Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Курсов Работа

“Електронни трудови борси в България - Jobs.bg, Jobtiger.bg”

Откъси:

............................

Обща част

Без съмнение най-добрите компании днес знаят от къде идва продуктивността. Тя произлиза от уверени, упълномощени, напрегнати, възнаградени групи от хора. Тя произлиза от участието на всички в организацията, правейки всеки един част от нея и давайки му право на глас (роля) за нейния успех. От хората в една организация зависи кой ще спечели “състезанието”.

Робърт Ийтън,

изпълнителен директор на “Крайслер Корпорейшън”

Настъпването на 21 век поставя нови предизвикателства и парадигми пред управлението на организациите, отделните страни и техните стопанства: глобализация, изключително силна конкуренция, мощни информационни технологии и Интернет, високи стандарти по отношение на продукти, услуги, знания и умения. Професионализмът на ръководителите изисква от организациите стройно изградена система от приоритети, растяща конкурентноспособност, стремеж към непрекъснато завладяване на нови пазари, набиране, развитие и стимулиране на човешките ресурси.

Уникалната роля на човешките ресурси за успеха на всяка съвременна организация предопределя необходимостта от правилно и ефективно управление на този безценен ресурс. Управлението на човешките ресурси има особено важна роля в цялостния процес на управление на всички ресурси на организациите, стремящи се към успех, развитие и съвършенство.

Мениджмънтът на човешките ресурси следва основните принципи за постигане на ефективно управление на организацията. И все пак той се характеризира с редица особености, произтичащи от уникалния характер на хората като производствен ресурс. Добрият ръководител знае, че човешките ресурси са с “особена консистенция” и предназначение в организацията. Това са живи човешки същества които събрани на едно място, извършват колективен труд, а предназначението им е да участват в създаването на краен продукт, да реализират цели и резултати за организацията.

Политиката на организацията по отношение набирането и подбора изразява вижданията й за начините на привличане на нови служители. Тя представлява писмено заявление  за намерения, основни идеи, правила, начини, чрез които да се реализират поставените стратегически и оперативни идеи. В зависимост от възприетата стратегия и политика, организацията може да избира източниците за набиране на кадри - вътрешни или външни, както и разнообразни подходи за привличане на работна сила.

Набирането отвътре представлява процес на търсене и привличане на кандидати от работещите в организацията. Това са наличните служители, подлежащи на повишаване, преместване  или ротация. Практиката сочи, че голяма част от ръководителите предпочитат да използват вътрешен пазар на труда що се касае за мениджърски   длъжности. Използването на правилни методи за набиране отвътре дава възможност на работещите да разберат, че компетентността и усилията им са възнаградени. Вътрешните кандидати изискват по-малка ориентация в сравнение с външните. Набирането от вътрешен пазар на труда може да се осъществи чрез обявяване на свободните работни места. Списъци на персонала, база данни за уменията. Обявяването на свободни работни места е сред най-често прилаганите методи за набиране отвътре.

Използването на вътрешни кандидати може да се превърне в бумеранг, ако не почива на точна, ясна и достъпна информация за политиката на организацията в тази област. Това налага използването на редица методи за набиране на кандидати от външния пазар на труда. Прилагането на един или друг зависи от състоянието на този пазар и вида работа, която ще се извършва.

....................................

Специална част

Пазарът на труда в своята същност не се различава от всеки друг пазар: сделките по наемане на труд носят (очаквани) ползи и на продавача на труд, и на купувача на труд. Както от опит знаем, една сделка добавя стойност, само ако разходите по тази сделка - включително разходите по търсене на партньор, дефиниране на правата и тяхната защита - не надвишават очакваните ползи. Разходите по сделките присъстват на всеки пазар, включително на пазара на труда. Тяхното намаляване може да означава само едно: увеличаване на шансовете за добавяне на стойност чрез доброволна размяна на труд срещу заплащане - ситуация, в която и работодател, и работник са по-доволни.                                                              

Това е общата рамка за анализ на ползите и разходите от законодателство, което ограничава дейността на посредниците на трудовия пазар. Дейността на посредниците е част от разделението на труда в стопанството - именно затова ни кара да смятаме, че конкуренцията между тях би следвало да води до намаляване на разходите по сделките за наемане на труд. В такъв случай отправна точка на анализа би следвало да бъдат транзакционните разходи по наемането на труд и ефектът върху тях от дейността на трудовите посредници.

.........................................

През последните години в българското интернрет пространство се налагат две електронни трудови борси: Jobs.bg и Jobtiger.bg, въпреки че пазара не страда от липса на други. Строго погледнато те се налагат на пазара най-вече поради професионалната си реализация, липсата на тясна спецализация, широк кръг от предлагани позиции и услуги... Иначе като примери могат да се посочат и много други, които поради една или друга причина не са се реализирали на пазара и/или не са достигнали пълния си потенциал, http://www.triada.bg/jobs/, http://job.dir.bg/ и др.
Въпреки, че настоящият анализ акцентира най-вече вече върху пазара на труда и управлението на човешките ресурси, електронният характер на изследваните трудови борси дава основание да се сравнят някой техни технически характеристики.
 Дизайн - много често фирмите мислят, че зашеметяващият дизайн и графични решения привличат посетителите. Всъщност повечето потребители въобще не се интересуват от това. За тях най-важното е функционалността, практичността, лесната навигация, леснотата с която могат да ориентират. Това още повече важи за Българските условия, поради лошите телефони връзки и бавната скорост на интернет провайдерите. Изследванията показват, че потребителя трудно се задържа на една страница ако тя не се зарежда за 15- 20 сек. максимум. В това отношение и двата сайта са на нужната висота. С изчистения си дизайн, приятния и неангажиращ бял фон, сведения почти до минимум брой на банерите (Jobtiger.bg е с малко повече банери) са достъпни за всеки потребител, независимо от скоростта на интернет достъпа му.

.................................

Темата е изготвена 09.2003г.

Темата не съдържа използвана литература.

Темата съдържа 2 таблици.


Търси за: бюра труда | обяви работа | работодатели | търсещи работа | електронни трудови борси | Jobs.bg | структура сайтовете | навигация | брой обявите | дизайн | функционалност

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker