Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Нов Български университет София

Курсова работа

Мотивацията в управлението

Специалност: Бизнесикономика

Предмет: “Основи на управлението”

2009

Съдържание

 

1. Теоретични аспекти на теориите за мотивацията. Икономическо мислене на субектите. 3

2. Бихейвиоризъм и Теорията на Е. Торндайк. 4

3. Практически пример. Същност на мотивацията във фирмата. Изследване на личностните качества при работа. 6

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 16

 


1. Теоретични аспекти на теориите за мотивацията. Икономическо мислене на субектите.

До края на XIX век икономиката се разглежда като икономическа физика или като механика на количеството и цената. Този механистичен подход е продиктуван преди всичко от достиженията на техниката. Такива механистични тенденции се наблюдават и в други обществени науки. Но този подход всъщност отклонява погледа на икономистите от същността на икономическите процеси, а именно - от икономическия субект (с процеса му на вземане на решение, поведение и преживявания, съпътстващи участието му в икономическия живот).

Този недостатък започва да се преодолява в края на XIX и началото на XX век (до 30-те години). Потребителското поведение започва да привлича интереса на икономистите, но икономическият субект все още е разглеждан като "хомо икономикус" - като рационално действащ индивид, който в своето поведение се ръководи от максимализацията на ползата, която може да извлече от взаимодействието си с другите икономически субекти.

……………………..

2. Бихейвиоризъм и Теорията на Е. Торндайк.

Направление в психологията, характерно със схващането, че предмет на психологичното изследване е не съзнанието, а поведението, обективните реакции. Възниква в началото на 20 в. и се разпространява главно в САЩ. Като основоположник на направлението се явява Дж. Уотсън; като водещ представител - Е. Торндайк.

Бихейвиоризмът е основно направление в психологията, което има връзка с мениджмънта и икономическата психология.

В основата му е заложена формулата S-R, тоест като се знае стимулът S, може да се предвиди реакцията R.

………………………………………..

Уотсън отрича идеята на Джеймс за емоцията. За Уотсън, емоцията е вътрешно субективно състояние, което има вътрешен израз. Именно външния вид може да се изследва и щом има възможност за изследване може да се контролира поведението.

На пръв поглед приема идеята чрез контролирано въздействие върху индивида или групата, може да се изгражда социално приемливо поведение /изглежда съблазнително/. Но опасността в този възглед се крие в тълкуването на поведението само от поредица на двигателни актове, то се разглежда прекалено елементарно и от него се изключват мотивационните фактори.

……………………………….

 
3. Практически пример. Същност на мотивацията във фирмата. Изследване на личностните качества при работа.

GloBul e търговската марка, с която компанията Космо България Мобайл ЕАД предлага мобилни телекомуникационни услуги в България.

Създадена през 2001 г., компанията гради дейността си въз основа на богат международен опит и ноу-хау. GloBul, част от групата на водещия гръцки оператор Cosmote е най-голямата инвестиция „на зелено” в България, като до този компанията е вложила в своята мрежа и предлаганите услуги над 950 млн. лева в развитие на дейността си.

………………………………

Създаване на мотивираща система на работа, съвместно с работната стратегия и организацията на работа:

Мотивационният процес се разглежда като част от човешките взаимоотношения и част от програми, даващи възможност да се подобри работата. Две са основните програми за мотивация:

1.   стандарт на живот на работното място:

Все по-голяма част от персонала във фирмите се чувства демотивиран и незадоволен от рутинната и монотонна работа и реагират негативно на отношението на крайния резултат в дейността си - влошено качество, отсъствие от работа, закъснение, и др.

При създаване на условия за индивидуално издигане на работното място, по-високи отговорности, повече възможности за личен напредък и зрялост. То има материално изражение с условията на работа, но то е и състояние на духа на персонала.

…………………………..

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Александров, К. – Мениджмънт на организации и предприятия, С, ИК “Лиа”, 1995.

2.      Андреева, М. – Управление на персонала, В, ИК “Галактика”, 1995

3.      Бояджиев, Д., Мениджмънт на човешките ресурси

4.      Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов, Управление на човешките ресурси, Университетско издателство "Стопанство", С., 1999 г,

5.      Евгениев, Г., Й. Близнаков и др., Основи на управлението на човешките ресурси, С., Университетско издателство "Стопанство", 1993 г.

6.      Илиев, Й. – Мотивация на персонала,С, ИК “Люрен”, 1993

7.      Кендал, Б., Управление на човешките ресурси ІІ, С.;1996 г.

8.      Недялкова, А. – Управление на човешките ресурси, С, ИК ”Люрен”,1999.

9.      Панайотов, Д.- Психология на успеха, С, МБК, 1992;

10. Узунова, Ф.- Мениджмънт на персонала, В, ТУ, 1995, с. 139

11. www.globul.bg

…………………………………..

Темата е изготвена 2009 г.

 

Ключови думи:

мотивация – теоретични аспекти, Бихейвиоризъм, икономическа психология, теория на Е. Торндайк, ефективност на трудовите ресурси

 

 


Търси за: мотивация теоретични аспекти | Бихейвиоризъм | икономическа психология | ефективност трудовите ресурси

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker