Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


УНСС София

Курсова работа

Анализ на работата по качеството на фирма “Боила - С” София

Специалност: Маркетинг

Предмет: Маркетинг

 

2008


Съдържание

 

УВОД.. 3

1.Обща характеристика на състоянието на качеството по продуктовата листа на фирмата. 4

2. Анализ и оценка на приложението на принципите за ръководство на качеството. 7

3. Анализ и оценка на разходите и загубите по повод на качеството. 12

4. Анализ на дейността по: анализиране; осигуряване, контрол и организиране на работата по качеството. 16

5. Система по качеството. (Какво вече е направено и какво предстои да се направи по ИСО 9001:2000; ИСО-14001:2004; НАССД респ. ИСО 22000:2005.) и др. 19

6. Отговорност на ръководството. 23

7. Управление на ресурсите. 24

8. Реализиране на продукта. 28

9. Измерване, анализ, подобрение. 30

10. Основни изводи и препоръки за подобрение работата по качеството и безопасността във фирмата. 34

Заключение. 36

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 37

 


УВОД

 

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо пространство. Съвременният пазар трябва да бъде разбиран не като място за сравнение на продукти, колкото като възможност за конкуренция на потенциали. Всичко това поставя огромни изисквания пред управлението на всяка организация като цяло. Досегашните условия фокусират върху въпроса за количествения растеж, разбиран като нарастване на обема на продукцията. Сега успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла фирмата да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности.

Поради това с все по-нарастваща сила се оформя необходимостта от нов модел на развитие и управление на микроравнище, т.е. на равнище на отделната стопанска единица, като тези процеси неимоверно много се влияят от разработването на цялостна ефективна система за управление на качеството. В съвсем недалечно бъдеще този нов модел вероятно ще стане и единствената възможна алтернатива за осъществяването на стопанска дейност. Това е модел, където печалбата ще трябва да идва не толкова от обема на произведената и продадена продукция, колкото от понижаване на себестойността на продукцията и услугите, високото качество и новаторските решения. А всичко това в още по-голяма степен поставя въпроса за активизацията на човешкия и трудовия фактор в организацията като ключов носител на иновацията и ядро на това, което наричаме интелектуален капитал.

 


1. Обща характеристика на състоянието на качеството по продуктовата листа на фирмата.

Търговска верига "БОИЛА - С" е основана през 2000 г. и е извоювала значителен успех и пазарен дял в сектор “търговия” предимно на хранителни стоки, насочени към крайния потребител.

Към настоящия момент "БОИЛА - С" оперира в 12 града в България, като тя е считана за най-сериозният конкурент на мултинационалните представители на този отрасъл в България и планира да разшири своята структура с нови обекти и в по-големите градове на страната. Хипермаркетите предлагат богат асортимент от над 20 000 вида стоки, в това число - пресни плодове и зеленчуци, месо, рибни деликатеси, марков алкохол, строителни материали, автоаксесоари и др. В голяма част от магазините са оградени “горещи точки”, предлагат се пилета на грил, прясно изпечен хляб, хлебни изделия и закуски, както и изпечени на място месо и месни деликатеси.

………………………………………..

3. Анализ и оценка на разходите и загубите по повод на качеството.

 

Анализът и оценката на разходите във фирмата се налага в случаите:

- Когато акцентът пада върху намаляване на външните разходи и загуби, т.к. клиентът трябва да е доволен:

- Когато се увеличат осигуровките към външните загуби (клиентът да няма проблеми) намаляват и вътрешните загуби. Сумарно най-много се намаляват загубите, когато акцентът пада върху външните разходи. Колкото повече работим за клиента, толкова повече работим за себе си.

- Когато ударението пада върху вътрешните разходи и загуби, те се намаляват, но външните разходи и загуби остават почти непроменени.

- Когато ударението пада върху външните разходи и загуби има рязко намаляване на външните и пропорционално по-силно, осезаемо снижаване на вътрешните загуби/ Сумарните разходи и загуби са по-ниски.

С внедряване на СУК по ИСО 9001 функцията на икономическите и счетоводни служби практически не се изменя: СУК действа сама по себе си, а счетоводството си решава своите задачи. В действаща система отчитането на загубите при производството обхваща и загубите за осигуряване на качеството на продукцията, така няма възможност да се анализират тези разходи и загуби и да се търсят пътища за подобрение на работата. Така се затруднява и реализацията на един от основните принципи на ИСО 9001 – непрекъснатото подобрение, целта на който е съкращаване на загубите, икономия на разходите и подобряване на качеството на продукцията.

…………………………………..

7. Управление на ресурсите.

 

През 2005 г. ръководството на фирмата взема решение за разширяване на търговската верига, в резултат на което назрява необходимостта да се въведе единна информационната система. Наличните до момента системи не са в състояние да обхванат работата на голям брой супермаркети, каси, артикули, служители, доставчици; т.е. разрастването на бизнеса се нуждае от промяна на ИТ средата.

Търси се решение, което да интегрира всички налични до момента обекти, което да е стабилно от гледна точка на комуникации, да е гъвкаво, така че да поеме предстоящото разширяване на бизнеса, респ. на броя на магазините.

Целите на проекта са изведени от необходимостта за наличие на актуална информация за търговските операции по всяко време, при това достъпът до нея да бъде възможен на всички нива, но, разбира се, съобразен с преките задължения на служителите. Това означава на първо място преминаване към централизирано управление на бизнес процесите и тяхната оптимизация и стандартизация. Несъмнено оптимизирането на работата по заявяване и доставка на стоки в търговските обекти е определящо за ритъма на бизнеса, респ. за оборота. С намаляване на ръчното въвеждане на данни не само се намалява възможността за допускане на грешки, но и се оптимизират ресурсите от време и хора.

…………………………………..

10. Основни изводи и препоръки за подобрение работата по качеството и безопасността във фирмата.

 

Фирменият стремеж е "Боила-С" като цяло да предлага ексклузивен продукт, отговарящ в най-голяма степен на желанията и очакванията на клиентите и новостите на конкуренцията, продукт.  За това са необходими много усилия, системно следвана политика и силна мотивация на целия персонал.

Реализацията на т.н. “процесен подход” в системата за управление на качеството на основа за разработване, внедряване и повишение на резултатността и ефективността на системата за управление на качеството (за първи път изложено в стандарта ISO 14001-1996) се явява втори “крайъгълен камък” (допълнение към изискванията към управлението на документите на организацията) на Международния Стандарт ISO 9001:2000. “Процесния подход” включва в себе си представяне на организацията като система от процеси, описание на процесите - както по отделно, така и в тяхното взаимодействие, моделиране на системата от процеси с цел осигуряване на ефективно управление на процесите.

……………………………..

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.             Аврамов Велко; Управление на персонала на търговската фирма,
Издателство "Тракия - М", 1998 г.

2.             Армстронг М., Управление на човешките ресурси, "Делфин прес", 1993 г. бр.8Шопов Д., Управление на работната заплата

3.      Кузманов, Г.; А. Кузманова; Управление на качеството; Пловдив; 2007 г;(

4.      Данни, предоставени о взети от интернет страницата на търговско дружество „Боила-С” АД.

…………………………………….

Темата е изготвена 2008 г.

Най-новите данни са от началото на 2008 г.

 

Ключови думи:

принципи за ръководство и системи за качество; анализиране, осигуряване, контрол и организиране на работата по качеството; управление на ресурси; безопасност във фирма; “Боила - С” София

 


Търси за: принципи ръководство системи качество | анализиране | осигуряване | контрол организиране работата качеството | управление ресурси | безопасност във фирма | Боила | София

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker