Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Нов Български университет София

Курсова работа

На кои пазари проявите на конкуренцията при покупко-продажбите у нас са по-силно изявени?

Предмет: Бизнесикономика

Специалност: Бизнесикономика

2006


Съдържание

 

1. Конкурентноспособност. 3

2. Конкурентна среда. 5

3. Държавата и конкурентноспособността. 8

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 15

 


1. Конкурентноспособност

Конкурентноспособността е синтетична категория, в която намират отражение резултатите от цялостната икономическа политика на една държава. Разгледана в най-общ смисъл конкурентноспособността характеризира способността на нацията да постига по-висока производителност, която се основава на иновативен подход към човешките ресурси, капитала и физическите активи.

Проблемите свързани с повишаване на конкурентноспособността на българската икономика са особено актуални сега когато пълноправното членство на България в ЕС е почти факт.

Повишаването на конкурентноспособността е основна цел и приоритет на страните от Европейския съюз.

...........................................

2. Конкурентна среда

 

Практиката показа, че тази начин за създаване на конкурентна среда в редица случаи може да бъде много опасен, т.к. липсата на опит и слабата конкурентноспособност на нашата продукция довежда до допълнително съкращаване на производството и задълбочаването на стопанската криза.

Световната практика показва, че процесите на дезинтеграция на промишлените гиганти е съпроводен с нарастване броя на малки предприятия, интегрирани с тях. Изследване, обхванало 410 най-големи корпорации в САЩ, показва, че средната численост на заетите в предприятията, строени до 1970 г., е била 644 души, а в края на 80-те години се е понижила на 210 души. В същото време делът на малките предприятия в производството на промишлена продукция е достигнал повече от 40%.

Малките предприятия имат съществен принос за формирането на конкурентната среда, особено в условията на високо монополизирана икономика като нашата. От една страна многочислените, динамично развиващи се предприятия трудно се подават на монополизация. От друга страна при тясна специализация и добра техника малките предприятия могат успешно да конкурират големите. Така те спомагат за развитието на пазарната среда като й придават по-голяма динамика, мобилност и възприемчивост към иновациите.

....................................................

3. Държавата и конкурентноспособността

От съществено значение за постигането на висока конкурентност е провежданата икономическа политика на държавата. Държавата трябва да създаде условия, подходяща бизнес среда, но основен фактор за увеличаване на конкурентноспособността са фирмите, или корпоративното (микроикономическо) управление. Като цяло колкото повече се приближаваме към ЕС и еврото, толкова повече „макроикономиката“ става външно зададена за страната и изборът там е ограничен, и толкова по-голямо значение придобива „микроикономиката“, която трябва да стане водеща в процеса на догонване и на икономически растеж.

Националната производителност зависи пряко от производителността на компаниите. Тя не може да бъде конкурентна без да са конкурентни фирмите, които работят в нея. Това изисква по-квалифицирани човешки ресурси, по-добра информираност, по-модерна инфраструктура, по-интензивна конкуренция.

..............................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

 

1.        Аврамова, С., Консултант и Агенция за пазарни проучвания, април-май 2003 г., Аналитичен доклад за степента на готовност на сектор храни и напитки за прилагане на европейските стандарти

2.        Вайденфелд, В., Веселс, В., Европа от А до Я, справочник по европейска интеграция, 2004 г.

3.        Дзобелова, С. В-к “Български новини”, Атина 05/01/2005, “България - бъдещ член на европейското семейство. Права и ограничения

4.        Динков, Д., България в европейската интеграция, С., 2002 г.

5.        Манов, В., “Уроците на българския преход”, София,2001.

6.        Минчев, Д., “Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика”. София, 2003.

7.        Несторов, Л., Процесът на евроинтеграция и възможностите за икономически растеж на България, катедра “Обща теория на икономиката”, СА “Д. А. Ценов”, Свищов

8.        Пешов, С. “Тенденции и възможности за участие на българските строителни фирми в инвестиционния процес в България”, Доклад на инж.– председател на Българска строителна камара

9.        Данни от интернет сайтове по проблематиката.

...............................................

Темата е изготвена 2006 г.

 

Ключови думи:

конкурентноспособност и конкуретнта среда, регулиране на пазара, предприятия, чуждестранни инвестиции, икономическа политика


Търси за: регулиране пазара | чуждестранни инвестиции | икономическа политика

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker