Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


ВСУ “Черноризец Храбър”

К А З У С

по Маркетинг

На тема:

Конкурентноспособността на българската икономика

Специалност МИО

2006 г.


Съдържание:

Задание за казуса 3

Увод 4

1. Конкуренция и конкурентност 5

2. Изграждане и поддържане на стабилни конкурентни позиции 10

Заключение 19

Литература 20

Приложения 21


Задание за казуса

Бизнес средата, в която осъществява своята дейност една стопанска организация, безусловно оказва съществено влияние върху цялостната дейност на въпросната компания. Между всички фактори на бизнес средата особено място заема конкуренцията. Като участник в маркетинг екипа на дадената компания имате за задача да проучите конкуренцията на определен пазар, на който вече имате изградени позиции. За да изпълните задачата:

 1.  Какъв подход като последователност и процедури бихте приложили и защо?
 2.  Какво разбираме под конкурентноспособност на равнище фирма, като приведете познати дефиниции на утвърдени специалисти и на тази основа ваше собствено определение? За целта потърсете информация и посочете ползваните автори и произведения.
 3.  Кои основни фактори и показатели за конкурентноспособност ще използвате, като обосновете тяхното значение и място в хода на изследователския процес?
 4.  Върху какво концентрират усилията си съвременните компании, за да изградят и поддържат стабилни конкурентни позиции в условията на съвременната високоразвита пазарна икономика? Обосновете отговорите си с примери.
 5.  До какви изводи стигнахте относно конкурентните позиции на избраната от вас компания (или българската икономика - виж бележката по-долу)?

ЗАБЕЛЕЖКА: За разработването на казуса можете да изберете между следните варианти:

1. да използвате примера на конкретна компания, която познавате или работите в нея. В този случай цялата Ви разработка ще бъде ориентирана на микроравнище, т. е. на ниво предприятие.

2. да предпочетете да направите разработката на макроравнище т. е. да разгледате конкурентноспособността на българската икономика в сравнителен план с избрани конкуренти (например страните от ЕС).

За целите на разработването на казуса е добре да ползвате специализирана информация, вкл. интернет и практически опит. Подходящ е website econ.bg.news или econ.bg анализи. При работа с анкети, интервюта и други методи за провеждане на проучването е добре те да се представят като приложения към разработения казус.

………………………..

Конкуренцията е вид отношение между хората, което възниква при преследването на обща цел. В свят на неограничени потребности и оскъдни ресурси неизбежно възниква конкуренция. На пазарите на стоки и услуги производителите непрестанно се състезават помежду си за привличане на клиенти. Единственият начин за увеличаване на печалбите е да си по-добър от конкурента; така неизбежно този стремеж създава предпоставки за по-добро използване на ресурсите и удовлетворяване на повече потребности.

………………………………

"Най-пълната макрокартина на българските външнотърговски отношения се очертава с данните за стокообмена на България, на СТО-Женева. Това е картина на МАЛКА ИКОНОМИКА, КОЯТО ЖИВЕЕ НА КРЕДИТ и реагира бавно на промените

Според членската маса на водещите работодателски организации, постоянните участници в Пловдивския и други панаири, би могло да се каже, че в България има около 1300 постоянни износители и около 2400 постоянни вносители, като ОКОЛО 700 ФИРМИ СЕ ЗАНИМАВАТ С ИЗНОС И ВНОС едновременно

Сравнителни международни данни от последните години показват ясни признаци за конкурентоспособност на глобалния пазар на редица български продукти. Едновременно с това българският износ напоследък е ПРЕДИМНО НА СТОКИ С НИСКА И СРЕДНА СТЕПЕН НА ПРЕРАБОТКА и сравнително малка добавена българска стойност. България няма систематизирани средносрочни и професионални анализи и национална стратегия за поощряване на износа и развитие на икономиката. Международните данни подсказват, че системата за фирмено и национално управление на външноикономическите отношения изостава от икономическия потенциал на българските продукти и конкурентоспособните български фактори."

Литература 

 1.  Маркова, Е. Икономическият модел на Кралство Дания в контекста на глобалната конкуренция - http://www.easibulgaria.org/bg/articles-analyses/
 2.  Христова Асенка, Георги Стоев, Красен Станчев, Лъчезар Богданов. Джобен глосарий на основните понятия, начала и предположения на икономическата наука - http://www.easibulgaria.org/bg/ikonomicheski-bukvar/djoben-glosarii/
 3.  Стефанов, Ст. Теорията на Майкъл Портър за конкурентните предимства на нациите (Кратък обзор)
 4.  Георгиев Борислав , BG-конкурентноспособността в огледалото на външната търговия - http://ime.bg/bg/articles/bg-konkurentnosposobnostta-w-ogledaloto-na-wynshnata-tyrgowiq/; http://www.expert.bg/?act=analysis&analysis_id=70
 5.  World Competitiveness Center - http://www.imd.ch/research/centers/wcc/index.cfm
 6.  Конкурентноспособност на българската икономика 2006 г., Център за изследване на демокрацията -  http://www.csd.bg/bg/ 
 7.  Институт за пазарна икономика/ Икономически знания по интернет - http://www.easibulgaria.org/
 8.  Център за изследване на демокрацията - http://www.csd.bg/ (http://www.csd.bg/bg/)
 9.  Media Times Review - електронно издание за политика, изкуство и идеи -http://www.mediatimesreview.com/september/Advert.php
 10.  Икономическите софизми на Фредерик Бастиа - http://www.easibulgaria.org/sofizmi.php
 11.  Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България: тенденции и предизвикателства, 11 май 2006 г. - http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=7581
 12.  Презентация на д-р Константин Пашев, Главен експерт, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията (MS Power Point, 1.05 MB)  - http://www.csd.bg/bg/fileSrc.php?id=1824

Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа таблици, графики.

Ключови думи:

конкуренция, конкурентност, бизнес среда, конкурентноспособност, конкурентни позиции, пазарна икономика, маркова конкуренция, браншова конкуренция, родова конкуренция, микроравнище, макроравнище, макро среда


Търси за: конкуренция | конкурентност | бизнес среда | конкурентноспособност | конкурентни позиции | пазарна икономика | маркова конкуренция | микроравнище | макроравнище | макро среда

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker