Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Курсова работа

На тема

Каква е моята фирма мечта?

2005г

Какво е “фирма - мечта”? Оказва се, че е това е трудно определима категория или поне трудно реализируема в България. Дори и да съществува, винаги стои въпросът “дали другите субекти на пазара я възприемат така?” и дали оценяват успеха й. Второто вече зависи от PR на фирмата. Без правилно изградена стратегия и без ефективен PR успеха е немислим. А той е основен за създаването и функционирането на фирмата-мечта на всеки. В условията на съвременния пазар, характеризиращ се с изключително разнообразие на стоки и услуги, както и т.нар ситуация на “ информационен бум”, правилната, навременна и двупосочна комуникация е от особена важност за позиционирането на търговската марка на фирмата, независимо какъв е предмета на дейността й. Конкурентната борба за спечелването на клиента се основава не просто на успешната комбинация на маркетинговия микс, а на целенасочен дългосрочен комуникационен процес.

Определено условията, които са необходими, за да се създаде фирма-мечта или поне такава каквато е в мислите на автора на този текст, са необходими много условия. Най-общто те са свързани с целите, които се поставят, с екипа, с който се работи и начина на отправяне на информацията към външната фирмена среда. Независимо от това какво се предлага и какво е неговото качество, без правилно насочване на информацията чрез PR-а, фирмата може да остане неразбрана и изобщо да не се доближи до желаната “фирма-мечта”.

На този етап е нужно да се акцентира върху следните условия:

Голяма част от условията са изпълними в България. Трябва да се спомене това, че ако в голяма част от чуждите фирми корпоративните финанси са повлияни от маркетинга, то в България на него все още не се отдава нужната значимост. Говори се за изчезване на влиянието на рекламата и за доминацията на PR, а в родните реалности рекламата все още едва прохожда. За това в разглежданата фирма-мечта на PR се отдава голямо значение. Т.е., тук трябва да се обърне по-голямо внимание на маркетинговите комуникации. Те са насочени към оптимално използване на всички канали, носещи единно, унифицирано и последователно маркетингово послание за търговската марка. Координирането на всички елементи и непрекъснатият контрол на процеса са ключови характеристики за пазарния успех. Индивидуалният маркетингов подход, основан на разбирането на клиента - неговите нужди, интереси и предпочитания - е изключително важен с оглед все по трудното управление на лоялността на потребителя. Успехът на комуникационната кампания е резултат не само от задълбочено проучване на пазарните ниши и успешната сегментация на пазара, но и проследяване и анализ на динамиката в поведението на потребителите, което налага непрекъсната адаптация в комуникационната стратегия.

Тук е уместно да се цитира великия Ф. Котлър: “Най-същественият принос на съвременния маркетинг е, че помага на компаниите да видят колко е важно да променят своето управление, като преместят центъра на тежестта от продукта към пазара и потребителя”.1

По-важните функции на комуникацията са:

Следователно основната роля на комуникацията е да комуникира със силите на външната среда, да създава позитивни връзки с тях. Комуникацията е опосредствана чрез обмен на информация и взаимовръзка между две динамични системи или подсистеми в рамките на една система.

Всеки акт на комуникация предполага наличие на съобщение, предавано от един източник (комуникатор, подател, адресат) за даден получател (адресант, реципиент) чрез някакъв предавателен канал.2

Комуникациите и обратната връзка в системата на маркетинговите комуникации може де се представят чрез следната схема:

Фирмите комуникират с целевата аудитория с намерението да предизвикат определена реакция на равнище на познанието, емоциите и поведението. Т.е. процесът на комуникация е преднамерен и целенасочен. Специално целта на PR е да постигне и поддържа съгласие с другите социални групи, от подкрепата на които зависи изпълнението на мисията на компанията.

Така например, по отношение на PR Филип Котлър, счита, че PR дейността трябва да бъде управлявана като част от маркетинговата функция на компанията.

Освен връзките с обществеността като част от комуникационната стратегия на фирмата /и съответно на маркетинговата й стратегия/, в тази фирма-мечта особено важно е и мястото на човешкия ресурс. Човешкият ресурс е най-важният и най-ценен ресурс за супеха на всяка фирма, независимо от това, че голяма част от мениджърите в България все още го пренебрегват. Последното е нормално при липса на нормално функциониращ пазар на труда.

Лидерът на фирмата мечта /ако за такъв се приеме авторът/ трябва независимо от пола си преди всичко да бъде професионалист, да има аналитичната последователност на технократа и артистичното присъствие, умението да изкушава и да води, присъщо на актьора. Той трябва да има опит и социална зрялост независимо от възрастта си, да може да се учи от собствените си грешки, както и от грешките и от опита на другите.

В частност мениджърът по персонала трябва да подпомага бизнес стратегията във фирмата. За тази цел той трябва да бъде включван в изработването на тази стратегия, което не се прави навсякъде. Отделът по персонала може да бъде наистина полезен само ако неговият план се прави не като придатък на бизнес плана, а паралелно и в синхрон с него. Специалистът по човешки ресурси трябва да играе основна роля при определянето на ключовите компетентности вътре във фирмата. От него се очаква да разработва механизми, които да измерват и възнаграждават развитието на тези компетентности. Той може да участва с конкретни механизми дори в намаляването на преките разходи в компанията.

Освен маркетингови комуникации и правилно управление на човешките ресурси, иновационната политика също е трябва да заеме подобаващо място в управлението на фирмата-мечта. Иновациите трябва да засегнат всеки аспект от дейността на фирмата, не само предмета на дейност /т.е. конкретните стоки и услуги, които се предлагат/.

По отношение на иновациите България също изостава от световните тенденции. Ако в момента специализираната литература е пълна със схващания разглеждащи намаляващата сила на иновациите, то тепърва у нас прохожда Националния иновационен център. Все пак фирмата - мечта е невъзможна без иновации. В противен случай не би изненадала пазара и съответно няма да има успех.

Ако трябва да се синтезера, то тази фирма мечта се свързва с:

Независимо от предмета на дейност, тези четири фактора ще гарантират упеха и ще ни доближат до мечтаните измерения.

1 Котлър, Ф., Котлър за маркитинга. С., 2000 г.

2 Подробности в Дуранкев, Б., Комуникационна политика, ИСК при УНСС, 2002 г.


Търси за: значение | лидерството

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker