни, но също и от факта, че фирменият мениджмънт може ефективно да контролира всички дейности в директния канал за дистрибуция  - без използването на услуги на посредници.

Друго предимство е непосредствения контакт с потребителите, който увеличава  възможностите  за получаване на достоверна  информация за потребителските оценки и възприемане услугите на организацията.

 

5. 4.  Комуникационна политика

 

Рекламна политика

За осъществяване на комуникационната политика дружеството използва няколко различни рекламни канали. Фирмата е нова на пазара и затова се отделя значителен рекламен бюджет от основния капитал. Това е необходимо, защото организирането на пътнически превози е дейност с множество конкуренти. Именно с помощта на интензивна въвеждаща реклама се добива голяма известност сред широк кръг потребители.

Използват се различни рекламни канали като телевизия, радио, местната преса, интернет, рекламни плакати, диплянки, брошури и др., пускани по пощата, раздавани на случайно подбрани хора и др.

Най-голям е делът на телевизията, радиото и местната преса в рекламната кампания, която провежда фирмата, благодарение на огромната си въздействаща сила върху голяма част от потребителите на услугата. За тази цел се отделят средства за пускането на реклама по  регионална кабелна телевизия – “Юниън”. Канал “Юниън TV” излъчва обяви и се гледа от много хора. Затова този вид реклама има голям ефект върху зрителите на телевизията /нагледно е най-убедително/.

Поради факта, че има хора, които не могат да си позволят да имат кабелна телевизия, а са много тези, които предпочитат слушането на радио пред гледането на телевизия се предвижда заделяне на средства за радио - реклама по  регионалните станции.

За осъществяване на комуникационната политика се използват и специално изготвени рекламни печатни издания като диплянки, листовки, брошури. Те дават възможност за най-пълно и изчерпателно описание на услугите и оказват трайно влияние върху адресатите.

Тъй като потенциални клиенти на “S - клас” са предимно студенти в гад София, то рекламната кампания по автогарите е засилена. За целта се лепят рекламни плакати и обяви, раздават се диплянки на случайно подбрани хора (предимно  на видима възраст от 18 до 30год.), с което се цели пробуждането на интерес у тях.

В интернет се съставя web страница на фирмата. Там се дава информация за нея, за персонала, предстоящи промоции, цени на услугите, какво представляват самите услуги, а също така се посочват начините за запазване на места. На страницата на видно и централно място е посочен телефон и e-mail за оплаквания на клиенти.

За още по-голямо въздействие върху потенциалните клиенти в първия месец от стартиране дейността на фирмата се прави промоционална отстъпка за всички избрали “S - клас”. В този период цената на билета за всички пътуващи е 5лв. Тази инициатива на фирмата се рекламира широко с помощта но всички вече посочени средства.

Стимулиране на продажбите

За стимулиране на продажбите се предвижда  отстъпка от 5% от цената на услугата за студенти и пенсионери. Освен това се предвижда предлагането на абонаментни карти за отстъпка. Те включват предварително заплащане на сумата от 20вл. за 20 пътувания при което цената на услугата става 4.50лв. разбира се може да се закупи и карта за 10лв. за 10 пътувания и тогава цената е 5лв. Картата е валидна за срок от 1 година.

Друг начин за стимулиране на продажбите са предвидените от фирмата начини за запазване на места. Това става по телефона или по интернет като за да се считат запазени местата трябва да се получи потвърждение. Местата се пазят до 15 мин. Преди тръгването на автобуса.

В автобуса се предлагат кафе (безплатно), безалкохолни напитки, сладки неща и сандвичи. Като странична дейност това носи допълнителни приходи на фирмата.

Връзки с обществеността

За осъществяване на връзки с обществеността се предвиждат интервюта в местните медии. По този начин се дава по-обемна информация, налага се фирмения стил, чрез което се постига трайно въздействие върху адресатите

 

 

6. Организационен план

 

Местонахождение

“S - клас” ООД осъществява своята дейност на територията на град Хасково и град София. В Хасково се намират главното седалище на фирмата и материално-техническата база. Регистрацията на дружеството се извършва в Окръжен съд – гр. Хасково. Местонахождението на фирмата се определи след обстоен и задълбочен анализ на икономическото състояние на страната и Южния регион. Установи се висок брой на пътуващите в направление София в областта, което създава добра основа за разгръщането на такъв вид бизнес и откриването на нови работни места. Чрез наемането на трудови ресурси се намалява безработицата и се подпомага осигуряването на общественото благосъстояние.

За избора на местонахождение влияние оказа и броя на населението в града, както и близостта на турската граница (наличие на туристи желаещи да разгледат столицата и да пътуват комфортно).

Наличието на конкуренция на територията на града ще повлияе негативно на новосъздаденото дружество, но имайки предвид повишеното качество и пакета от предвидени намаления и удобства работната група вярва, че ще успее да пробие на пазара.

Помещения

Имайки предвид нуждите на фирмата се наема помещение на автогара Хасково от където се осъществява продажбата на билетите.

В устава на дружеството е записана като апортна вноска апартамент в центъра на град Хасково (ул. “Сан Стефано” №34 ет.1 ап.1). Той се използва за контролът и управлението на дейността на фирмата .

Оборудване

За осъществяване на  пътуванията по маршрута Хасково – София и обратно е необходимо закупуването на автобус, включващ всички необходими удобства като климатик, тоалетна, хладилник 2 или повече телевизора. Част от средствата на основния капитал служат за закупуването му.

Описание на дейността

В резултат на появяващите се нови потребности на хората се изисква и нов производствен потенциал. За тази цел на пазара се появява голямо разнообразие от предлагани продукти и услуги.

“S-клас” е дружество, което се появява на пазара с основния си и единствен продукт – организиране на транспортни курсове по направление Хасково – София и обратно. И тъй като производството на този вид продукт се намира в сферата на услугите, то и производствения процес представлява самото провеждане на услугата.

Цялостния курс на превоз трае няколко часа. Превози се извършват всеки ден без да е предвиден почивен такъв. Фирмата е задължена да превози пътниците и техния багаж от мястото на тяхното качване до посочената на  билета спирки. Автобуса не спира на непосочените предварително места. Повече информация пътниците могат да получат на гишетата за закупуване на билети.

Доставчици

Характерът на извършваната от “S - клас” дейност е производството на услуги. Затова и снабдяването с необходимите за дейността продукти и материали не се нуждае от услугите на доставчици. Необходимото оборудване (автобуси, компютри и др.) се закупуват еднократно при започването на дейността лично от съдружниците в дружеството или упълномощени от тях лица. При повреда или някаква друга щета се закупува допълнително количество, за което дружеството не се нуждае от услугата на доставчици.

За снабдяване на автобуса с пресни закуски всеки ден фирмата подписва договор за продажба на предоставените количества на консигнация с фирма “Хриси 2000” ООД. Непродадените стоки /пакетирани сандвичи/ се връщат на производителя на същия ден като на следващия той е длъжен да зареди автобуса с нови. Безалкохолните напитки, водата и десертите се набавят чрез закупуване от разпространители За това отговарят стюардите.

Информационно осигуряване

За осъществяване на информационното осигуряване дружеството разполага с компютри, намиращи се в централния офис на фирмата и на гишето за билети на фирмата.

Чрез създадената web страница се предоставя възможността да се привлекат потенциални клиента. На страницата също така се дава възможност на потенциалните клиенти да резервират места, които ще  бъдат пазени до 15 мин. преди тръгването на автобуса. Всеки клиент има право да запазва до 2 места. Така дружеството придобива по-широка известност и освен това привлича повече пътници, което е добра предпоставка за осъществяване на основната цел на “S - клас” – разгръщане на дейността.

 

 

7. Организация и управление

 

Управленчески екип

“S - клас” е дружество, регистрирано като ООД, което налага в управленческия екип  да се включи като орган на управление Общото събрание на съдружниците. Двамата съдружници внасят капитала във фирмата и заемат постове в управленческата структура на дружеството. Те участват в Общото събрание на дружеството  и имат право на глас, управляват дружеството заедно и поотделно, ръководейки собствените си отдели.

Управителят следи процеса на дейността във всички отдели на “S - клас”. Той ръководи цялостната дейност на фирмата. Длъжността се заема от Тонка Иванова, а месечната работна заплата е в размер на 400 лв.

Длъжността секретар се заема от съдружника Стефан Брусарски, чиято месечна работна заплата възлиза на 400 лв. Той е отговорен и за успешно провеждане на маркетинговата  и рекламна кампания на фирмата

Отделно се наема счетоводител, който се грижи за финансовите и счетоводни дела на фирмата. Той е длъжен да се отчита пред Общото събрание на съдружниците всеки месец, защото е натоварен самостоятелно да ръководи отдел от фирмената администрация.

Осигуряване с персонал

 Дружеството наема необходимия за осъществяването на дейността персонал с помощта на Бюрото по труда. Кандидатите се подбират с конкурс на базата на подадените от кандидатите молби.

¨      Отдел ФСО – един счетоводител с висше икономическо образование, компютърна грамотност и трудов стаж най-малко 3 години. Задачите са : изпълнение на всички дейности, свързани с финансите на дружеството, начисляване на работната заплата. Трудово възнаграждение: 240 лв. Той е пряко подчинен на финансовия мениджър и съдружник във фирмата Стефан Брусарски

¨      Стюарди 3-ма – предвижда се наемането на лица, които обслужват клиентите по време на тяхното пътуване. Те трябва да са преминали курс за оказване на първа помощ за да са в състояние да помогнат в случай на нужда. Трудово възнаграждение – 180 лв.

¨      Шофьори 2-ма – необходимо е да притежава документ за управление на МПС – категория D . Той е отговорен за превоза на пътниците по представения маршрут. Трудово възнаграждение250 лв.\

 

Организационна структура на управление

 

 

 

 

 

 

 

 


Text Box: ПРОИЗВОДСТВЕН ОТДЕЛ

Text Box: МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖЪР

Text Box: СЧЕТОВОДИТЕЛ

шофьор

 

стюард

 
 

 

 

 

 


8. Финансов план

 

“S - клас” е дружество, което се основава от двама съдружника. Основният капитал се формира от вноските, с които съдружниците влизат в дружеството, а те са с обща сума 880000 лв. Като новосъздадена фирма “S - клас” се ограничава в предлагането на един единствен продукт – превоз на пътници по направлението Хасково – София и обратно, което налага и влагането на по-малко разходи за започване на дейността. В бъдещ план се предвижда разширяване на предлаганите дестинации за пътуване и създаване на клонове на дружеството и в други градове, което изисква по-големи капиталовложения.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН

I.

Дълготрайни материални активи

Лв.

1.

Сграда

65

2.

Компютърна техника

6800

3.

Телефони

150

4.

Офис оборудване

4050

5.

Факс

400

6.

Автобус

43000

Изчисляване на приходите:

През първата година се предвижда средния годишен брой на клиентите да е около 10 500 човека. Таксата, която всеки от тях плаща е определена в резултат на извършените разходи и възлиза на 8 лв.

10.500чов. * 8лв. =  84000 лв. – приходи от продажби

 Изчисляване на разходите за една година:

¨      Разходи за гориво – 68 лв. на курс в едната посока

Разходи за външни услуги:

¨      Разходи за наем – фирмата наема помещение за осъществяване на своята дейност.

Офис на автогара Хасково –         65лв. * 12мес. = 780 лв.

¨      Разходи за реклама –   3500 лв.

¨      Разходи за ток, телефон, вода и др. –           2450 лв.

¨      Разходи за заплати -  24960 лв. (Приложение 2 )

¨      Разходи за Социални осигуровки и надбавки

24960 лв. * 32.2% = 7329.56лв.

¨      Други разходи ( тук се включват и разходите за зареждане на автобуса с храни и напитки ) -   5350 лв.

Отчет за приходи и разходи

Въз основа на предвидените приходи и разходи се съставя Отчет за приходите и разходите за първата година от дейността на фирмата.

Наименование на разходите

Сума

Наименование на приходите

Сума

I. Разходи за дейността

 

I. Приходи от дейността

 

1. Р-ди за материали

32870

1. Нетни приходи от продажби

84000

2. Р-ди за външни услуги

11350

2. Приходи от финансирания

-

3. Р-ди за заплати и други възнаграждения

26200

3.Увеличаване запасите на продукция

-

4. Р-ди за соц. осигуровки и надбавки

8250.3

4. Други приходи

-

5. Други разходи

5350

Всичко по група I

84000

 

 

II. Финансови приходи

-

Всичко за група I

53572,48

III. Извънредни приходи

-

II. Финансови р-ди

-

 

 

III. Извънредни р-ди

-

 

 

IV. ОБЩО РАЗХОДИ

53572,48

IV. ОБЩО ПРИХОДИ

84000

V. Счетоводна печалба

14827,52

 

 

 

 

 

 

 

9. Оценка на риска

 

За всяко дружество, независимо от това дали е новосъздадено или вече утвърдило се на пазара съществуват множество рискове, които затрудняват свободното развитие на дейността. Рискът по своята същност представлява опасност от бъдеща вреда. Съществуват различни фактори, които определят възможността от появата на риск, някои от които са: природата, състоянието на икономиката и обществото, едноличното стопанство, отделния човек, техниката.

В конкретния случай дейността на “S - клас” е застрашена от риск преди всичко от следните фактори: природата, лошото състояние на пътната мрежа, човека и състоянието на икономиката и обществото.

Природните бедствия като наводнение, градушка, буря могат да застрашат сигурността и живота на пътниците по време на пътуването, тъй като фирмата поема отговорността за своите клиенти. В някои случаи лошите климатични условия по време на пътуването могат да забавят автобуса и да доведат до неизпълнение на срока и допълнителни разходи за фирмата.

Важен фактор, който може да окаже  отрицателно влияние върху дейността на “S - клас” и да я постави в условията на риск се явява състоянието на цялата икономика и обществото. Ако ръстът на инфлацията се покачи ,това би довело до намаляване на покупателната способност  и жизнения статус на населението. В резултата на високата инфлация страната навлиза в условията на криза, а това от своя страна оказва влияние върху търсенето на продукта на фирмата.

Лошото състояние на пътищата както и възможната човешка грешка поставят фирмата и нейните пътници на риск затова фирмата застрахова имуществото си, също така и своите пътници.

За да предотврати риска от евентуални загуби и фалит, дружеството поставя на управленските постове хора, притежаващи необходимите за подобна длъжност лични качества, умения и образование.

 

     


Използвана литература

 

1. Маркетинг – Доганов

2. Маркетинг:  концепции и стратегии- Прайд Феръл, Форком

3. Благоев, В. Маркетингът в определения и примери. С., 1989, ДИ „Д-р Петър Берон”. 

4. Каракашева, Л. Пласментна политика. С., 2004, НБУ

5. Котлър, Ф. Управление на маркетинга. Т.1.

6. Информация от фирма S-клас” ООД

 

 

 

 

Приложение

 

Приложение 1

 

Анкетна карта за проучване мнението на случайно подбрани хора от различни възрастови групи относно предлаганите на пазара транспортни услуги;

1.      Каква е Вашата възраст?

а) под 17

б) 18-28

в) 28-40

г) над 40

 

2.      Пътувате ли често до София?

А) да

б) не

 

3.      Доволни ли сте от предлаганите ви транспортни услуги?

А) да

б) не

 

4.      Какви са оплакванията ви?

 

5.      Кой от посочените часове на тръгване е най-удобен за вас?

а)  6.15

б)   8.00

в) 10.00

 

6.      Склонен ли сте да опитате услугите на нова фирма?

а) да

б) не

 

 

 

 

Приложение 2

РАБОТНА ЗАПЛАТА

на персонала на фирма “S - клас” за първата отчетна година

Длъжност

Брой

Месечна РЗ

Годишен фонд РЗ

Управител

1

400

4800

Счетоводител

1

240

2880

Маркетингов менидж.

1

400

4800

Стюард /продавач на билети/

3

180

6480

Шофьор

2

250

6000

ОБЩО:

7

1900

24960

 


Търси за: стратегическо планиране | бизнес планиране | маркетингов анализ | сегментиране пазара | анализ обкръжаваща среда | маркетинг микс | организационен план | финансово инвестиционно планиране

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker