Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 13.00 лв


Курсова работа

На тема:

Средства на международния маркетинг

Откъси:

......................

90-те години са първото десетилетие, в което националните фирми по цял свят трябва да започнат да мислят глобално. С появата на по-бързи комуникации, транспорт и финансови потоци, времето и разстоянията изведнъж се смаляват. Продуктите, произведени в една страна се приемат ентусиазирано в други страни. Заражда се един глобален търговски пазар.

Редица фирми провеждат международен маркетинг от десетилетия - Nestle, Shell, Bayer, Toshiba и други мултинационални компании са известни на повечето хора по цял свят. Днес глобалната конкуренция се засилва. Местни фирми, които никога на са помисляли за чуждестранни конкуренти изведнъж ги откриват в задния си двор. Имена като Sony, Honda, Nestle, Perrier, Mercedes - Benz и Volkswagen се употребяват ежедневно в семейството. А редица компании, които се считат за американски, всъщност са чужди фирми - Bantan Books, Capital Records, Lipton Tea.

.........................

В съвременната теория и практика се използват понятията и категориите:

  1.  експортен маркетинг;
  2.  импортен маркетинг;
  3.  интернационален и глобален маркетинг.

Експортният маркетинг обслужва класическите експортни операции; отъждествява се с маркетинговите инициативи, прилагани от фирмите на ограничен брой пазари (страни).

Импортният маркетинг е разновидност на маркетинга на купувача или доставчика и обслужва вносните операции. Цели установяване и оползотворяване на ефективни условия на доставка от чужбина.

Интернационалният маркетинг може да се разглежда в два аспекта:

........................... 

Фирмата трябва също да реши какъв вид страни да избере, като оцени всяка по три главни критерия - пазарна привлекателност, конкурентно предимство и риск.

  1.  Избор на начина на навлизане на чужд пазар.

Щом една фирма се насочи към дадена страна, тя трябва да реши по какъв начин да навлезе на пазара. Най-общо изборът е: непряк износ, пряк износ, лицензиране, смесени предприятия и преки инвестиции. Фирмата трябва да прецени предимствата и недостатъците на всеки от каналите, да ги оцени по степен на ангажираност, риск, контрол и потенциал за печалба и да ги съобрази с характеристиките на изнасяния продукт или услуга.

.......................

  1.  Вземане на решения за организация на международния маркетинг: изисквания, концепции и варианти.

Организацията на маркетинговата дейност изхожда от целия маркетингов комплекс, неговото обкръжение и среда, отчита целите на фирмата и нейните стратегически стопански единици и постоянно следи и реагира на силните и слабите страни на организацията.

Като цяло организационната структура на маркетинга трябва да се съобразява с два главни вида текущи промени: 1) измененията във външните условия, които биха могли да предизвикат негативно отражение върху фирмата и да рескредитират организационната структура; и 2) възникването на противоречия от вътрешен характер, смущения във функционирането на организацията на управление, което също може да доведе до отрицателни последици.

......................

Използвана литература (5 източника)

Темата няма план - съдържание.

Темата е изготвена 02.2003г.


Търси за: експортен | глобален | интернационален маркетинг | елементи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 13.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker