Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


С. А. Д. А. Ценов Свищов

Курсова работа

Човешки ресурси в туризма

Специалност: Туризъм

Предмет: Туризъм

2009


Съдържание

 

Увод. 3

1. Управление на човешките ресурси в туризма. 4

2. Основни изисквания, свързани с подбора на персонала в хотелиерския сектор. 12

3. Обучение на човешките ресурси в туристическите организации. 17

4. Практически анализ на човешките ресурси в туристическия сектор в България. 18

5. Основни препоръки по отношение управлението на човешките ресурси в сферата на туризма в България. 26

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ.. 28

 


Увод

 

Създаването на микро компании в туристическия сектор подпомага, развитието на местните икономики, особено ако те работят в синергия с локалната околна среда. Добрите практики в сферата на управление на човешките ресурси, подпомагат МСП в туризма да развият способност да свързват икономическия си растеж с фирмените стратегии за обучение, квалификация и развитие на персонала съобразни с текущата икономическа ситуация. Развитието на практики и методики за обучение, самообучение и дистанционно обучение са заложени в Европейските директиви. Практическото ръководство предлага професионални критерии за дефиниране на квалификацията и уменията на работещите в туристическия сектор, признати от различни страни в европейския съюз.

.........................................

1. Управление на човешките ресурси в туризма.

 

Кадрите в туризма са всички работници и служители, заети в туристическото обслужване. В литературата с понятието „кадри" често пъти се характеризират лицата, които заемат само определени длъжности в туристическото предприятие, а дори още по-тясно - само ръководния и управленски персонал. В повечето случаи се приема по-широкото съдържание на това понятие и то се отъждествява с понятието „персонал" в туризма, който се разделя на управленски (среден и ръководен) и изпълнителски.

....................................................

Трудът на заетите в туризма е изключително разностранен и многообразен. Туризмът не обхваща един-единствен специфичен отрасъл, той има връзка с най-различни отрасли и подотрасли на материалното производство - промишленост и селско стопанство, и на обслужващата сфера - транспорт, здравеопазване, култура и т.н.

Голямото разнообразие от дейности и услуги прави труда в туризма изключително нееднороден. В един туристически комплекс например, туристическото обслужване се осъществява приблизително от 20 професии, разпределени между около 60 длъжности.

............................................

В системата на туризма е целесъобразно производителността на труда да се измерва диференцирано по отделните дейности: хотелиерство, търговия на дребно, хранене, транспорт и др., а така също и общо за цялото туристическо предприятие.

В туризма равнището на производителността на труда изразява количеството работа, извършвана от един работник за единица време или времето, необходимо той да реализира единица работа (например, почистване и подреждане на стая с две легла, обслужване на един хранещ се и т.н.).

По-подходящо е измерването на производителността на труда в натурални (физически) единици, защото е по-точно. Например, в хотелиерството това може да бъдат брой почистени и подредени стаи или легла за един работен ден, в храненето - брой условни порции ястия, произведени за един работен ден и т.н.

......................................................

2. Основни изисквания, свързани с подбора на персонала в хотелиерския сектор.

 

Осъществяването на дейността на хотелиерското заведение, реализирането на обслужването в него и управлението на стопанската му дейност налагат ангажиране на различен брой и състав физически лица. Те характеризират неговия персонал, съставът на който се определя от разделението на труда в заведението и включва всички лица, които ръководят, извършват или обслужват търговската му дейност. Обикновено между собственика на хотелиерското заведение и членовете на персонала има сключен договор, в който се отразяват изискванията на трудовото законодателство.

..................................

Персоналът на хотелиерското заведение се подразделя по професии, специалности и квалификация.

- Професията е особен вид трудова дейност, която изисква специални знания и практически навици, които са придобити чрез професионално обучение и производствен опит.

- Специалността е вид трудова дейност в рамките на дадена професия. Тя е резултат от по-нататъшното разделение на труда вътре в самата професия.

- Квалификацията в хотелиерството характеризира качеството и сложността на труда. Тя е съвкупност от знания, умения и практически навици, които са необходими за изпълнението на определен вид работа. Специализацията се придобива обикновено или в процеса на специално обучение или е резултат на продължителен трудов стаж.

.....................................................

3. Обучение на човешките ресурси в туристическите организации.

 

Ефективното обучение е основна съставка на успеха в туристическа индустрия. Въпреки че идеята за необходимостта от обучение се приема добре от повечето мениджъри в туризма, в много случаи те не отделят достатъчно внимание на функцията на обучението в контекста на собствените си бизнес отговорности, докато нещо не се обърка. Един от основните проблеми на туристическата индустрия днес е, че за много компании инвестирането в обучение и развитие на служителите е реактивен процес. Много често обучението и развитието произтичат от промени в операционната среда нов софтуер, уреди или менюта) или като последица от организационни кризи като текучество на персонала или сериозно проблеми в отделните звена. В този случай обучението се използва за справяне с вече възникнали трудности. Основна цел на управлението на човешките ресурси е да докаже, че обучението и развитието като всеки аспект на ефективното управление трябва да бъдат проактивни. Ключът към инициативното обучение и развитие е събиране на информация и планиране.

......................................................

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

1.      Александров, К. – Мениджмънт на организации и предприятия, С, ИК “Лиа”, 1995.

2.      Андреева, М. – Управление на персонала, В, ИК “Галактика”, 1995

3.      Армстронг, М.- Управление на човешките ресурси, Б, “Делфинпрес”, 1993, с. 76;

4.      Атанасова, Л. Маркетингови изследвания в туризма”; С.; 1998 г.;

5.      Бояджиев, Д., Мениджмънт на човешките ресурси;

6.      Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов, Управление на човешките ресурси, Университетско издателство "Стопанство", С., 1999 г,

7.      Доганов, Д. „Маркетинг в туризма”; С.; 2000 г.;

8.      Евгениев, Г., Й. Близнаков и др., Основи на управлението на човешките ресурси, С., Университетско издателство "Стопанство", 1993 г.

9.      Илиев, Й. – Мотивация на персонала,С, ИК “Люрен”, 1993

10. Йегерс, П., Ал. Александров, В. Кънчев, Ефективно управление на персонала, С., Информа интелект, 1996 г.

11. Недялкова, А. – Управление на човешките ресурси, С, ИК ”Люрен”,1999.

......................................................

Темата е изготвана 2009 г.

 

Ключови думи:

управление на човешки ресурси в туризма, подбор и обучение на персонал, хотелиерски сектор, кадри в туризма, квалификация, качество на труда

 

 


Търси за: управление човешки ресурси туризма | подбор обучение персонал | хотелиерски сектор | кадри туризма | качество труда

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker