Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


Нов Български университет София

Курсова работа

Какви положителни промени настъпиха в българската икономика след въвеждането на валутния борд?

Предмет: Бизнесикономика

Специалност: Бизнесикономика

2009


Съдържание

 

Увод. 3

1. Валутен борд (1997 – 2004 г.) 4

2. Монетарна политика (1997 – 2004 г.) 7

3. Банкова система и банкова политика (1990 – 1997 г. и 1998 – 2005 г.) 10

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 17

 

 


Увод

Икономическото развитие на България преминава през два основни периода на промени и на преход от планова към пазарна икономика. При анализирането на общата икономическа постановка, ролята на правителствата за икономическото регулиране и развитие, неимоверно внимание трябва да се обърне на всеки един от тези периоди. Разпадането на държавите от Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) през 1989 година предначертава общите посоки на развитие на страните от СИВ и само умелата и правилна политика на правителствата, съчетана с пазарните механизми ще доведе до успешен край реформите в българската икономика и развитието й като демократична и пазарна икономика.

.....................................

1. Валутен борд (1997 2004 г.)

Значителната обезценка на лева, съчетана с хиперинфлационен шок през 1997 г., отрицателните реални лихви и загубата на доверие в банковата система, в крайна сметка довеждат до “бягство от лева”, практическа доларизация на икономиката, както и рязко намаляване на реалните резерви. Крайния резултат неимоверно не закъснява и той се състои в остра финансова криза и спешна нужда от въвеждането на паричен съвет в България (още от април 1997 г., но реално влизащ в сила от юли 1997 г.).

През 1991 г., с подписването на първата програма с Международния валутен фонд (МВФ), България започва бърза и радикална икономическа реформа. Основни цели на споразумението са намаляване на инфлацията, забавяне на упадъка в икономиката, постигане на сравнителна стабилност на националната валута и стимулиране на бърз растеж в частния сектор до 1995 г. За тези четири години са поставени правните и институционални рамки на пазарната икономика.

......................................

3. Банкова система и банкова политика (1990 – 1997 г. и 1998 – 2005 г.)

Преди 1989 г. както във всички останали области на стопански живот, така и в банковото дело съществува държавен монопол. Банковата система е едностепенна, или с други думи има една основна банка - Българска народна банка с нейната клонова мрежа - която изпълнява функции както на централна, така и на търговска банка (въпреки че на практика БНБ е по-скоро контролен орган, отколкото стопански субект). До 1981 г. освен БНБ функционират още две други банки - Държавната спестовна каса и Българската външнотърговска банка (сегашната Булбанк)[1].

За разлика от другите страни от Централна и Източна Европа, преходът в България започва при пълна липса на частно участие в структурата на банковата система. Към края на 80-те години няма и присъствие на чуждестранни банки на българския банков пазар.

Истинските реформи в българския банков сектор стартират през 1989 г., когато наследената от социализма централизирана банкова система е заменена с двустепенна, състояща се от централна банка и 59 търговски банки, повечето от които създадени чрез трансформиране на бившите клонове на БНБ.  Към края на 1990 г. общият брой на опериращите в страната банки достига 70.

.............................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Аврамов, Р.; В. Антонов. Преходът. С., Агенция за икономическо програмиране и развитие, 1994;

2.      Беновска-Събкова, Милена - Политически преход и всекидневна култура. София, 2001;

3.      Дайнов, Евгений - Преходът 1989-1999. Вместо история 27 03 2004 Агенция за икономически анализи и прогнози - Република България. Предприсъединителна икономическа програма (2003 - 2006 г.). София, 2003 27 03 2004;

4.      Димитров, Любомир Козаржевски, Пьотр Панкув, Юлиан - Следприватизационно развитие на предприятията в България. София, 1999;

5.      Константинов, Емил (Съставител) - Гражданското общество и правата на личността. Българският опит в условията на преход. София, 1997;

6.      Манов, Васил - Уроците на българския преход. Из стратегията на бъдещи реформи, развитие и преструктуриране. София, 2001;

7.      Харизанова, Оля - Парламентарната реторика на българския преход. София, 2000;

8.      Христова, А. Колектив. Анатомия на прехода, Стопанската политика на България от 1989 до 2004 г. С., 2004;

9.      Колектив с гл. редактор Иван Кацарски - Новият политически елит. Библиотека "Софилос". Периодично списание. Пилотен брой. София, 1994;

10.  Годишници на Националния статистически институт за периода 1990-2005;

11. Българският банков сектор и финансовата криза; Асенка Христова, Георги Ангелов;

....................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Съдържа 4 таблици като най-новите данни са за 2005 г.

 

Ключови думи:

българска икономика, валутен борд, обезценка на лева, БНБ, инфлация, монетарна политика, МВФ, банкова система и банкова политика[1] С появата на правни основания и на реални възможности за развитие на предприемачество бяха предприети и първите реформи в устройството на банковия сектор.  През 1981 г. съществуващото от 60-те години статукво беше нарушено с появата на нов субект - Минералбанк.  Дейността на тази банка беше ориентирана към финансирането на появяващите с подкрепата на тогавашното правителство малки и средни държавни фирми.  През 1989 г. бяха създадени още седем нови банки, които да кредитират предприятията в отделните браншове.[1]  Тези банки бяха относително тясно специализирани и дейността им се ограничаваше до финансиране на определените им от държавата предприятия в определени отрасли.  В много от случаите съответните предприятия притежаваха дялове в акционерния капитал на обслужващите ги банки.

 


Търси за: българска икономика | валутен борд | обезценка лева | БНБ | инфлация | монетарна политика | МВФ | банкова система банкова политика

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker