Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

гр. ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА

По Маркетингови анализи

на тема:

ÀÍÀËÈÇÈ, ÎÑÍÎÂÀÂÀÙÈ ÑÅ ÍÀ ÏÐÈÍÎÑÀ

Спец. Маркетинг

Варна, 2007 г.

Съдържание:

1. Определяне на критичния обем и критичната стойност на бизнеса: 2

2. Определяне на печалбата на фирма при промяна на равнището на продажбите 2

3. Анализ на решението за повишаване на цената на продукт 3

4. Промяна на критичен обем и критична стойност при повишаване на цената на продукт 3

5. Анализ на увеличаване на разходите за реклама, поради повишаване на средните променливи разходи 4

6. Преизчисляване на критичен обем и критична стойност на база на направените промени 5

7. Изчисляване марж на сигурността за 2006 г. и 2007 г. 5

8. Анализ при въвеждане в производство на нови продукти 6

9. Изчисляване на критичния обем и критичната стойност за продажбения микс: 7

Използвана литература: 8

Еднолична фирма ЕТ “СИТ” произвежда и продава продукт Х” с продажна цена 45 лв., при средни променливи разходи 18 лв. и годишни постоянни разходи 540 000 лв.

…………………………….

Поради поскъпване на суровините и материалите за производството на “Х”, средните променливи разходи ще се повишат с 23 лв. Разходите за реклама се увеличават на 30 000 лв., цената на “Х” ще стане 70 лв. Това са предпоставки за намаляване на продажбите с 30%. Определяне на ефекта от тези промени върху печалбата:

……………………………

Продажби по продукти:

- «У»: 43% от 1 500 000 лв. = 645 000 лв.

- «С»: 57% от 1 500 000 лв. = 855 000 лв.

Общи променливи разходи по продукти:

- «У»: 43% от 645 000 лв. = 277 350 лв.

- «С»: 57% от 855 000 лв. = 487 350 лв.

  Общо: 764 700 лв.

Принос по продукти:

- «У»: 645 000 - 277 350 = 367 650 лв.

- «С»: 855 000 - 487 350 = 367 650 лв.

  Общо: 735 300 лв.

- постоянните разходи са 580 000 лв.

Печалба от продажбите = 735 300 - 580 000 = 155 300 лв.

Промяна в обема на продажбите:

- «У»: 645 000 / 30 = 21 500 лв.

- «С»: 855 000 / 60 = 14 250 лв.

Използвана литература:

  1.  Младенова, Г., „Маркетингови анализи”, Изд. Тракия-М, 2000.
  2.  Желев, С., „Маркетингови изследвания - кратък курс”, Тракия-М.
  3.  Данаилов, Д., „Финансов мениджмънт”, С., 1996.
  4.  Мичева, Е., „Пазари, цени и маркетинг”, С., 1998.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици, формули и изчисления.

Ключови думи:

критичен обем, критична стойност, средни променливи разходи, принос за единица, норма на приноса, продажбен микс, печалба, реклама, марж на сигурността


Търси за: критичен обем | критична стойност | средни променливи разходи | принос единица | норма приноса | печалба | реклама

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker