Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

Курсова работа

Разпространение на неформалната икономика в България

Предмет: Финанси

Специалност: Финанси

2009

Съдържание

 

1. Въведение в проблематиката. 3

2. Провеждане на емпирично социологическо изследване по въпросите с разпространението на неформалната (сивата) икономика в България. 5

3. Въпросник. 10

4. Какво губите от различните нива на осигуряване между формалните и неформалните осигуровки, които плаща за Вас работодателя Ви?. 13

5. Кои са според Вас факторите за наличие на сива икономика във връзка с данъчно-осигурителната тежест средно за периода 2002 – 2007 г. 14

6. Как разпределяте предложенията за ограничаване на сивата икономика по отношение данъчно-осигурителната тежест. 15

7. Влияе ли негативно сивата икономика върху осигурителната система в България и в кои аспекти?. 18

8. Смятате ли, че е висок процента на хората, които се осигуряват на една заплата, а вземат много по-голяма?. 19

9. Посочете кои от изброените мерки са най-ефикасни за справяне със сивата икономика в България: 19

10. Смятате ли, че само с мерки от страна на държавата могат да се променят нещата относно свия сектор или трябва работодателите също да си дадат сметка, че тяхното участие в икономиката на страната също ще допринесе за икономическия растеж?  20

11. Основни изводи относно проведеното емпирично изследване. 20

Използвана литература. 24

 


1. Въведение в проблематиката

Скритата икономика е онази част от икономиката, която остава нерегистрирана от статистическата отчетност и включва създаването и преразпределението на доходи вън от обществения контрол. Тя обхваща и нерегламентирани или укрити форми на наемане и самонаемане на работната сила. Поради това представлява сериозна заплаха за труда и социалната кохезия във всяка страна.

Въпреки че в академичните и експертни среди сивата и неформалната икономика се разграничават като две различни съставки на скритата, ненаблюдавана икономика, в широката практика те се отъждествяват. Според ОИСР делът на скритата икономика възлиза на 15% от БВП на най-развитите страни. В развиващите се страни и някои развити страни (Италия, Гърция) този дял е значително по-голям.

..................................................

2. Провеждане на емпирично социологическо изследване по въпросите с разпространението на неформалната (сивата) икономика в България.

2.1. Тема на изследването: степента на разпространение на сивата икономика в България като брой заети хора, степен на социално осигуряване, степен на обвързаност с реалната икономика и готовност на бизнеса да излезе на светло;

2.2. Обосновка:

Според собствено изследване неофициалната икономика е:

- Сива икономика - неофициална законосъобразна дейност, статистически ненаблюдавана, не се спазват законовите регулации, транзакциите са парични или бартерни, частично или напълно нерегистрирани и неотчетени пред финансовите органи. Тук наблюдаваме занижаване и/или неотчитане на резултатите от стопанска стопанска дейност дейност с два основни индикатора - нерегистрираназаетост и скрити обороти с цел избягване плащането на данъчно-осигурителните или изпълнението на други, определени определени от закона задължения, т.е. нелегалната дейност на легитимни стопански обекти.

...................................................

2.6. Общ теоретичен модел на изследването:

Неофициалната икономика предполага поети ангажименти, възпроизводство на обществени отношения. Но съвместимостта на стратегиите на работници, служители и клиенти винаги е нееднозначен и противоречив процес. Той може да приеме най-вече характера на съчетаване на стратегии: автомонтьорът от официалната работилница подмамва клиента да извърши услугата в незаконната работилница (или клиентът подмамва автомонтьора.); гимназиалният учител подмамва ученика да взема частни уроци за доизясняване на предмета; предприятието не декларира заплати или извънреден труд, а в замяна предлага по-високо заплащане; получаващият помощ за безработица се съгласява да работи за по-ниска заплата от фиксираната в КТД; лекарят намалява цената на консултацията, ако пациентът не му иска фактура за осребряване от здравната каса. Привидно всички преки участници в тези случаи печелят.

................................................

3. Въпросник.

Изследването е проведено в град София на 30.08.2008 г. Анкетирани са 155 човека по телефона, като са им зададени както отворени въпроси, но така също и с конкретни възможни отговори. Целта е да се получи най-точна представа за  предимствата и недостатъците на сивия сектор по отношение трудовите правоотношения. На някои от отговорите процентите са над 100% тъй, като анкетираните са давали повече от един отговор.

1.      Вие на трудов договор ли сте?

А) Да

Б) Не

 

2. Осигуряват ли Ви на реалната заплата или Ви дават на ръка допълнително пари?

А) Да – 23%

Б) Не – 77%

................................................

5. Кои са според Вас факторите за наличие на сива икономика във връзка с данъчно-осигурителната тежест средно за периода 2002 – 2007 г.

Тук е приложено изследване на Центъра за изследване на демокрацията в частта за сивата икономика и трудовите и осигурителни отношения, като на тази база анкетираните коментират изнесените от Центъра данни и видове фактори за наличие на толкова висок процент сив сектор, както и в частност висок процент на разминаване на формалните доходи с действително получаваните от работниците и служителите трудови възнаграждения. После това приложение на анкетираните в изследването лица е дадена възможност да разпределят предложените от Центъра ограничения за преодоляване на тази данъчно-осигурителна тежест, породена от сивата икономика в частта на плащане заплати на ръка и избягване на осигуровки и данъци.

................................................

11. Основни изводи относно проведеното емпирично изследване.

Икономическият и социален съвет има възможност да разгледа и постави проблемите на полагането на труд в неформалната икономика в светлината на националния икономически и социален интерес. В този смисъл, когато в рамките на тематиката за неформалната икономика се повдигат въпросите за трудовите, синдикалните и социалните права на работниците, с това се поставят националноотговорни и важни за държавата като цяло въпроси. Защото нарушаването на тези права дава “живот” на неформалната икономика. А това от своя страна предпоставя интерес на всички – държава, синдикални, работодателски и неправителствени организации, медии, да съсредоточават своето внимание и да се ангажират в по-голяма степен с темата за спазването на трудовите, синдикални и социални права на работниците и служителите.

................................................

Използвана литература

 

  1. Управление на националната икономика – Асен Ковачев
  2. Илиев, П. 2003. (съст.) Неформалната икономика в страните – кандидати за членство в ЕС. София: Център за изследване на демокрацията.
  3. Чавдарова, Т. 2001. Неформалната икономика. София: Лик.
  4. Тодоров, Т. 1999. Неформална и скрита икономическа активност в контекста на изчерпателността на националните сметки. Статистика, бр.
  5. http://www.csd.bg/bg/econ/gray.php

....................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Съдържа схеми, най-новите данни са за 2007 г.

 

Ключови думи:

неформална (сива) и скрита икономика, социално осигуряване, работна ръка, необявен труд, данъчно-осигурителна тежест


Търси за: социално осигуряване | работна ръка | данъчно осигурителна тежест

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker