Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

на тема:

 

 

ПЛАСМЕНТНА ПОЛИТИКА НА ЗД „ЕВРОИНС” АД

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА.. 4

 

ПЪРВА ГЛАВА

СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПАЗАРНАТА ПОЛИТИКА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО.. 9

1. Застрахователен пазар. Същност на застрахователния пазар в България в години на преход. 9

2. Маркетинг в застраховането. Основни елементи на комуникационния и маркетинг - микса на застрахователното дружество. 15

2.1 Пазарна и продуктова политика. 22

2.2 Ценова политика. 24

2.3 Комуникационна политика. 25

3. Разработване на пласментна политика. Пласментен подход в маркетинговата стратегия на застрахователното дружество. 27

3.1 Понятие за пласмент в застрахователната практика. 27

3.2 Фактори, определящи пласментния подход. 29

3.3 Видове пласментни органи. 30

3.4 Същност на личните продажби в застраховането. 36

3.5 Видове и модели за пласмент. 41

3.6 Разработване на пласментна политика. 46

 

ВТОРА ГЛАВА

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАСМЕНТНА ПОЛИТИКИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ЕВРОИНС” АД.. 49

1. Обща правна характеристика на дружеството. 49

2. Мисия и визия на фирмата. Обща маркетингова стратегия. 51

3. Продуктова и пазарна политика. 54

4. Пласментна политика на ЗД „Евроинс” АД.. 58

4.1 Географско разположение на офисите на фирмата. Стратегия за изграждане на ефективна клонова мрежа. 58

4.2 Асортимент на предлаганите застрахователни продукти. 60

4.3 Организационна структура. Структура на застрахователните посредници по видове. 62

4.4 Стратегия за ефективност на пласментната дейност. Основни недостатъци и мерки за оптимизиране пласментните подходи и методи в дружеството  69

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ.. 75

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 80

 

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА

 

Във всяко общество, в процеса на своята дейност (производство на материални блага, оказване на услуги и др.), хората и техните колективи встъпват в определени взаимоотношения помежду си. За да осъществяват тези отношения нормално, е необходимо тяхното регулиране, т.е. установяване на порядък, съгласуваност в поведението на хората и стопанските единици. Необходимостта от това правно разбиране в пълна сила се отнася и за застраховането.

Застрахователният пазар се явява важна съставна част от човешката дейност във всяка цивилизована държава, специфичен и сложен сектор от икономиката. Той е важен елемент на пазарната инфраструктура, неотменим компонент на икономическата и социалната сфера.

Застраховането непосредствено защитава интересите на обществото, гражданите, стопанските субекти, обезпечава защита на техните имуществени интереси, нарушени в резултат на различни неблагоприятни фактори. Като икономическа категория застраховането следва да бъде правно регулирано в процеса на създаване и използване на фондовете и резервите (застрахователния фонд).

С прехода към пазарни отношения във всички сфери стопанската дейност значението на застраховането, което е един от най-важните лостове на пазарните отношения, неговото регулиране от страна на държавата и надзор върху дейността му, неимоверно много нараства. Днес за застрахователния пазар е характерно появяването на множество застрахователни компании, широк спектър на видовете застраховки, допълнителни правни основания за сключване на застрахователни договори и заплащане на застрахователни обезщетения, новата система за контрол от страна на държавата върху застрахователната дейност повишава социалната значимост на застрахователната защита.

С развитието на пазарните икономически отношения се увеличава и нарасналият интерес към застраховането както от страна на държавата, така и от страна на определен кръг юридически и физически лица. Дейността с възникването на застрахователния пазар, на който застрахователите реализират своята “специфична” стока – застраховане, удовлетворяващо едни или други потребности на застрахованите, функцията на държавата, нейните органи на управление могат да се разглеждат като начин на създаване на правни и икономически предпоставки за развитие на ново “търговско” застраховане. При това държавата е безусловно заинтересована от стабилно функциониране на застрахователната система, доколкото тя следва да се разглежда като начин за осигуряване на непрекъснат процес на пазарните отношения, механизъм за поддържане на съответен уровен на обществено възпроизводство, възможност за покриване на непредвидени загуби и щети на стопанските единици и на отделните граждани, без да бъдат привличани средства от държавата.

Юридическите и физическите лица са заинтересовани да прибягват до застрахователната услуга с цел да осигурят защита на своята дейност, на своето имущество, на доходите си от реализирането на различни стихийни бедствия и непредвидени ситуации. Освен защита на имуществените интереси на населението, възниква и потребността от защита и на търговския риск, имуществото и работниците в стопанските единици, застраховането срещу безработица, застраховки на отговорност по отделни професии (лекари, адвокати, инженери), медицинско застраховане (доброволно и задължително), застраховане в полза на отделни лица и цели колективи в случай на настъпване на неблагоприятни събития в техния живот (от действия на трети лица или претенции от други лица), застраховане на рискове, свързани с живота и здравето на хората и пр.

Застраховането като икономическа категория е играло в миналото и има и сега съществена роля в областта на разпределителните и преразпределителните отношения. Чрез застраховането се натрупват огромни парични средства. Важен показател за дейността на застрахователните дружества се явява тяхната финансова стабилност, база на която се явяват наличието на основния капитал и застрахователните резерви, а също така и системата на презастраховане.

..............................................................

ВТОРА ГЛАВА

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАСМЕНТНА ПОЛИТИКИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ЕВРОИНС” АД

 

1.     Обща правна характеристика на дружеството

 

Застрахователно и презастрахователно дружество Евроинс АД е регистрирано в края на 1996 год. с уставен капитал в размер на 3 млн.лв. През 2006 год. капиталът на дружеството бе увеличен два пъти: през април на 6 млн.лв. и през август на 7,5 млн.лв.

Основните акционери в Евроинс са Старком Холдинг АД и Еврохолд АД притежаващи съответно 62 % и 11 % от акциите на дружеството.

Старком Холдинг АД е холдингово дружество създадено през 1994 год., с основен предмет на дейност управление на финансови компании. Освен в Евроинс дружеството е мажоритарен акционер и в следните финансови институции: здравно-осигурителна компания Св. Николай Чудотворец и лизингова компания Старком Лизинг.

Еврохолд АД възниква като приватизационен фонд през 1996 год. През 1998 год. дружеството се преобразува в холдингова компания. Еврохолд АД е мажоритарен акционер в редица предприятия от разрилчни сектори на промишлеността. Дружеството е публично и акциите му се търгуват на Българска Фондова Борса.

Евроинс e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за Общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год. - Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 8 от 15.06.1998 год., издадено от Националния съвет по застраховане при МС на Рeпублика България.

От създаването си Евроинс работи с постоянен екип от мениджъри и служители благодарение, на които дружеството успя да затвърди позициите си на една от водещите компании на общозастрахователния пазар в България.

През 2005г. дружеството реализира 40 млн.лв. приходи от застрахователни премии, при 29.5 млн.лв. за 2004 год. Ръстът на компанията по този основен показател надвишава 37 %, което значително изпреварва увеличението на премийния приход на застрахователния пазар като цяло. Реализираният финансов резултат е печалба в размер на 1,393 млн.лв. спрямо 593 хил.лв. за 2004 год. или нарастване от 135 %.

......................................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ

 

Присъединяването на България към Европейския съюз довежда до включване на българския пазар на застрахователни услуги в общия вътрешен европейски пазар. В тази връзка директивите на Европейските общности поставят редица изисквания пред националното законодателство по отношение структурирането и дейността на основните участници на този пазар – застрахователите и застрахователните посредници. Част от тези изисквания са насочени към гарантиране и защита правата на потребителите на застрахователни услуги.

В сравнение с развитите страни българският застрахователен пазар е със скромни възможности, но са създадени сериозни предпоставки за неговото разширяване и повишаване на атрактивността му. В България вече работят американски, гръцки, руски и немски застрахователи. Стабилността в отрасъла, която се дължи и на вече действащия застрахователен надзор, е основа за привличането на още чуждестранни инвестиции.

В краткосрочен план, с цел достигане на по-високите капиталови изисквания, въведени с кодекса, до края на 2006г. и средата на 2007г. може да се очаква консолидиране на застрахователния пазар и промяна в собствеността на някои застрахователи.

В по-дългосрочен план /средносрочна перспектива за развитие на застрахователния пазари застрахователни услуги/, вероятно е да се засили чуждестранният инвеститорски интерес към българското застраховане. Предпоставки за това създават стабилната макроикономическа среда в страната, ясната регламентация на застрахователната дейност и надзора върху нея, въведени с кодекса, както и съществуващия висок потенциал за растеж на българския застрахователен пазар. При тези предпоставки и при условията на свобода на предоставяне на услуги и правото на установяване, след присъединяването ни към ЕС е логично да се очаква някои големи западноевропейски застрахователи, които, по една или друга причина, досега не са присъствали на българския пазар, да проявят интерес към навлизане, ползвайки се от правото на свободата на установяване или от правото за свободно предоставяне на услуги.

В резултат на засилената конкуренция след приобщаването на българския застрахователен пазар към европейския се очаква да се увеличи разнообразието на предлаганите застрахователни продукти и степента на тяхното обновяване, да се подобри качеството на застрахователните услуги.

.....................................................................

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.   Абаджиев, Г. и др., Актуални въпроси на външното застраховане и презастраховане, София, 1985;

2.   Галиц, Л., Финансов инженеринг, Бургас, 1994;

3.   Драганов, Хр., Й Йотов, Г. Депев, Икономика и организация на застраховането, Варна, 1988;

4.   Драганов, Хр., и дp. Застраховане - организация и управление, София, 1998;

5.   Драганов , Хр., Й. Близнаков, Застраховане , Тракия-М,С.,  2000;

6.   Драганов, Хр., Й. Близнаков, Г.Димитрова,  Застрахователен пазар, Тракия-М, С., 2001;

7.   Драганов, Хр. и колектив, Анализ на застраховането, С., 1999;

8.   Драганов Хр., М. Нейков Анализ на дейността на застрахователното дружество, Стопанство, С.,  2000;

9.   Илиев, Б., Застрахователен пазар, Свищов, 1997;

10. Йотов, И., Б. Илиев, Основи на застраховането, Изд. "Абагар", В. Търново, 1998;

11. Нейков, М., Рискът и застраховането, Габрово, 1999;

12. Харди, Е., Р. Аайволип, Застраховането (принципи, право и практика), С., 1994;

13. Закон за застраховането. Обн., ДВ, бр. 86 от 1996г., изм., бр. 1 от 1997г.,бр. 21 от 1997г., изм. и доп., бр. 58 от 1997г., бр. 21, 52, 93 и 132 от 1998г., бр. 88 от 1999г.

14. Общи условия на застрахователи за отделните видове застраховки.

15. Правилник за дейността на Националния съвет по застраховане. Обн., ДВ, бр. 110 от 1997г.

16. Правилник за устройството и дейността на Дирекцията за застрахователен надзор. Обн., ДВ, бр. 110 от 1997г.


 

Темата е изготвена 2007г

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новите данни са от 2007г.

В темата е включен и реален одиторски доклад.

 

Ключови думи:

пласментна политика, застрахователно дружество, пазарна политика, одиторски доклад, застрахователен пазар, комуникационен и маркетинг – микс, маркетингова стратегия, организационна структура, стратегия за ефективност, мерки за оптимизиране


Търси за: пласментна политика | застрахователно дружество | пазарна политика | одиторски доклад | застрахователен пазар | комуникационен маркетинг микс | маркетингова стратегия | организационна структура | стратегия ефективност | мерки оптимизиране

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker