Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Спортен мениджмънт

 

На тема:

Създаване на проект за изграждане и функциониране на спортен център за здраве и фитнес

 

 

2010 г.


Съдържание

 

Увод. 3

І. Литературен обзор и постановка на проблема. 4

1. Развитие на фитнес културата в България. 4

1.1. Основни понятия. 4

1.2. Фитнес култура. 4

2. Класификация на услугите, предлагани в спортните центрове. 5

3. Участието по проекти като източник за финансиране в спорта. 8

ІІ. Методика на изследването. 10

ІІІ. Разработване на проект за изграждане и функциониране на спортен център за здраве и фитнес  12

1. Изготвяне на маркетингова концепция на спортния център. 12

1.1. Маркетингови цели. 12

1.2. Продуктова стратегия. 12

1.3. Ценова стратегия. 13

1.4. Рекламна стратегия. 13

2. Изготвяне на стратегия за развитие на училищен спортен център. 14

2.1. Реализиране на идеята. 14

2.2. Работно време. 15

3. Изготвяне на проект за кандидатстване по програма. 15

ІV. Изводи и препоръки. 20

Използвана литература. 22

 


Увод

 

"Под Фитнес (годност) трябва да се разбира психическата и физическа способност и годност на човек, даващи му възможност да преодолява разнообразните душевно-интелектуални и физически натоварвания в ежедневието, професията и свободното време, по начин, който не довежда до ментална или физическа умора, или дори изтощение и възпрепятстване на едно нормално креативно водене на живот." (Prof. Dr. med. Dieter Jeschke)

Понятието фитнес обхваща един широк спектър от човешки възможности в различни ситуации, а под практикуване на фитнес трябва да се разбира съзнателния стремеж за тяхното развитие. Физическите способности стоят в тази взаимозависимост на открояващо се място и са определяща и незаменима предпоставка за всичко друго в този процес. Тяхното развитие е възможно единствено чрез оптимална спортна тренировка, отговаряща на моментното физическо, психическо и здравословно състояние на трениращия, целесъобразно и балансирано хранене, и здравословен начин на живот.

 

…………………….

 

Финансирането на спорта само и единствено от Българския спортен тотализатор отдавна не е достатъчно. Телевизията и телекомуникациите са основни канали за намиране на спонсори, осигуряващи финансиране. За много от спортните организации обаче е най-удачно да получат финансова подкрепа за реализиране на дейността си от различни проекти и програми.

Периодично Европейската комисия в Европарламента организира програми за финансиране на спортни проекти. На първия етап събира предложения за проекти, след което се правят оценки и анализи – на база на тях се избират проектите, които биват финансирани.

В края на 2009 г. е обявена програма за финансово финансиране на 18 спортни проекта, с които са заети 150 федерации от ЕС. Общата стойност на грантовете е 4 млн. евро, а средствата са предназначени за четири приоритетни области, а именно:

·                     Девет гранта за проекти в подкрепа на дейности, повишаващи физическата активност;

·                     Четири гранта за проекти за спортно обучение и тренировки;

·                     Два гранта за проекти, окуражаващи спортната дейност на хората с увреждания;

·                     Три гранта за проекти, насърчаващи равенството между половете в спорта.

Всички проекти ще бъдат извършени в периода декември 2009 - март 2011 г.

 

……………………………

 

Методи на изследването.

o       литературен обзор, извършен върху научни статии, анализи на маркетингови проучвания;

o       документално проучване, което включва анализ на законово-нормативни източници на информация, които регламентират дейностите по изграждане и функциониране на спортни центрове в българските училища;

 

………………………..

 

1.4. Рекламна стратегия

За постигане на заложените маркетингови цели е необходима активна рекламна дейност. Трябва да бъде предоставена информация за спортния център сред ученици и родители.

Ще бъдат разлепени обяви в сградата на училището, ще бъде съобщено в часовете по физическо възпитание. Важна информация за учениците ще бъде това, че фитнес центърът ще бъде достъпен не само в часовете по физическо възпитание, а и в свободното им време.

След като се популяризира спортния център сред учениците, ще трябва да се анализира до каква степен е популярен сред хората в града, за да се предприемат рекламни мероприятия за неговото налагане.

 

……………………………….

 


Използвана литература

 

1.                  Stock S, Miranda C, Evans S, Plessis S, Ridley J, Yeh S, Chanoine JP., "Abstract Healthy buddies: a novel, peer-led health promotion program for the prevention of obesity and eating disorders in children in elementary school.", Pediatrics. 2007 Oct.

2.                  Walther C, Schuler G., "Intensified school sports improve fitness", MMW Fortschr Med. 2007 Apr 5; German.

3.                  Ischander M, Zaldivar F Jr, Eliakim A, Nussbaum E, Dunton G, Leu SY, Cooper DM, Schneider M., "Abstract Physical activity, growth, and inflammatory mediators in BMI-matched female adolescents., Med Sci Sports Exerc. 2007 Jul.

4.                  Volbekiene V, Griciute A., "Health-related physical fitness among schoolchildren in Lithuania: a comparison from 1992 to 2002.", Scand J Public Health. 2007.

5.                  Официален сайт на Български съюз за физическа култура и спорт - http://bsfs-bg.org/

6.                  Статия „Фитнес и уелнес култура: Припокриват ли се и какви са разликите?”, автор Владимир Недков, 18.07.2008 г.

http://www.bb-team.org/articles/2816/#ixzz0quPthQWg

7.                  Статия „ЕК започва мащабна програма за финансиране на спортни проекти”, 19.05.2009 г.

http://www.investor.bg/news/article/80396/264.html

8.                  http://finansirane.eu/

9.                  http://bg.wikipedia.org/wiki/Фитнес

10.             http://www.orangefitness.bg/

11.             http://www.athletic-bg.com/

12.             http://www.dberbatov.org/

13.             http://danone.bg/

14.             http://www.sportal.bg/

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

фитнес култура, спортен център – услуги, източници за финансиране в спорта, изграждане и функциониране на спортен център за здраве и фитнес, маркетингова концепция на спортен център, маркетингови цели, продуктова стратегия, ценова стратегия, рекламна стратегия, стратегия за развитие на училищен спортен център


Търси за: фитнес култура | спортен център услуги | източници финансиране спорта | маркетингова концепция спортен център | маркетингови цели | продуктова стратегия | ценова стратегия | рекламна стратегия

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker