Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


дипломна работа

Разработване на  маркетингова стратегия на ресторант “Звезда” гр. Видин

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

УВОД

3

ГЛАВА І. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА СТРАТЕГИЯ

5

1. Същност и особености на маркетинговата стратегия

Що е маркетингова стратегия

  1.  Видове маркетингова стратегия
    1.  Задачи на маркетинговата стратегия

5

5

10

12

2. Разработване на маркетинговата стратегия

2.1. Етапи на разработка на маркетинговата стратегия

2.2. Алтернативи за формиране на маркетинговата стратегия

2.3. Процес на операционализация на маркетинговата стратегия

2.4. Сегментиране на пазара

16

16

17

19

19

3. Връзка на маркетинговата стратегия с функционалните стратегии на фирмата

3.1. Стратегическото значение на маркетинговата стратегия като част от корпоративната стратегия на фирмата

24

27

4. Реализация на маркетинговите стратегии по елементите на маркетинг-микса

4.1. Продуктова стратегия

4.2. Изграждане на стратегии за ценообразуване

4.3. Стратегически решения относно дистрибуцията

4.4. Изграждане на комуникационни стратегии

33

33

38

46

51

ГЛАВА ІІ. РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕСТОРАНТ “ЗВЕЗДА”

61

1. Общо описание на ресторант “Звезда”

  1.  Характеристика
    1.  Особености
    2.  Предимства

61

61

61

64

2. Анализ и сегментиране на пазара на ресторант “Звезда”

2.1. Класификация на посетителите

2.2. Структура на посещенията

2.3. Избор на целева пазарна група

66

66

67

68

3. Реализация на маркетинговата стратегия по елементите на маркетинг-микса на ресторант “Звезда”

3.1. Продуктова стратегия

3.2. Изграждане на стратегии за ценообразуване

3.3. Стратегически решения относно дистрибуцията

    3.4. Разработване на стратегии за комуникационен микс

70

70

71

75

77

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

82

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

85

................................

Резюме

Успехът на всяка организация зависи в изключителна степен от адекватното разработване и осъществяване на маркетингова стратегия. Това важи с особена сила за туризма, където повече от който и да е друг сектор на икономиката, е необходимо да се осъществява маркетинг в дългосрочен план. Защото само изпреварващото опознаване на потребностите и намирането на начини за тяхното задоволяване може да направи  предприятиеto преуспяващо и  конкурентноспособност.

В настоящата разработка е направен опит да се илюстрира многообразието от съществени проблеми при разработването на целенасочена маркетингова стратегия в организацията. Акцент се поставя върху търсенето на отговор на такива въпроси като:

Поставените въпроси се разглеждат от теоретична и практическа гледна точка.

В настоящата дипломна работа е направен опит за обобщаване на теоретичните изследвания в областта на разработването на маркетинговата стратегия и осъществяването й в практиката, от гледна точка повишаване на конкурентноспособността на стопанската организация.

В този смисъл, дипломната работа е изградена от две части - теоретична и практическа.

Теоретичната част разглежда въпроса за същността на маркетинговата стратегия, както и някои основни теоретични модели за разработването й, с цел да се дадат идеи и препоръки за практиката.

Проблемът за формиране на маркетингова стратегия е широкообхватен, но в практическата част на дипломната работа вниманието се фокусира върху конкретен обект - ресторант “Звезда” на хотел “НИНОВ” град Видин.

Целта на дипломната работа е да илюстрира многообразието от маркетингови средства, които могат да бъдат прилагани в туризма, начините, по които се осъществяват маркетинговите мероприятия при разработването и прилагането на една добре формирана маркетингова стратегия с оглед повишаване конкурентноспособността на туристическото предприятие.

Тази цел се реализира посредством изпълнението на следните основни задачи:

1). Да се разгледат подробно теоретичните аспекти на маркетинговата стратегия.

2). Да се съчетаят теоретичните подходи, използвани при разработване на маркетингова стратегия с практическото им приложение.

3). Да се очертае цялостната маркетингова стратегия на организацията чрез комплексното осъществяване на всички нейни етапи.

4). Да се разработи маркетингова стратегия за осъществяване на професионално маркетингово управление в конкретно българско туристическо предприятие (ресторант “Звезда” на хотел “НИНОВ”).

5). Да се формулират конкретни изводи и препоръки за подобрение.

Изборът на проблема за разработване на маркетингова стратегия е продиктуван от убедеността, че маркетинговата стратегия е един от основните пътища за подобряване конкурентноспособността на туристическото предприятие, а оттам - и на икономическите показатели на страната.

................................

Използвана литература (21 източник)

Темата е изготвена 01.2004г.


Търси за: видове маркетингови стратегии | етапи разработка алтернативи | сегментиране пазара | елементи маркетинг микса

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker