Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема :

Управление на труда. Работна среда.

Съдържание

Теоретична част

Анализ на две фирми посредством сравнителен анализ

Работно време

Средна работна заплата

Брой персонал

Наличие на достатъчно отпуски

Почивка през работния процес

Условия за безопасност на труда

Мотивация на персонала

Работна среда

Обучение

Курсова работа

Теоретична част

Да управляваме означава да въздействаме върху група подчинени (персонал на фирмата; сътрудници в отдела, който ръководим; работници в звеното, което ръководим) във всяка ситуация с оглед съвместното постигане на предварително поставени цели.

Като управляващи ние сме подбрали сътрудниците си; изяснили сме си целите и задачите в контекста на целите и задачите на нашата фирма; пренаредили сме общата задача на персонални задачи и сме делегирали правомощия и отговорности на сътрудниците си; координираме общата работа; мотивираме екипа си; контролираме; оценяваме и заплащаме според приноса и резултатите. Към тези важни задължения на мениджъра се добавя и задължението да провежда политика за охраняване на здравето и сигурността на човешките ресурси.

Следенето на условията на труд се извършва от вишото ръководство. Това задължение се наложило през годините като важно обстоятелство за мениджърите. Здравеопазването и охраната на труда е залегнало в нормативните актове на всички демократични държави. В България тези отношения между работник и работодател са регламентирали в Закона за здравословните и безопасни условия на труд. Този закон изисква от съвременните мениджъри да обръштат достатъчно информация върху следните случаи:

За да се спазват тези правила най-често специализираните профсъюзи поставят исканията си към ръководните органи на дадената организация. Контрола който те извършват е много важен тъй като за да се спазват тези условия се изисква допълнителни разходи. А когато всичко опре до допълнително финансиране, стоката която се произвежда щте повиши своята себестойност, а от това щте се намали конкорентноста на фирмата.

Трудови отношения и профсъюзи

Под трудови (производствени) отношения разбираме цялата съвкупност от материални икономически взаимоотношения между участниците в производствения процес. На равнище отделна стопанска организация те се проявяват като взаимодействия между трудовия колектив и ръководителите на организацията.

В редица случаи в рамките на тази взаимодействия трудовият колектив е представен от профсъюзната организация. В световен мащаб професионалните организации на трудещите се имат дълга и бурна история. Те възникват в епохата на индустриализацията на страните от Западна Европа (Англия и Франция) и САЩ в края на XVIII в. под формата на дружества за взаимопомощ. Отначало работят в нелегални и полулегални условия. Ще минат дълги години на борба за тяхното признаване и превръщане в масови организации.

В България първите работнически професионални организации се появяват в края на 70-те и началото на 80-те години на XIX в.  Първият профсъюз от съвременен тип става създаденият през 1884 г. Централен работнически печатарски синдикат.

В съвременна България синдикатите имат важно място в живота на организациите. Успешно развитие на организацията до голяма степен зависи от умението на ръководители и профсъюзи да намират точка на съприкосновение и взаимодействие в името на целите на организацията като цяло. Световната, а и нашата практика показва, че именно там, където са намерени съгласие и баланс на интереси, се създава база за успешно развитие.

Безопасност и здраве Стрес-мениджмънт

Проблемите на управлението на стреса станаха напоследък обект на засилен интерес. Свързаният с трудовата дейност стрес може да резултира в нежелателни ефекти както за сътрудника, така и за организацията. Трябва да се подчертае, че е невъзможно да се избегне стресът. Нещо повече, умерени дози стрес са необходим елемент за активността в работата. В случая става дума за поставяне на стреса в онези разумни рамки, които го правят безопасен за здравето на индивида. В този смисъл може да се каже, че целта на стрес-мениджмънта е използването на стреса в качеството на естествена и продуктивна сила.

Какво е стрес? Стресът представлява неспецифична реакция на човешкото тяло към всяко дразнене, като в резултат на това личността се подготвя към предприемане на действия. Той представлява нормален начин за приспособяване към измененията на външната среда.

Причини за стреса. Тук може да изброим следните фактори: • физически фактори (горещина, студ, шум и др.); • междуличностни отношения;

• организационни и длъжностни изисквания.

Последствия от стреса. Сред специалистите съществува мнението, че стресът е фактор с първостепенно значение за разнообразни разстройства. По принцип може да се говори за следните последствия от стреса:

физиологически (високо кръвно налягане, сърдечен удар и др.);

психологически (депресия, агресия, умора и др.);

поведенчески (емоционален взрив, преяждане, алкохолизъм);

организационни  (отсъствие от работа, ниска производителност и

други).

Управление на стреса. Управлението на стреса, т.е. минимизирането на негативните последствия от стреса, може да разделим на два основни типа действия:

• действия в индивидуален плащ

действия в организационен план. В индивидуален план стресът може да се контролира чрез:

1. Избягване на стресови ситуации.

2. Управление на ситуациите до равнище на поносим стрес.

3. Чрез по-спокойна реакция по отношение на стресовите ситуации. В организационен план стресът може да се контролира чрез създаване на система от управленски взаимодействия. Успешното управление на стреса зависи в голяма степен от осъзнаването на този проблем и предприемането на мерки в тази област.

Инженеринг за човека

За да управляват стопанското поведение на хората, за да намаляват грешките и преодоляват фалитите, бизнесмените и мениджърите трябва да познават човешката страна на бизнеса.

С противоречивата природа на човека се обяснява противоречивият характер на човешкото поведение, което трудно се овладява и управлява не само в стопанския живот. Затова управлението на хората е най-трудният проблем на мениджмънта.

Ако можеше да се допусне, че хората функционират като машините, просто ще натиснем съответното копче и толкова. Но фирмените служители са хора, а хората имат чувства, морал, темперамент, интереси, потребности. Мениджърите не могат да пренебрегват тези човешки особености. Нужен е инженеринг за хората. Ако нещо не е наред с фирмения екип или с един фирмен служител, повечето от мениджърите не умеят дори да започнат да търсят в какво се състои проблемът. Бизнесмените и мениджърите може да са много добри професионалисти, но това съвсем не е достатъчно, за да бъдат печеливши. Нужно е да владеят и изкуството да управляват хората.

Ето един пример. Пеев има добра характеристика. Доволен е от работата и от заплатата си. Но един ден той е преместен на нова работа, без да са се консултирали с него. Пеев получава същите пари, работата му също е важна, но са пренебрегнали неговата личност. Той се чувства нещастен, губи интерес към работата си и е на път да създава проблеми.

Преуспяващите бизнесмени и мениджъри в развитите страни

получават солидна подготовка по хуманитарните дисциплини. Учебните планове на висшите учебни заведения, институти, колежи и бизнес училища са обърнати към живота, в т.ч. към бизнеса. Изучават се икономическа психология, етика на бизнеса, промишлена психология, бизнес психология, социология, естетика, промишлен дизайн и др. Бизнесмените и мениджърите в САЩ и в другите развити страни се включват за обучение по тези дисциплини на всеки три години. В България сега прохождат подобни бизнесшколи, училища и университети. Тези, които са в бизнеса или се канят да влязат в него, трябва да се научат как да го правят. Какви качества притежават и как да ги изграждат. В голяма част от проспериращите фирми на Запад като експерти по човешките ресурси работят психолози. Те дават ценни съвети на мениджърите как да управляват хората, за да спечелят партньори и превърнат фирмите си в печеливши.

Анализ на две фирми посредсвом сравнителен анализ

“Трансвагон” АД - Бургас

Завода е открит през 1890 г. Като поделение на ЖП депо Бургас. В последствие се развива и след втората световна война се отделя като самостоятелно предприятие с основновна дейност производство на товарни вагони. Близо един век след създаването си то се правитизира. Очредено е ново акционерно дружество с 100 % частна собственост. Цялата собственост преминава в “Трансвагон” АД - Бургас .

До момента основната му дейност е свързана с производството и ремонта на товарни вагони. Заимава се освен с това с производството надребни битови стоки. Основно продукцията е насочена към чужбина като главни партньори са страни като Германия, Венецуела, Сирия и др.

Фирмата се задържа на пазара заради ниските си цени на продуктите си и ниските си производствени разходи и на нормални качества. Основен конкурент в България е "Вагонен завод - Септемри" АД.

"Вагонен завод - Септемри" АД

Започноло е работа през 1951 г. и още с съсдаването си то се заема главно с ремонт на товарни вагони и производство на малки количество вагони. Предприятието същто поема съдбата на всички държавни предприятия и през 1995 г. е преватизирано.

Основната дейност се свързва с ремонта на товарни вагони от страната и главно за БДЖ.. Фирмата разчита на ниски цини и на поръчки които са твърде малки за големия завод “Трансвагон” АД - Бургас. Това се постига чрез ниски ремонтни разходи и значително специялизиране. Претижава техника която е твърде специфична за този вид дейност.

Основно поръчките идват от България но има и някои чуждестрани главно от Южна Америка.

  1.  Работно време

“Трансвагон”-АД Бургас - За тази фирма работното време е стабилно даже и да няма работа в някои случеи. Работния ден започва сутрин от 7:30 часа и завършва в 16:00 часа. Това са 8 работни часа плюс 30 минутна почивка всеки ден от понеделник до петък. В отделни случаи работното време може да нарасне на 9 часа или работа в съботния ден. За всеки работен ден или час който е над максималния от 8 часа се плащат допълнителни компенсации или повече полагаеми дни годишен отпуск.

"Вагонен завод - Септемри" АД - интересното за тази фирма е че работното време е”плаващо”. Това изискване се налага от това че интезивноста на работа е непостоянна величина. Мениджърита на фирмата са решили да намалят разходите си за работна заплата. Максималния работен ден достига до 8 часа. Стандартното ( максимално натоварено ) работно време сутринта започва от 8:00 часа и завършва в 16:30 като то може да се промени в посока намаление. Различния брой отработени часове носят и различно възнаграждение. Въпреки това отклоненията от нормалното време не чак толкова големи.

Анализ на работно време:

В “Трансвагон”-АД Бургас - работното време е стабилно което допринася до по добри условия на работа като се гарантира пълен работен ден. 8 часовия работен ден е за предпочитане от този в "Вагонен завод - Септемри" АД . Непълния работен ден води до демотивиране на персонала тъй като сътрудниите биха работели по бавно за да имат повече отработени часове.Обаче чре подходяща фирмена политика би могло до се промени това. Непълнато работно време може да доведе до по експедитивно изпълнение на поставените задачи. Предлагам в опростена графика на различното работно време. Наблюдава се спадане на работното време при "Вагонен завод - Септемри" АД - през седмицата. Така се получава че в петък има най-малко работа. Използвал съм точно този критерий за оценка на условията на труд тъй като продължителноста на роботното време защтото е основата на определянето на условията на труд

 

  1.  Средна работна заплата

“Трансвагон”-АД Бургас - Според годишния счетоводен баланс публекуван в държавен весник годишните разходи за работни заплати които фирмата е имала са 1800000 лв. а при персонал от 300 човека това прави че средната работна заплата на работник за един месец е 420 лв.

"Вагонен завод - Септемри" АД - Според годишния счетоводен баланс публекуван в държавен весник годишните разходи за работни заплати които фирмата е имала са 300000 лв. а при персонал от 120 човека това прави че средната работна заплата на работник за един месец е 210 лв.

Анализ на средната работна заплата:

Средната работна заплата в “Трансвагон”-АД Бургас е по - голяма тъй като обема на работа позволява по високо възнаграждение. Това може да действа като магнит за специялистите в тази област. В сравнение в "Вагонен завод - Септемри" АД - ниската работна заплата е само в минус за нея. Там тя не би могла да стимулира превличането на опитни специялисти. Низките заплати са фирмена стгратегия която има за цел намаляването на разходите. Да в краткосрочен план тази стратегия щте има успех защтото ште доведе до формиране на по ниска себестойност а с това и повече продажби. Прилагам следната графика за пояснение.

 

  1.  Брой персонал

“Трансвагон”-АД Бургас - Персонала на фирмата отговаря на точните нужди на фирмата. Преди 5 г. бе напраена реорганизация на персонала. Бяха съкратени много не нужен персонал. Бяха съкратени хора от обслужваштата дейност админастративната дейност и малко от производствената сфера. В момента броя на персонала е 300 човека.

"Вагонен завод - Септемри" АД - Персонала на фирмата не е постояна бройка. При нужда се наема допълнителна работна сила която най често  ниско кфалифицира. Средно в завода работят оскло 120 човека.

Анализ на броя на персонала:

Тук двете фирми могат много трудно да се сравнят тъй като броя на персонала зависи от нужния в момента на фирмата. По малкия брой хора би спомогнало за сплотяване на вътреличностните връзки в предприятието. Но при наличие на много голям персонал фирмата има много голям потенциял от хора и при нужда тя може да ги насочи кам дадена цел. Добрия менисжър знае с колко хора би могъл да изпълни дадената му задача. Избрах точно този критерий за да покажа тва че големия брой колектив има по-големи възможности за решаване на трудни задачи.

  1.  Наличие на достатъчно отпуски

“Трансвагон”-АД Бургас - Фирмта спазва кодекса на труда и за това на всеки работник му се полагат минимум 20 дни платен годишен отпуск. Доълнитетелни платени  отпусни дни се дават във връзка с извърщената работа в извън работно време. За извънработно време работа се дават допълнително 15 дни на съответния работник. Същто така се полагат дни отпуска и по случай националните празници

"Вагонен завод - Септемри" АД - Тук също фирмата гарантира по кодекса на труда на всеки работник минимум 20 дни платен годишен отпуск. Но в предвид на работата допълнителни полагашти се годишни отпуски се сават многа рядко.

Анализ на наличието на достатачни отпуски:

За да се чуства работоспособен един работник той трябва да е добре отпочинал. Достатъчно свободните дни провят работника доволен. Трябва да се оставя достатъчно време на сътрудника са се срешне с своето семейство. Тревогите свързани с семейството не го правят по ефективенл Ето защто е неоходимо да се даде точно време за отпуски на работника. И двете фирми довот достатъчно свободно време на своите работници. Първата дава отпуки точно колкото и позволява системата на работа като не забравя закония минимум. Другата ни дава допълнители отпуски но пък работата е не чак толкова натоварена. В България системата на формиране на отпуските е много развита. Почте всяка оважаващта себе си фирма има строга политика на отпуските. Не може ръботник да не излезе в отпуска цяла година и ти да търсиш мотивация за работа.

  1.  Задължителна почивка в работния процес

“Трансвагон”-АД Бургас - за тази фирма почивката в работния процес е от 11:30 до 12:00. На служителите се осигорява място за отдих и задължителен стол. Забранява се употребата на какъвто и да е алкохол по време на почивката.

"Вагонен завод - Септемри" АД - Предприятито прави почивка от 12:00 до 12:30 часа като при нея също има задължителен стол и място за отдих.

Анализ на задължителните почивки:

И двете фирми дават по 30 минути отдих на своите работници. Това е добре тъй като повече минути биха накарали работниците да предприемат по дълго излизане от работното място. Пък и защто да спират работа за повече от тези минути. Другото което е в задължителния стол. Много е добре това защтота това показва че мениджърите се грижат за работниците си. Работата на празен стомах не е желателно.

  1.  Условия за безопастност но труда

“Трансвагон”-АД Бургас -  В фирмата действа специялен отдел за безопасност на труда.  В него класни специялисти следят всеки ден за безопастноста на работния процес. Извършва се всекидневно наблюдение и анализ на извършваните дейности. При необходимост те докладват на съответния отговорник. В завода се произвеждат тежки машини и вредните шумове са неизбежни затова при всяка заплота се изплащтат голяма сума вредни. Персонала който работи в администртвната зграда е снабден с най модерна офис техника като се започне от мебелите и осветлението до модерните монитори на компютрите които не дразнят очите. В тази фирма може да се каже че обръщат голямо внимание на безопасноста на труда.

"Вагонен завод - Септемри" АД - В предвид малкия брой работници и малкия обем работа фирмата отделя малко средства за безопастностна на персонала. Разбирасе се вземат всички задължителни охранителни мерки.

Анализ на условията на безопастност на труда.

Добре да се вижда в Бъргария че има предприятие което следи стриктно безопастноста на работа без това да толкова задължително. Прави чест на “Трансвагон”-АД Бургас че полага такива грижи. Немислимо е в съвремения свят да не се полагат грижи за безопастноста. Донякаде е допустимо втората фирма да намали тези разходи но при бъдещ инцидент фирмата може да претърпи сериозни загуби. Плащането на редни не е решение на риска от неприятни увреждания. Целта на фирмата трябва да бъде запазване на високата трудоспособност на своя колектив

7)Мотивация на персонала

“Трансвагон”-АД Бургас - В тази фирма мотивационата терапия не е залегнала като важен процес. Прилагат се методи за мотивация като премии на определен интервал от време и то еднакви суми за всеки един работник.

"Вагонен завод - Септемри" АД - В тази фирма също не се използва мотивациона терапия върху персонала. Най - често се прилагат премии свързани с дадено събитие (икономическо или социялно)

Анализ на мотивацията на персонала

Липсата на каквата и да е мотивация на персонала е сериозен минус не само не тези две предприятия. Почти всички български предприятия нямат изградена мотивациона политика в своите структори.

  1.  Работна среда

“Трансвагон”-АД Бургас - Мениджърите на тази фирма са заложели в дългосрочен план подобряването на работната среда на персонала. Предприемат се редица ремонти за подобряване на условията на работното място. Изграждат се два нови отдела с нов стил на обзавеждане. Тези отдели ще бъдат оборудвани по европейски стил с “аквариум” за съответния мениджър. Климатиците и сънитарният възел са само допълнение. За работещите в производствената дейност освен необходимото задължителни условия на работа допълнително са осигурени и допълнително дрехи за по удобна работа.

"Вагонен завод - Септемри" АД - За сега във фирмата не се предвиждат основни ремонти по помещенията си. Залегнали са някои дребни ремонтни дейсти които имат за цел само да възтановят нормалните условия на работа. Тук естествено задължителнителните изисквания за работното място са осигурени както и допълнително дрехи.

Анализ на работното среда

Не съмнено това е най важното при определяне на условията на труд. Двете фирми са се погрижили в известна степен но не достатъчно за този проблем. “Трансвагон” АД - Бургас е по напред в тази дейност. Бъдещето ни влизане в Европейския съюз налага българските фирми да подобрят своите условия на работа. Ако не подобрят спешно работнота среда при евентуално приемане в ЕС много специялисти щте предпочетат по добрите условия в някои западно европейски фирми. Това би довело до изтичане на трудовия капитал на България и от там и на фалити на българските предприятия. За да сме конкорентно способни на чуждите фирми трябва да се изравним по стандарти на работа. Мениджърите на “Трансвагон” АД - Бургас са заложели в стратегическите си цели подобряването на работната среда, защото мислят за бъдещето си. "Вагонен завод - Септемри" АД щте има успех до тогава докогато стане фактическото ни пресъединяване.

  1.  Обогатяване на знанията и трудовия опит на персонала

“Трансвагон” АД - Бургас - Всяка година фирмата отделя 10% от печалбата в ново оборудване. В предвид на това е нужно провеждането на ежегоден курс за обучение с персонала. За това се грижи малък отдел “Обучение на персонала” който провежда допълнителнителни курсове. Всяка година се сформират малки групи от работници които се обучават в новостите на новоинсталираните машини и едновремено с това и курс по безопасност на труда.

"Вагонен завод - Септемри" АД - В момента фирмата е замразила внедряването на нова техника в производство за определен срок. Експлатацията на техниката все пак изисква някакво обучение на перосанала. По горе бе споменато че, има голямо текучество на персонала. От това произтича и нуждата от обечение на новите работници. За целта фирмата има склучен договор с консултанска фирма която извършва обучението.

Анализ на обучението на персонала:

Нежда от обучение на персонала винаги щте е нужно. От една страна това се налага за да се повиши кфалификационията на персонала, а от друга страна ръководството на фирмата да знае с какъв персонал разполага. “Трансвагон” АД - Бургас е голяма фирма и може да си позволи специялен отдел за обучение на персонала и защото има непрекъснато обновяване на наличната техника. Когато си положил усилия да научиш един работник на дадена дейност, ти можеш после да искаш от него да върши дейноста точно както си го научил. Когато един работник знае как да свърши дадена работа той е по спокоен и с това работната среда се подобрява. Мога само да отбележа че мениджърита на "Вагонен завод - Септемри" АД са постъпели правилно тъй като тяхната фирма е малка и посоянте разходите за допълнително обучение щте бъдат голамо бреме.

Крайна оценка на предприятита

За по нагледно представяне сам извел таблица с оценка на всички критерии. При оценката съм използвал скала на оценка коята е за отличен-6, много добро-5, добро-4, задоволително-3, слаб-2.

Критерии

"Трансвагон" АД Бургас

"Вагонен завод - Септемри" АД

1

Работно време

5

4

2

Средна работна заплата

4

2

3

Брой персонал

4

3

4

Отпуски

3

4

5

Почивки

4

4

6

Безопасност на труда

5

2

7

Мотивация на персонала

2

2

8

Работна среда

4

2

9

Обучение

4

2

Средна оценка на фирмата

3,9

2,8


Търси за: работно време | средна работна заплата | брой персонал | почивка през работния процес | безопасност труда | мотивация персонала | работна среда

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker