Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 7.00 лв


ЕСЕ

На тема:

Български практики  в маркетинга на дребния бизнес, проблеми и перспективи.

Откъси:

..............................

У нас поради неустановеното законодателство съществуват трудности в класифицирането на отделните фирми, което се отразява и на използвания маркетинг инструментариум в тяхната дейност. Определящи до голяма степен са следните критерии:

............................

При стартиране на даден бизнес предприемачът или фирмата първоначално имат нужда от информация за пазара. Параметрите на пазарната среда могат да бъдат идентифицирани чрез използването на вторични данни, информационни източници или чрез провеждането на маркетингово изследване. В повечето случай, с цел икономия на финансови средства или поради техния недостиг, за проучване се използват вторични източници на информация от рода на отчети и прогнози на търговски организации, данни от статистиката и доклади на правителството. Евентуално на по- късен етап се провежда и маркетингово изследване, като получената при неговото провеждане информация за конкуренцията, клиентите, възможностите за дистрибуция, пазарните тенденции и др. ще бъде основата за оценка на вече взетите решения.

Маркетингът предоставя информация и стратегически препоръки на дребния предприемач с цел анализ и оценка. След съгласуването на целите и ресурсите се пристъпва към разработването на маркетингови планове, базирани на тези цели. След изпълнението на тези планове се извършва оценка на резултатите и процесът се повтаря.

Процесът на маркетинговото планиране на базата на съвременната българска практика в тази област най- общо включва пет основни стъпки:

  1.  Анализ на пазарните възможности
  2.  Проучване и подбор на целеви пазари
  3.  Разработване на маркетингови стратегии
  4.  Планиране на маркетингови програми
  5.  Организиране, прилагане и контролиране на маркетинговите дейности.

.............................

Използвана  литература (5 източника)

Темата не включва план - съдържание.

Темата е изготвена 03.2003г.


Търси за: анализ пазарните възможности | целеви пазари | маркетингова стратегия | маркетингови програми | организиране | прилагане | контрол | ценова политика | дистрибуционна политика

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 7.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker