Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


Курсова работа

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ

2004г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод

1. Мисия и визия на фирмата

2. Обща характеристика на приходите и разходите

 2.1. Приходи

2.2. Разходи

3. Обща характеристика на клиентите

4. Обща характеристика на конкурентите

5. Обща характеристика на доставчиците

6. Анализ на маркетинговата среда.

7. Силни и слаби страни на фирмата. SWOT - анализ.

8. Маркетингов микс.

9. Управление на дружеството

9.1. Планиране на продуктите

9.2. Планиране на продажбите

10. Контролинг

11. Стратегии. Продуктова и пазарна стратегия.

12. Цели и задачи на фирмата за 2005 година.

13. Избор на стратегическа алтернатива

14. Заключение

15. Приложения

16. Използвана литература

Увод

ЕООД “Текстил” е регистрирано в търговския регистър на Община Пловдив след съдебно решение на Пловдивския окръжен  съд №2538 от 06.09.2001г. Дружеството е създадено от инженер Румен Стоилов. През последните три години ЕООД ”Текстил” е развивало основна дейност в областта на търговията с текстилни изделия. Кьм настоящият момент фирмата разполага с верига от магазини в четири големи града: Сливен, Бургас, Пловдив и Велико Търново, а също така и с дистрибуторска мрежа обхващаща 3% от търговията с текстилни изделия в страната. Фирмата отделя 4.5% от печалбата си за маркетингова дейност - локална и национална. Съвместно с консултанска и ракламна компания “ЕЛИТ- Г” разработва рекламната и маркетинговата си стретегия за период от една година.

1. Мисия и визия на фирмата

Фирмата още в самото начало на своята предприемаческа дейност трябва ясно да формулира целите си, визията си, философията, мисията, както и да създаде инвестиционен проект и работен бизнес план.

Визията на фирмата е нейната представа за реализацията и развитието на идеите й в бъдещето - може да се изготви за един по-кратък период от време /например 3-5 години/ включва описание на основните й насоки на действие, възможностите й за реализация на планираните дейности, както и плануваната степен на реализация на самите дейности.

 Мисията на фирмата очертава преди всичко насоките и параметрите на развитието на фирмата. Тя е тясно обвързана с философията, културата и визията на й, тъй като тя осигурява основата и очертава рамките за полагане на стратегическите цели. От своя страна анализът на ситуацията дава точна оценка на възможностите за развитие, които има фирмата.2 Оценява се въздействието на макросредата, на отрасловата, конкурентната, тази на клиентите и вътрешнофирмената среда. Мисията на фирмата се свързва и с поставянето на конкретни, адекватни, съобразени с направения анализ стратегически цели. Те трябва да бъдат специфични, измерими, постижими, съчетани помежду си във времето.

……………….

14. Заключение

При управлението на маркетинговата дейност в конкретната фирма трябва първоначална да се анализира мястото на пазара на тази фирма /пазарния й дял и възможностите за увеличаването му/, както и конкурентите /чрез използване на SWOT  анализа за силните и слабите страни, благоприятните възможности и заплахи от страна на обкръжаващата фирмата среда/. Определя се и финансовото състояние на фирмата /възможност за разработване на нов продукт, инвестиции, анализи, дистрибуция и собствена търговска мрежа и поддържането й, рекламна стратегия и кампания и т.н/ Набелязват се и краткосрочните и средносрочни маркетингови цели, съобразени с фирмените такива /и по-конкретно с фирмената стратегия/. Изгражда се цялостната текуща управленска практика - анализ, планиране, контрол и съответните стратегии и маркетингови планове /предмет на програмата, бюджет, бъдещо развитие, описание на самата програма, изпълнители и т.н./. Изготвят се и т.нар. маркетингови работни програми / четирите компонента на меркет-микса задължително трябва да се разработят, а именно цената, продукта, дистрибуцията му и рекламната стратегия/. Прави се конкретна план-сметка за приходите, разходите и определяне на печалбата на конкретната стока/услуга, както и определяне отново на пазарния й дял. Фирмената стратегия трябва да бъде точно определена с политиката на фирмата /продуктово, пазарно или функционално ориентирана фирмена дейност/. На всеки етап от разработването на цялостната маркетингова стратегия трябва да се осъществява контрол /по ефективността, рентабилността, по изпълнение на маркетинговите планове и стратегията на фирмата/. Проследява се и жизненият цикъл на всеки един от продуктите/услугите, като се прави и оценка по показателите: приходи от продажби, брутна печалба, нетна печалба, печалба след данъци и принос.

…………………………

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.   Маринова, Е. “Маркетинг, продукт, реклама”, Princeps Варна, 1992г.
  2.   Прайд У., О. Ферел, “Маркетинг - концепции и стратегии”, “Протед”, София 1994 г.
  3.  Атанас Дамянов - “Планиране и прогнозиране”; Университетско издателство, 2002г.

........................................

Темата е изготвена 2004г.

Темата съдържа схеми и таблици.

Ключови думи: мисия, визия на фирмата, приходи, разходи, характеристика на: клиенти, доставчици, конкуренти, анализ на маркетинговата среда, силни и слаби страни на фирмата (SWOT анализ), маркетингов микс, управление на дружеството, планиране на продуктите и продажбите, контролинг, цели и задачи на фирмата за 2005 г, избор на стратегическа алтернатива

2 Чрез маркетингово и стратегическо планиране се разкрива “силата” на фирмата на пазара; разглеждат се и се анализират силните и слабите страни в дейността й; възможностите за развитие и ограничаващите дейността й фактори.


Търси за: визия фирмата | характеристика клиенти | доставчици | конкуренти | анализ маркетинговата среда | силни слаби страни фирмата | SWOT анализ | маркетингов микс | управление дружеството | планиране продуктите продажбите | контролинг | цели задачи фирмата 2005 | избор стратегическа алтернатива

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker