Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Курсова работа

Управление на качеството на човешките ресурси в производствена фирма „Петър Петров” според изискванията на Международен стандарт за качество ISO 9001:2000

2006 г.


Съдържание

 

1.   Обща характеристика на състоянието на качеството по продуктовата листа на фирмата. 3

2.   Анализ на принципите за осигуряване на качеството във фирмата. 6

3. Анализ на принципите за контрол на качеството и осигуряване на контрола  10

4. Анализ на принципите за организиране на подобрение по качеството. 14

5. Основни загуби от лошо качество и причините за тях. 16

6. Система по качеството ISO 9001:2000. 16

7. Качество и иновации. Групи и екипи по качеството. 22

8. Анализ на стратегията по качеството и степента на приложение на съвременните подходи към качеството. 23

9. Основни изводи и препоръки. 23

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 25

 


1.         Обща характеристика на състоянието на качеството по продуктовата листа на фирмата

 

Сертифицирането на фирмите в България е важно условие за отварянето на страната към европейския и световен пазар. То позволява на производителите да предложат своите продукти на външния пазар, да представят на своите партньори гаранция за качеството и сигурността на доставките си в конкуренция с останалите производители. Чрез сертифицирана система за управление на качеството фирмите стават конкуренти и на чуждестранните търговци и инвеститори, които също предлагат продукти с гарантирано качество на българския пазар. Тенденцията за хармонизиране на българското законодателство с европейското в процесите за присъединяването ни към Европа също поставят по-високи изисквания към доставчиците на материали за обществените поръчки и търгове.

...................................................

Производствена фирма ПЕТЪР ПЕТРОВ през 1993 година започва работа в град София с екип от чуждестранни мениджъри. Целта е да се привлекат нови клиенти, да се придаде на продуктите по-съвременния вид и не на последно място да се подобрят технологиите за производство на българско кисело мляко.

Фирмената политика предвижда в бъдеще масово навлизане на продуктите с марка “Петров”, като целта е всеки потребител да избере нещо за себе си от предлаганите продукти.

.........................................................

3. Анализ на принципите за контрол на качеството и осигуряване на контрола

 

ПОЛИТИКАТА по УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМАТА Е НАСОЧЕНА КЪМ ОСЪЗНАТО ВИСОКО КАЧЕСТВО В ДЕЙНОСТТА НА ВСЕКИ, ЗА ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ С КАЧЕСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ОТГОВАРЯЩО НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИ ОСИГУРЕНИ БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

В този смисъл, Ръководството на производствена фирма “Петър Петров” АД провежда активна и целенасочена политика в следните направления:

1. Качество в работата

• Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на производствена фирма “Петър Петров” АД и поставяне на качеството на извършваното производство и пълното съответствие с нормативните изисквания в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове. Съществува постоянен стремеж за прилагане на най-новите материали и технологии в производствената практика;

.............................................

Анализът и оценката на принципите за подобрение на качеството могат да се обобщят в следните направления.

• Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на производство и системен контрол за изпълнението на поставените задачи във всички звена на фирмата;

• Анализ на провежданите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда и оценка за тяхната ефективност/резултатност;

• Осигуряване на постоянно подобрение на дейността на производствена фирма ПЕТЪР ПЕТРОВ, чрез вземане на решения и набелязване на нови цели, основани на постигнатите до момента резултати;

• усъвършенстване на технологичните управленски процеси, свързани с управление на качеството на продуктите и услугите, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

........................................................

6. Система по качеството ISO 9001:2000

 

Фирма, изпълнител на проекта за създаване на система за управление на качеството на трудовите ресурси: “ISOsystemPlus” ЕООД град София.

Продължителност на процеса на внедряване на проекта: една година, която включва сървърно обслужване на програма за управление на поръчките и клиентите във всички клонове на компанията; обучение на персонала относно качеството на обслужване на клиентите; обучение на ръководството относно организационно-управленската стратегия; внедряване на единна организационно-управленска стратегия.

Стойност на проекта: първа част (софтуерно осигуряване на системата по ISO 9001:2000) – 800 000; втора част – обучение и тренинг на служителите и ръководството на отделите – 60 000 евро; трета част – внедряване на единна организационно-управленска стратегия – 50 000 евро. Обща стойност на проекта – 910 000 евро.

..................................................

9. Основни изводи и препоръки

 

Дейността по формирането на човешките ресурси са насочени като цяло към създаване на система от интелектуална дейност, ангажирана по отговорен и стойностен начин с целите и стратегията на организацията. Фирмената политика относно човешкия потенциал отчита принципните изисквания, както на конкретни дейности, така и на обективни фактори: пазар на труда, трудово и социално законодателство, държавна политика на заетостта и регулиране пазара на труда, синдикални организации, медийно присъствие и т. н.

................................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Александров, К. – Мениджмънт на организации и предприятия, С, ИК “Лиа”, 1995.

2.      Андреева, М. – Управление на персонала, В, ИК “Галактика”, 1995

3.      Армстронг, М.- Управление на човешките ресурси, Б, “Делфинпрес”, 1993, с. 76;

4.      Бояджиев, Д., Мениджмънт на човешките ресурси

5.      Тенденции и възможности за участие на българските производствени фирми в инвестиционния процес в България”, Доклад на инж. Симеон Пешов – председател на Българска производствена камара

6.      Данни, предоставени от фирмата.

7.      www.riskeng.bg/riskweb/QualityProgram-bg.html

8.      www.tugab.bg/bgiq/ - 20k

9.      www.ads-consult.com/pagebg.php?P=28&SP=32 - 62k

10. www.suis.bg/ - 23k

......................................................................

Темата е изготвена 2006 г.

 

Ключови думи:

качество – управление, принципи за контрол, организиране подобрение, загуби; човешките ресурси; производствена фирма; международен стандарт за качество ISO 9001:2000

 

 


Търси за: качество управление | принципи контрол | организиране подобрение | загуби | човешките ресурси | производствена фирма

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker