Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

 

Курсова работа

Трудовите ресурси в организацията

Предмет: Икономика

Специалност: Икономика

 

2009


Съдържание

 

1. Трудови ресурси. 3

2. Дискриминация в труда. 5

3. Права на работещите. 7

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 9

 


1. Трудови ресурси

Трудовите ресурси на страната включват населението в трудоспособна възраст (от 16 до 63 години за жените и от 16 до 65 години за мъжете, без нетрудоспособните инвалиди и пенсионери в трудоспособна възраст) и фактически работещите лица под и над трудоспособна възраст. Те обикновено се дефинират по различни признаци (пол, възраст, сектори и отрасли на националното стопанство и др.), която позволява установяването и анализа на тяхната структура и динамика, както и разкриването на основните фактори, които я предопределят.

.............................................

2. Дискриминация в труда

Дискриминацията в труда и професиите произтича от разбирането за равноправието на свободните хора. , те са въпрос н етика, на морал и социална справедливост. Те могат да се разглеждат и в други контексти:

Равните възможности на хората имат няколко основни форми:

*равен шанс на платена заетост

*равен достъп до всички длъжности

*равен заплата за труд с еднаква ценност

*равен условия на труд

*равен достъп до социално осигуряване и битово обслужване

..........................

Според международните нормативни актове терминът "дискриминация" включва:

- всяко различие, изключване или предпочитание, основано на раса, цвят на кожата, пол, религия, политически убеждения, национален или социален произход, което води до премахване или нарушаване на равенството във възможностите или в третирането в областта на труда и професиите;

...................................

3. Права на работещите

Един от основните принципи на вътрешния пазар е правото на работниците да живеят и работят в друга държава-членка. Този принцип изисква премахването на всякаква дискриминация по отношение националността на работниците от държавите-членки, когато става дума за наемането им на работа, заплащането и други условия на труд. Всички граждани на държави-членки имат право:

- на работа в другата държава-членка без изрично разрешение за работа;

- на равно третиране при извършване на трудовата дейност, като гражданите на приемащата държава;

- на същите социални и данъчни предимства;

........................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

 

1.      Д. Шопов и М. Атанасова „Управление на човешките ресурси”

2.      Трудово право; Обществено осигуряване; НКПД 2007; Управление на човешките ресурси в администрацията.  ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ , изд. 2007 г.

3.      ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ НА 21 ВЕК. Подбор, обучение, кариера, мотивация, лидерство, ефективност. СВЕТОВЕН ОПИТ. Под редакцията на ст.н.с. Д-р Ганчо Попов

4 Доц. д-р Нако Стефанов и Дончо Керемидчиев. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В ОРГАНИЗАЦИЯТА:

5. Конституция на Република България

.................................................

Темата е изготвена 2009 г.

 

Ключови думи:

трудови ресурси, работна сила, работно време, нощен труд, отпуск, дискриминация в труда, общо европейско право

 


Търси за: трудови ресурси | работна сила | работно време | нощен труд | отпуск | дискриминация труда | общо европейско право

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker