Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

София

 

 

ЛОКАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

ЛЯТНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2005/2006г.

 

КАЗУС

ПО ДИСЦИПЛИНАТА:

 

“МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС”

 

на тема:

 

“ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ НА ФИРМА “СПЕКТЪР ТУР” ООД - ПЛОВДИВ

София

2006 г.

 

 

 

1. Въведение в казуса. 3

 

2. Обща характеристика на “СПЕКТЪР ТУР” ООД град Пловдив. 3

 

Използвана литература. 12

 

 

 

 

 

1. Въведение в казуса

Управлението на фирма като цяло е толкова сложно в днешно време, че собствениците – мениджъри могат лесно да открият как нещата излизат извън установените рамки, ако липсва подходящо планиране и контрол на цялостната дейност. А изглежда и е така, че конкуренцията става все по-силна. Борбата за пазарен дял се превръща в борба за по - качествено обслужване и предлагане на произвеждания продукт или услуга. Не е достатъчно управлението да се крепи единствено и само на методите на финансовия контрол. Нужни са и организиране, контрол, постоянен анализ, изводи, нововъведения, инвестиции, добра маркетингова стратегия и прочие. Нужно е планиране на всяко една дейност, за да се привлекат служители, мислещи заедно с фирмата, преследващи единни цели.

В настоящия казус ще разглеждаме същността на маркетинга в туризма и в частност в туроператорска фирма “СПЕКТЪР ТУР” ООД град Пловдив; видовете маркетинг и маркетингова стратегия, които тя използва, както и бъдещите възможности за развитие на фирмата в условията на конкурентна среда и развиващ се глобално търговско и туристическо сътрудничество и внедряването на нови технологии и философии за по-качествено обслужване не клиентите.

 

2. Обща характеристика на “СПЕКТЪР ТУР” ООД град Пловдив

Фирма “СПЕКТЪР ТУР” ООД е създадена през 2002 година в Пловдив с реш. 342/23.08. 2002г. на Пловдивския окръжен съд. Има предмет на дейност организирането и провеждането на екскурзии и почивки в страната и чужбина. Туристическата й дейност през първата година е много слаба и Ръководствата възприема тактиката да работи чрез активна и настъпателна маркетингова стратегия на директния маркетинг[1].  По този начин то смята, че ще постигне пълна мобилност на факторите, определящи изгодите му от присъствието на този пазарен сегмент, ще доведат до строго персонифициране на директните оферти и продажби, с което ще се дава възможност за избягване от конкурентната борба, за намаляване на разходите за рекламна и промоционална дейност, за оптимизиране на дейността на служителите в туроператорската агенция, тъй като приходите ще са пряко обвързани с техните продажби, както и като цяло ще се повиши ефекта от маркетинговите действия.

Основната цел на “СПЕКТЪР ТУР” ООД е да определи своите преки и косвени конкуренти, да определи конкурентната среда, да анализира външната и вътрешната заобикаляща я среда. Нужно е при своята работа тя да определи пазарната конюнктура в страната и на тази база да изготви и предлага своите оферти. Маркетинговата дейност е основна за този род фирми в туристическия сектор и активната реклама е много важна за тяхното оцеляване и възможностите им за растеж и придобиването на по-големи пазарни дялове и сегменти.

……………………………………….

 

 

Използвана литература

 

1. Маркетинг, концепции и стратегии (Прайд, Феръл)

2. Маркетингови изследвания (Симеон Желев)

3. Маркетинг в туризма (Димитър Доганов)

4. Маркетингови изследвания в туризма (Лина Анастасова)

5. Български пътеводител (авторски колектив)

6. Данни, предоставени от разглежданата фирма

 

 

Темата е разработена 2006 г.

Съдържа таблици.

 

Ключови думи:

директен маркетинг, туристически бизнес, управление на фирма, планиране на дейността, реклама и ПР, маркетинг в туризма, туроператорска дейност

 [1] ДМ, директен маркетинг ( DM, direct marketing ) Използва се за означаване на всяко маркетингово действие (мероприятие), което е основано на пряк контакт с потребителя. Понятието директен маркетинг се използва за всички форми на контакт с потребителите, които не са основани на използване на средства за масово осведомяване (масмедиите)

 


Търси за: директен маркетинг | туристически бизнес | управление фирма | планиране дейността | реклама | маркетинг туризма | туроператорска дейност

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker