Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


Курсова работа

На тема:

Отражението на развитието на съвременните технологии върху безработицата

Съдържание:

  1.  Постановка на проблема.
  2.  Изисквания на постоянно развиващата се технологична среда към работната сила.
  3.  Фактори които оказват влияние в/у квалификацията на работната сила.
  4.  Отражение на развитието на съвременните технологии върху работната сила в България.

Откъси:

................................

Променливата технологична среда и наличието на висок ръст на базработицата, генериран от високите изисквания на същата тази среда е актуален проблем в почти всички държави. Технологично равнище на икономиката, разпространението на нови технически решения и способността на икономиката да ги усвоява, както и нивото и качеството на научно-изследователската и развойната дейност трябва да бъдат съобразени с квалификационното равнище на работната сила, която съответната държава притежава.

Настоящото изложение има за цел да разкрие отражението на съвременните технологии върху работната сила и по-точно върху базработицата.

.........................

4. Отражение на развитието на съвременните технологии върху работната сила в България.

Безработицата е социален проблем в България, който съществува от началото на прехода към пазарна икономика. Основна част от безработицата е генерирана от структурните промени в националната икономика и от невъзможността на работната сила да се приспособи към високо технологичната среда, която непрекъснато търпи промени и налага нови изисквания към уменията и способностите на фактора работна сила.

Структурната безработица се предизвиква от несъответствието между квалификационната структура на търсената работна сила и тази на предлаганата работна сила, което е свързано предимно с появата на нови дейности и отрасли в едни райони и съкращаването на съществуващи дейности и отрасли в други райони. Причината за това се крие в бързите промени на технологията и организацията на производството, с появата върху тази основа на нови професии и изисквания към трудовата пригодност на работната сила.

Или с дуги думи, безработицата като социално явление, наред с другите фактори, които я генерират, се свързва с липсата на квалифицирата работна сила, чиито умения и способности не отговарят на изискванията, които съвременните технологии налагат. Квалификацията и преквалификацията на работната сила, свързана с придобиването на други трудови навици и умения съобразно с изискванията на новите технологии, професии, дейности и отрасли се извършват бавно и това определя неравновесието на пазара на труда.

..........................

Темата е изготвена 01.2004г.

Темата няма използван литература.


Търси за: постановка проблема | съвременни технологии тяхното влияние

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker