Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


Реферат

на тема:

Позицията на Рикардо за рентата - до колко постоянният капитал участва в новосъздадената стойност

Откъси:

 ..........................

Рикардо отделя значително внимание на проблемите на разпределението. Още когато определя предмета на икономикса, той поставя като основен въпрос на науката да определи законите, които управляват разпределението на националния доход между класите на обществото. Но Рикардо не откъсва законите на разпределението от производството. Напротив, той се опитва да установи законите на разпределението, като изхожда от условията и интересите на производството. А в центъра на изследването на производството Рикардо поставя стойността като израз на количеството труд, въплътен в стоките. В този смисъл Рикардо се стреми да обясни процеса на разпределение, изхождайки от единна основа - трудовата теория за стойността.

..........................

Следователно според Рикардо заплатата и печалбата се намират в обратнопропорционална зависимост, подобно на тезата на Пети за работната заплата и рентата. При Рикардо обаче печалбата вече се явява основна форма на добавъчната стойност, докато Пети и Кене виждаха в рентата такава основна форма. У Адам Смит рентата и печалбата съществуват паралелно като две самостоятелни, независими форми на добавъчен доход. За Рикардо поземлената рента е част от печалбата, особен вид свръхпечалба, отстъпвана от фермерите на земевладелците по силата на определени икономически условия на монопола на частната собственост в земеделието.

Използвана литература (2 източника)

Темата е написана 07.2003г.


Търси за:

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker