Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Дипломна работа

Практическа методология в процеса на подбор и обучение на човешките ресурси 

(По примера на хотелЖЕНЕВАгр. София)

 

2007 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение в проблематиката 4

ПЪРВА ГЛАВА 6

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА ОТНОСНО ПОДБОРА И ОБУЧЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА 6

I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ОСНОВА ПРИ ПОДБОРА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА 6

1. Същност и значение на подбор в организационната структура на организацията 6

2. Методи за подбор на персонала, спрямо спецификата на дейност 9

3. Основни изисквания, свързани с подбора на персонала в туристическия сектор 13

II. ОБУЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА 18

1. Същност и практическа необходимост от фирмено обучение. Обучението в цялостната фирмена политика 18

2. Възможност за техническа реализация на фирмено обучение в организацията 20

3. Практически аспекти на възможността за преквалификация на човешките ресурси 27

ГЛАВА ВТОРА 31

ПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ ПОДБОРА И ОБУЧЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (на примера на хотелЖеневаСофия) 31

І. ПЛАНИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ЕТАПИ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 31

ІІ. ОБЩА ОПИСАТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХОТЕЛЖЕНЕВАСОФИЯ 38

ІІІ. ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИРМЕНА СТРАТЕГИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ХОТЕЛЖЕНЕВА 45

1. Изграждане на система за планиране и подбор на персонала 45

2. Структура и особености на обучителната система в хотелЖеневагр. София 52

3. Методи и подходи за повишаване на мотивацията на човешките ресурси в хотелския комплекс 57

4. Текучество на персонала. Връзка обучение-мотивация-производителност 60

ІV. ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СИСТЕМАТА ЗА ПОДБОР И ОБУЧЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ХОТЕЛЖЕНЕВАгр. СОФИЯ 63

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ 65

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ 69

Въведение в проблематиката

Туризмът и съответно хотелиерският бизнес са много чувствителни към факторите на околната среда. Цялостният анализ на обкръжаващата среда определя нуждата от разработване на ефективна маркетингова и организационна политика. В сърцето на цялата туристическа индустрия са основно услугите, предоставяни от хора на хора. Както отделният човек се влияе и променя от заобикалящите го явления, така и туристическият отрасъл изживява своето израстване. Туристът, който търси само луксозно място за отсядане, е вече минало. Днес материално-техническият лукс вече не предизвиква възхита. За голяма част от хората - клиенти на туристическата индустрия, луксът се превръща в ежедневие, жизнена необходимост. 

Какво привлича и задържа туристите днес? Отговорът е ясен - качество на услугата и отношение. Днес туристите търсят други психологически качества като комфорт, уют и чувството да си много, много специален. В това отношение едва ли има друг отрасъл по-зависим от качеството на човешките ресурси. Още повече, че днес не е достатъчно хората, заети в бранша на висококатегорийните хотели, просто да са добри изпълнители на определени операции. Днес те трябва да реагират като гостоприемни домакини, посрещащи скъпи гости. Колкото и да е вярно твърдението, че гостоприемството е нещо, което идваотвътреили природна даденост, това съвсем не означава, че предлагането му като стандартизиран продукт може да се осъществи без подходящо проведено обучение и мотивация, така че в крайна сметка той да бъде предложен на потенциалния турист по най-добрия възможен начин.

Целта на дипломната работа е на базата на реален пример за управление на човешките ресурси в хотелски комплексЖеневав град София, да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на човешките ресурси във фирмата и в частност изграждането и усъвършенстването подбора и обучението на човешките ресурси, трудностите и предизвикателствата пред служителите, самото планиране и мотивация на човешкия персонал, както и да се разгледат отрицателните аспекти на цялостния процес на управление на човешките ресурси в търговските фирми.

На базата на така разгледаните и анализирани проблеми по подбора и обучението да се търсят възможни алтернативи и решения с оглед развитие в максимална степен на ефективен персонал и удовлетворяване изискванията на клиентите спрямо качеството на обслужване. Това става възможно чрез развитието и усъвършенстването на цялостна интегрирана, съобразена с икономическата обстановка и положение в страната, цялостна стратегическа и оперативна система за управление на човешките ресурси.

Целта конкретно са свързани с важността да разкрие значимостта на проблема за подбора и обучението на човешките ресурси за туристическата индустрия на България с помощта на следните задачи:

анализ на теоретичните аспекти на модела за подбор и обучение на персонала;

Основно в разработката е, че анализът на теоретичните аспекти на проблематиката е обвързан с практически примери, като се цели ясна съпоставка и на тази база да се определят силните и слаби страни в подбора и обучението на хотелския персонал, както и да се конкретизират основни насоки за оптимално и ефективно мотивиране и обучение на персонала.

В глава първа са разгледани теоретичните аспекти на подбора и обучението на човешките ресурси в организацията - същност, значение, етапи, методи и структура на тези процеси в туризма, както и индивидуалните, групови и организационни съображения относно тях.

В глава втора е представен хотелЖенева” - София. Дадена е обща характеристика на хотела, концепциите за обслужване, информационните технологии и бизнес стратегията му. Специално внимание е обърнато на политиката спрямо човешките ресурси - подбор, обучение и развитие. ХотелЖеневае представен чрез туристическия му продукт, управленската структура и маркетинговите стратегии. В тази глава е включено и проведеното емпирично изследване сред част от персонала на хотелЖеневаза ролята и ефектите от провежданите програми за обучение.

В процеса на изготвяне на настоящата магистърска теза и за осъществяване на анализа са използвани редица методи като: различни литературни източници в областта на управлението на човешките ресурси в организацията като цяло и в областта на туризма и икономиката; лични наблюдения и впечатления; интервюта; анкети; анализ на силните и слабите страни, интернет сайтове, данни, предоставени от ръководството на хотелЖенева” - град София и други информационни източници.

..........................................

ІІ. ОБЩА ОПИСАТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХОТЕЛЖЕНЕВАСОФИЯ

Хотел “Женева е първият в България представител на Best Western International - най-голямата хотелска верига в света. Открит е на 24.12.2004 г. в присъствието на президента на хотелската верига г-н Джордж Майерс.

Хотелът е разположен в центъра на гр. София, в непосредствена близост до търговската улица. Местоположението му от гледна точка на географските и бизнес условия благоприятства развитието на осъществяваната от него дейност: посрещане, настаняване и изпращане на гости. За кратко време хотел “Женева се превръща в предпочитано място за отсядане както за български граждани, така и за чужденци. Best Western Хотел “Женева предлага за своите български и чуждестранни гости отлични условия за настаняване по време на туристическо или делово пътуване в София. 

Статутът на базата е четиризвезден хотел, в който качеството на обслужване отговаря на съответната категоризация.

Като носител на марката Best Western, хотел “Женева предлага на своите гости стандартния за веригата пакет услуги BestRequests, включващ: закуска на бюфет; сешоар във всички хотелски стаи; кафе или чай в стаята (при поискване); разширен набор тоалетни принадлежности в банята; Интернет връзка във всички стаи, стаи, отделени специално за непушачи; фотокопирни и факс услуги и много други.

Best Western хотел “Женева  предлага комбинация от:

Best Western Хотел “Женева има чудесно разположение в центъра на София, в близост до най-важните държавни институции, големи банки, търговски улици, ресторанти и развлекателни заведения.

Хотелските 61 стаи за гости са проектирани с мисъл за клиентския комфорт. На негово разположение са:

Всяка отделна стая, както и всички общи помещения на хотела, имат климатична инсталация с индивидуално регулиране.

Всички хотелски стаи са оборудвани с телефон (както в стаята, така и в банята), цветен телевизор със сателитни и платени канали (Pay-TV), сешоар, музикална система, електронен сейф, зареден минибар, заключване с магнитна карта. 

Всички стаи имат собствен санитарен възел с душ-кабина, а апартаментите - с вана. Прозорците на стаите имат отлична звукова изолация и могат да се отварят.

Във всички стаи и апартаменти имате възможност за достъп до Интернет като включите своя компютър към нашата локална мрежа.

Best Western хотел Женева в София предлага на своите гости:

Best Western хотел "Женева" разполага с две нови многофункционални конферентни зали: зала Сити и зала София. Изцяло климатизираните зали са открити в началото на м. юни 2005г. 

..............................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ

Сложната икономическа обстановка в страната след разпадането на Съвета за икономическа взаимопомощ през 1989 г. и навлизането на страната ни от планова към пазарна икономика, постави нови изисквания към трудовите ресурси във фирмата. Тези нови изисквания са породени от принципно новите икономически условия и фактори на прехода, както и до внедряването на западен опит и традиции, които повишиха значително изискванията към планирането, подбора, обучението и мотивираността на персонала. Планирането на персонала в една компания трябва да е непрекъснат процес, който трябва да отчита освен измененията във външната среда на влияние, но и вътрешните особености на дейността си - възможности за инвестиции и разширяване на дейността, възможности за иновации и инвестиране в трудовия капитал и т.н. По отношение на подбора, той е от съществено значение за дейността на фирмата и нейната ефективна работа.

Добре обученият и мотивиран екип и персонал е предпоставка за по-ефективна работа, което пряко рефлектира върху управленския, производствения процес във фирмата. Обучението във фирмата трябва също де е непрекъснат процес, тъй като добре обучения персонал е силно конкурентно предимство на фирмата на пазара и важна предпоставка за бъдещи възможности на работа и развитие. Изграждането на мотивационна програма и мерки за стимулиране работата на персонала от своя страна е само следствие от изградената такава мотивационна стратегия във фирмата, тъй като добрите служители остават във фирмата ако имат достатъчно стимули, състоящи се в добри условия на работа, мотивираност в процеса на професионално израстване, мотивираност с помощта на материални или морални стимули. Това също е силно конкурентно предимство и фактор за повишаване на производителността и ефективността на фирмата. 

Всички сектори на икономиката са засегнати от свиването на пазари, промяната на доставчиците, намалението на доходите и други негативни тенденции. Единственият изход пред стопанските субекти в страната е привличането на свеж капиталов ресурс и адекватна политика на управление на човешките ресурси, с помощта на които може да се извърши подмяна на морално и физически остарелите мощности, да се създаде оборотна база, която на много места е изчерпана и да се търсят нови възможности за производство и реализация.

Изграждането на научнообоснована система за управление на трудовия процес във фирмата е сложна система, при която следва да се спазят изискванията на практиката и да се приложат теоретичните достижения в тази област. Въпреки различните интерпретации на мотивите и мотивацията, авторите обикновено виждат същността на мотивите в причиняването, стимулирането, подтикването на човешкото поведение. 

Привличането и наемането на подходящи хора заподходящо мястое един от начините за изграждане на високоефективни и мотивирани екипи във фирмата. Това се гарантира с добре утвърдена политика и процедури по набор и подбор на кандидати за работа в компания На изпълнителя, на сътрудника или служителя се гледа като носител на умствен, физически и творчески потенциал. Правилната и ефективно изградена система за трудово възнаграждение на работниците и служителите е предпоставка за висока степен на производителност и силни конкурентни предимства за фирмата (изразяващи се в по-добро обслужване, мотивираност и лични успехи, инициативност и креативност и т.н.).

Дейността по формирането на човешките ресурси са насочени като цяло към създаване на система от интелектуална дейност, ангажирана по отговорен и стойностен начин с целите и стратегията на организацията. Фирмената политика относно човешкия потенциал отчита принципните изисквания, както на конкретни дейности, така и на обективни фактори: пазар на труда, трудово и социално законодателство, държавна политика на заетостта и регулиране пазара на труда, синдикални организации, медийно присъствие и т.н.

Теоретически разглежданите въпроси, свързани с мотивацията, подбора и обучението на персонала, планирането на трудовите ресурси във фирмата, се проектират върху основата на конкретен пример - хотелЖеневаСофия, анализирана като подходяща за това, тъй като чрез анализа най-ясно и точно ще може да се открие и сравни навлизането на западния опит в управлението на персонала, наследените от плановата икономика трудов потенциал, както и на възможностите за изграждането на български образец и методика за управление и оценка на трудовите ресурси във фирмата. Вследствие на проведения практически анализ на мотивационната и управленската система в хотелЖеневаСофия се установи, че за фирмата е характерен факта, който е типичен за повечето български средни фирми, а именно липсата на непарични мотивационни фактори в управленската система на фирмата.

 Чрез направения анализ подробно бе изяснено взаимодействието и причините за изграждане на различни системи за мотивация, планиране и подбор на персонала, положителните страни на тези процеси и стратегии спрямо българската икономическа действителност, както и на базата на реален практически пример, кои са основните предпоставки за управление на трудовите ресурси и трудовия процес в България в навечерието на предстоящото ни членство в Европейския съюз, като база за анализ на ефективността на управлението на възнагражденията на персонала на търговската верига.

Прави впечатление, че много често програмите на западните компании в областта на управление на персонала не постигат желания ефект. Според мен проблемът е в недостатъчното проучване на заобикалящата среда в България, както и особеностите на българската народопсихология. Елементарното превеждане на дадена програма не може да бъде ефективно. Необходимо е да се вземат редица фактори под внимание, дори и по отношение стила на изказа. Повечето западни компании разчитат на първоначалната си информация за страната. Очаква се програмите и използваните методи да се модифицират в самия процес на работа, спрямо конкретните нужди и изисквания, докато достигнат оптималната си структура и методика.

Като се вземе предвид естеството на инвестициите в туризма (предимно външни) и естествения проблем за адаптацията на вече разработени програми към реалната обстановка, смятам, че в най-близко бъдеще на трудовия пазар в България ще настъпи глад за добре подготвени и квалифицирани мениджъри на човешки ресурси. По мое усмотрение, трябва да се засили значението на управлението на човешките ресурси, както в образователните структури, така и в чисто практическите дейности.

Докато луксозната материална база е въпрос само на инвестиции, то обслужването е много по- трудно за постигане. Ето защо изучаването на практиката на водещите хотелиерски компании е извънредно важна и стойностна.

След проучване на историята и опита на Best Western International и на базата на направеното емпирично изследване се налага изводи че хотелЖеневаможе да бъде пример за успешна кадрова политика, като се изключат някои не дотам позитивни тенденции. 

В заключение може да се заключи, че в условията на силна конкуренция, основната движеща сила за една туристическа компания са хората. Нищо не показва по- добре ангажимента на компанията към служителите й от разработването и прилагането на подходящи програми за обучение и развитие. Този ангажимент резултира в една повишена лоялност и отдаденост към компанията от страна на служителите и повишава ефективността на представянето им.

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ

 1.  Александров, К. - Мениджмънт на организации и предприятия, С, ИКЛиа, 1995.
 2.  Андреева, М. - Управление на персонала, В, ИКГалактика, 1995
 3.  Армстронг, М.- Управление на човешките ресурси, Б,Делфинпрес, 1993, с. 76;
 4.  Атанасова, Л. Маркетингови изследвания в туризма”; С.; 1998 г.;
 5.  Бояджиев, Д., Мениджмънт на човешките ресурси;
 6.  Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов, Управление на човешките ресурси, Университетско издателство "Стопанство", С., 1999 г,
 7.  Доганов, Д.Маркетинг в туризма”; С.; 2000 г.;
 8.  Евгениев, Г., Й. Близнаков и др., Основи на управлението на човешките ресурси, С., Университетско издателство "Стопанство", 1993 г.
 9.  Илиев, Й. - Мотивация на персонала,С, ИКЛюрен, 1993
 10.  Йегерс, П., Ал. Александров, В. Кънчев, Ефективно управление на персонала, С., Информа интелект, 1996 г.
 11.  Каменов, К. - Мениджмънт, В. Търново, 1998;
 12.  Кендал, Б., Управление на човешките ресурси ІІ, С.;199б г.
 13.  Недялкова, А. - Управление на човешките ресурси, С, ИК”Люрен,1999.
 14.  Панайотов, Д.- Психология на успеха, С, МБК, 1992;
 15.  Шопов, Атанасова "Управление на персонала". С., 1995
 16.  Узунова, Ф.- Мениджмънт на персонала, В, ТУ, 1995, с.139

Данни, предоставени от хотел

...................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа таблици и схеми.

Ключови думи:

човешки ресурси - подбор, методи за подбор, обучение, преквалификация; фирмена стратегия; текучество и мотивация на персонала


Търси за: човешки ресурси подбор | методи подбор | преквалификация | фирмена стратегия | текучество мотивация персонала

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker