Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

Маркетингът в дейността на съвременната фирма - "Папи" ЕООД.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД  4

РАЗДЕЛ І. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ

НА ФИРМАТА 6

1. ПОНЯТИЕ ЗА МАРКЕТИНГ 6

2. ОБХВАТ НА МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ 9

3. СТОКОВА ПОЛИТИКА 11

4. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА 14

5. ПЛАСМЕНТНА ПОЛИТИКА 17

6. РЕКЛАМНА ПОЛИТИКА 20

7. РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ 24

РАЗДЕЛ ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА 32

1. ФОРМУЛИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА ПОЛИТИКА 32

2. ИЗБИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА ПОЛИТИКА 37

2.1. Критерии за избор 37

2.2. Матрица на Бостънската консултантска група 38

3. РЕАЛИЗИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА ПОЛИТИКА 39

4. РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГ МИКС 41

5. КОНТРОЛИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА ПОЛИТИКА 43

6. ОЦЕНЯВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА ПОЛИТИКА 44

РАЗДЕЛ ІІІ. АНАЛИЗ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ НА "ПАПИ"ЕООД 48

1. ФИРМЕН ПРОФИЛ НА "ПАПИ" ЕООД. 48

1.1. Контрол на качеството 50

1.2. Управленска структура 50

1.3. Човешки ресурси 51

2. МАРКЕТИНГОВИ ОРИЕНТИРИ НА "ПАПИ"ЕООД 52

3. МАРКЕТИНГОВИ ПРИОРИТЕТИ НА "ПАПИ" ЕООД  52

4. ПАЗАРНИ АНАЛИЗ НА МАРКЕТИНГОВАТА СРЕДА: ВЪЗМОЖНОСТИ И ОПАСНОСТИ ЗА "ПАПИ" ЕООД 53

4.1. Икономически фактори на средата 53

4.2. Политически фактори на средата 53

4.3. Социални фактори на средата 53

4.4. Пазар и конкуренция в производството и търговията с натурални сокове в България 56

5. ПАЗАРНИ АНАЛИЗ НА ФИРМЕНАТА СРЕДА НА "ПАПИ" ЕООД.

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ 67

5.1. Пазарен дял и структура на продажбите на готовата продукция на "ПАПИ" ЕООД 67

5.2. Основни суровини и доставчици на "ПАПИ" ЕООД 68

5.3. Ценова политика на "ПАПИ" ЕООД. 69

5.4. Дистрибуционна политика на "ПАПИ"ЕООД. 70

5.5. Финансова структура и инвестиционна политика на "ПАПИ"ЕООД 71

5.6. Инвестиционната програма на "ПАПИ " ЕООД 71

5.7. Схематично представяне на предимствата и недостатъците на "ПАПИ" ЕООД- "SWOT" матрица 72

5.8. Анкетно проучване за пазарната ориентация на "ПАПИ” ЕООД. 75

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ В "ПАПИ" ЕООД 76

6.1. Стокова политика 77

6.2. Ценова политика 78

6.3. Дистрибуционна политика 79

6.4. Комуникативна политика 80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  81

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА  83

ПРИЛОЖЕНИЯ: 85

Приложение No 1 - Продуктова листа на "ПАПИ" ЕООД 85

Приложение No 2 - Управленска структура на "ПАПИ" ЕООД 86

Приложение No 3 - Анкета за определяне на пазарната ориентация на "ПАПИ" 87

Резюме

Изграждането на  пазарната икономика в България изисква познания в много нови области. Едно от задължителните условия за ускоряване процеса на развитие на пазарната икономика е запознаването и усвояването на основните концепции на маркетинга. Маркетинговите знания са необходими и се прилагат, както в предприемаческата, така и в извънпредприемаческата сфера.

Днес маркетингът  вече не е само една специалност , а също и фирмен начин на мислене. Той е едно интелектуално поведение, което поставя в центъра на всички дейности клиента с неговите желания и изисквания. Той е философия за управление, която означава , че предприятието трябва да бъде управлявано от пазара. Всичките дейности на една организация трябва да се насочат към задоволяване на потребностите и на очакванията на пазара, респективно на клиентите.

Следователно маркетингът не се  ограничава само с пласмент на продуктите. В много по-голяма степен маркетингът навлиза  вече в концепцията на продуктите. Но той със сигурност регламентира също, че производствените структури и даденостите на логистиката се изграждат  и действат толкова гъвкаво, че да бъдат удовлетворени съответните клиентски потребности. Маркетингът е също така отговорен за съгласуването на ценовото ниво  и структурата на разходите по такъв начин, че дългосрочно да се постига умерена рентабилност.

Трябва да споменем и заслугите на някои автори, които работят основно в маркетинга. Един от тях е Филип Котлър. Той е живият класик на тази нова динамично развиваща се научна област. Котлър е професор в престижни университети , директор на Американската маркетингова асоциация, водещ консултант на редица американски и мултинационални компании, като AT&Т , Bank of America, Ford, General Electric, IBM, и др. Котлър е автор на над 100 научни публикации, носител на авторитетни , академични и професионални награди. Впечатлява тематичното многообразие в изследванията му - те практически обхващат целия спектър от маркетингови проблеми - от общата теория до приложението на маркетинга в редица специализирани браншове.

Основната цел на дипломната работа е да се представи значимостта на маркетинговата политика за: перспективната ориентация на фирмата в съвременните условия, дефинирането на нейния целеви пазар, постигането на маркетинговите й цели на целевия пазар, разработката на маркетинговия микс за постигане на трайни конкурентни предимства и подпомагане на практикуващите мениджъри в усилията им да използват своите средства за оползотворяване на установените пазарни шансове.

Използвана литература (43 източника)

Темата е изготвена 01.2003г.


Търси за:

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker