Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


 

РЕФЕРАТ

на тема:

 

 

ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА В ГРАД ПЕРНИК

 

 

2007

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА В СТРАНАТА. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА.. 3

2. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  НА ПЕРНИШКА ОБЛАСТ.. 4

3. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НА ЗАЕТОСТТА.. 5

4. ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН ПОТЕНЦИАЛ.. 11

5. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ.. 14

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 15

 

 

 

1. РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА В СТРАНАТА. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

През октомври 2006 г. равнището на безработица в България е рекордно ниско – 11.53%, сочат данни, изнесени от Министерството на труда и социалната политика. Това е най-ниското равнище на безработица у нас през последните пет и половина години насам. В сравнение с октомври 2005 г. безработицата намалява с 1.07 пункта. Под средното равнище на безработица за страната се отчита в областите София - град (3,16%), Габрово (6.62%), Бургас (6.63%), Варна (7.90%), Благоевград (8.97%), Пловдив (9.90%), Стара Загора (10.07%), Перник (10.80%) и Кърджали (11.48%). Според МТСП областите с най-ниска безработица могат да се сравняват със страните от ЕС, където средното ниво на безработица за април 2005 г. по данни на Евростат е 8.9%. Безработните младежи до 29 години са 106 724 и спрямо май 2004 г. намаляват с 15 211 души.

…………………………………………….

 

3. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НА ЗАЕТОСТТА

 

Общото състояние на икономиката и темповете на икономически растеж в Пернишка област са тясно свързани и рефлектират върху равнището и динамиката на безработицата.

Извършените структурни промени в икономиката на областта и настъпилото икономическо оживление оказват позитивно въздействие върху пазара на труда. През последните години процесите на активизиране на икономиката се осъществяват бавно, но се наблюдават положителни икономически резултати, които се изразяват в повишаване на активността и подобряване реализацията на продукцията от частния сектор. Нарастването на заетостта в частния сектор постепенно смекчава дисбаланса между търсенето и предлагането на работна сила.

Пазарът на труда в Пернишка област продължава да се влияе от промените в демографските характеристики и икономическите условия, а така също и от целенасочената социална политика на правителството и икономическата активност на населението.

През отчетния период се наблюдава запазване на заетостта в условията на продължаващи негативни тенденции на трудовия пазар, където предлагането на работна ръка превишава търсенето; съществува несъответствие между квалификацията на работниците и потребностите на преструктуриращата се икономика; ролята на работодателите продължава да бъде определяща при избора на работна сила поради съществуващото свръх предлагане

Свитият пазар на труда и ограничените възможности за избор засилват различията между отделните групи на пазара на труда при достъпа им за заетост: мъже и жени, млади и по-възрастни, образовани и по-ниско образовани, живеещи в града и в селата.

            ……………………………………………….

 

 

5. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ

 

·       И през 2006 г. продължава да се развива положителната тенденция към намаление на безработните лица в града. Основен фактор за реализирания спад са разкритите несубсидирани работни места в реалната икономика, както и активната политика по заетостта с водещата по мащабност Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост";

·              Равнището на безработица в столицата продължава да намалява и остава най-ниското за страната (3.18%), което е съпоставимо с европейските стандарти;

·              При повечето групи безработни в неравностойно положение на пазара на труда (младежи, продължително безработни, лица с основно и по-ниско образование) показателите са по-благоприятни от средните за страната;

·              Жените и висшистите остават в най-неблагоприятна позиция на пазара на труда в Перник. И при двете групи за анализирания период е налице покачване в относителните дялове;

            …………………………………………….

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      www.stat.bg

2.      www.members.tripod.com

3.      www.socialrights.org

4.      www.paragraf22.com/pravo/zakoni

5.      www.mlsp.government.bg

6.      www.nsi.bg

 

Темата е разработена 2007 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

безработица, икономическа активност, структура на заетостта, социален потенциал, демографски профил на населението, характеристика на работната сила, темпове на икономически растеж, социална политика, несубсидирани работни места


Търси за: безработица | икономическа активност | структура заетостта | социален потенциал | демографски профил населението | характеристика работната сила | темпове икономически растеж | социална политика

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker