Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Стопанска академия „Д. А. Ценов”

КУРСОВА РАБОТА

По Маркетингови изследвания

На тема:

„Проучване за цялостна оценка на заведенията за бързо хранене”

Спец. Маркетинг

Свищов, 2007 г.


Съдържание:

1. Увод 3

2. Едномерни разпределения 3

3. Двумерни разпределения 7

Източници: 12


……………………………………………..

Проведохме маркетингово изследване на тема: „Проучване за цялостна оценка на заведенията за бързо хранене”. Изследването бе проведено, чрез метода на анкетирането. Резултатите от  проведената анкета, бяха обработени с помощта на програмният продукт SPSS 16.0. В анкетата взеха участие 26 респондента - 7 от респондентите са мъже, а 19 са жени. Респондентите са на възраст от  20 г. до 45 г.

……………………………………………

Въз основа на получените от нас данни става ясно, че респондентите взели участие в нашата анкета са на възраст от 20 до 45 години. Делът на: 20 годишните е 11,5% (3 респондента); на 21 годишните е 57,7% (15 респондента); на 22 годишните е 15,4% (4 респондента); на 23 годишните е 7,7% (2 респондента); на 43 годишните е 3,8% (1 респондент); на 45 годишните е 3,8% (1 респондент).

……………………………………………..

Като независима променлива се приема полът, а за зависима променлива - доходът. От общият брой респонденти, 7 са мъже, 19 са жени. На база получените от нас данни бихме могли да направим анализ и да заключим, че: 3-ма от мъжете нямат никакъв доход; 1 мъж има доход от 250 лв., 1 мъж има доход от 350 лв.; 1 мъж има доход от 400 лв.; 1 мъж има доход от 600 лв; 7 от жените, взели участие в нашата анкета нямат месечен доход; 1 жена има доход 150 лв.; 1 жена има доход 170 лв.; 1 жена има доход 200 лв.; 1 жена има доход 210 лв.; 4 от жените имат месечен доход от 250 лв.; 3 жени имат доход 300 лв.; 1 жена има доход 350 лв.

………………………………………………..

Получените резултати се базират на отговорите на всички участници в проведената от нас анкета. С отговор „Да” са отговорили: 7 мъже и 16 жени; отговор „Не” са дали 3 от анкетираните жени.

Източници:

Курсовата работа е направена на програмен продукт SPSS 16.0, информацията, обработена от този продукт е набрана след провеждането на анкета, в която са взели участие 26 респондента.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици и графики.

Ключови думи:

респондент, извадка, анкета, месечен доход, заведения за бързо хранене, посещаемост, зависимост, едномерни разпределения, двумерни разпределения, маркетингово изследване


Търси за: респондент | извадка | анкета | заведения бързо хранене | посещаемост | зависимост | маркетингово изследване

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker