Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Нов Български университет София

Казус

Казус по прогнозиране и планиране

Предмет: Бизнесикономика

Специалност: Бизнесикономика

2009


Съдържание

 

Увод. 3

1. Проблеми в казуса. 4

2. Характеристика на фирма “Корект консулт систсемс” София. 4

2. Примери, обуславящи успеха на Корект консулт системс ООД.. 8

3. Маркетингов микс на фирмата – продуктова диверсификация и икономически аспекти на продуктовата стратегия, възприета от фирмата. 8

4. Емпирично изследване на основните направления на продуктовата дейност на фирмата: 11

ИЗПОЛЗВАНА  ЛИТЕРАТУРА.. 16

 


1. Проблеми в казуса

Проблемите в настоящия казус са в следните насоки:

-         набирането на финансови средства за иновационна дейност;

-         технологичен етап на отделните проекти;

-         създаването на принципно нови услуги, с които фирмата да е конкурентноспособно на пазара;

-         наблягане на диверсификация на отделните услуги по сектори – във връзка с информационното осигуряване; във връзка с обучителните процедури, както и във връзка със сервизните обслужващи звена.

.......................................

2. Характеристика на фирма “Корект консулт систсемс” София

 

1. Създаване

Създадена е през 1991 г.; шест човека персонал; първоначалната цел е да се създадат условия за запазване и усъвършенстване на професионалните умения на специалистите посредством внедряване на българския пазар на високотехнологични софтуерни и хардуерни продукти;

..................................

            Основната стратегическа цел, както става ясно от кратката презентация на “Корект консулт системс” ООД е да може да предлага и генерира доходи от извършването на високо кволифицирани услуги в областта на информатиката. Тази основна нейна цел съвпада и с мисията й. Тя съществува на пазара с ролята си на обслужваща фирма в среда информационни технологии. Друг е въпроса, че наред със самото обслужване на фирмите, “Корект консулт системс” ООД е създала напълно затворен и цялостен цикъл на работа – като се започне от доставката на самия продукт, било то хардуер или собствен разработен от нея софтуер, премине се през самото инсталиране на информационната система, обучение на персонала на дадената фирма за работа със системата, поддръжка и сервиз, последващо обновяване и т.н.

.......................................

3. Маркетингов микс на фирмата – продуктова диверсификация и икономически аспекти на продуктовата стратегия, възприета от фирмата.

За една фирма никога не е достатъчно управлението й само посредством методите на финансовия контрол. Собственикът на всяка една фирма се нуждае от нещо повече от бюджет, за да направлява бъдещата дейност на своята компания. Трябва да има винаги точно и ясно изградена стратегия, която фирмата да следва, ясно формулирани задачи за изпълнение в краткосрочен и дългодрочен план, маркетингова стратегия[1] и план за конкурентни предимства.

Продуктовият микс на Корект консулт системс” ООД се заключава в използването й на множество и разнообразни продукти и услуги, които могат да се обединят в няколко основни групи на предлагане:

ü      Предлагане на услуги по консултантска дейност; добре развит информационен център и учебен център; информационно обслужване на мероприятия, изработване на презентации;

ü      Предлагане на продукти, собствено производство на фирма “Корект консулт системс” ООД, собствено разработен фирмен софтуер, изграждане на мрежи, окабеляване, изработване на презентационна техника, мултимедийна и компютърна анимация, системи за управление на база от данни и други;

....................................................

4. Емпирично изследване на основните направления на продуктовата дейност на фирмата:

Фирмата е провела проучване сред своите клиенти относно ефективността на продуктовата си политика. По голямата част от тях /76%/ са на мнение, че фирмата трябва да обнови продуктовата си политика по отношение нови продукти, затворен цикъл на работа, както и да наблегне на информационните услуги и сервизната дейност.

..............................................

Анализ на силните и слаби страни на фирмата – анализирайки информацията за фирмата става ясно, че предимствата й са много повече и добре стабилизирани, отколкото слабите й страни. Слабостите в развитието предимно се свързва с нестабилната икономическа обстановка и по-точно самото внедряване на скъпоструващи нови информационни технологии само по себе си крие голям риск, колкото и печеливша да е тази пазарна ниша, толкова и рискова си е тя и пряко зависима от пазарната обстановка и възможност на фирмите да потребяват този продукт и услуги към него.

...............................................

ИЗПОЛЗВАНА  ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Маджаров, Стоян Н. Стопанска диагностика. С. 2002 г.

2.      Айнаджиев А. Финансово-стопански анализ на фирмата. 2002 г

3.      Геров, А., Фирмено планиране, С., 1999.

4.      Класова, Св., Цените – теория и практика, С., 2001.

5.      Коларов, Н. Инвестиционен бизнес план, Везни, 1992.

6.      Николов, Н. Финансови изчисления, PRINCEPS, 1994.

7.      Тимчев, М., Финансово-стопански анализ на фирмата, С., 1994.

8.      Данни предоставени от фирмата за отчетната 2005 г. и 2006 г.

..............................................

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа няколко схеми.

 

Ключови думи:

финансов анализ, икономическа ефективност, “Корект консулт систсемс” ООД, продуктова диверсификация и продуктова стратегия, маркетингов микс[1] Можем да разгледаме няколко типа маркетингови стратегии – лидерска позиция на пазара, подражаваща такава, следваща или догонваща и т.н.  Стратегията, избрана от фирмата е по-скоро лидерска с елементи на новаторство и комбинация между създаване на собствен продукт и лидерство по отношение дистрибуционната си дейност.


Търси за: финансов анализ | икономическа ефективност | продуктова диверсификация продуктова стратегия | маркетингов микс

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker