Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема:

 

Икономическа ефективност от диверсификацията на производствено - стопанската дейност на предприятието

 

 

 

2007

 

 

 

Съдържание:

 

 

1. Финансов анализ на фирмата. 3

 

2. Характеристика на  “Сигнал” ООД.. 4

 

3. Стратегия на “Сигнал” ООД.. 6

 

4. Маркетингов микс на фирмата – продуктова диверсификация и икономически аспекти на продуктовата стратегия, възприета от фирмата. 9

 

5. Емпирично изследване на основните направления на продуктовата дейност на фирмата. 11

 

6. Анализ на потенциалните заплахи от външната среда. SWOT анализ  12

 

ИЗПОЛЗВАНА  ЛИТЕРАТУРА: 16

 

 

 

         1. Финансов анализ на фирмата

 

Новите икономически реалности в България налагат нови приоритети в методиката на финансовия анализ във фирмата. Водеща роля придобиват методите за оценка на пазарната и финансовата конюнктура, качествения анализ, както и количествените методи за факторен анализ на разходите, приходите, печалбата и рентабилността. Анализът като функция на стопанското управление създава предпоставки за реализацията на основните управленски функции и същевременно проявява своето действие чрез тях. Анализът може да се разглежда и като относително обособена управленска аналитична и синтетична система, като основните компоненти на тази система са методиката и способите на анализ, наличната информационна база и нейната обезпеченост, като трябва да се прави и разграничение при различните конфигурации на този анализ в зависимост от особеностите на организация и аналитична работа в съответните предприятия[1].

По отношение на икономическата ефективност, свързана пряко с управленските и производствени процеси във фирмата, за предприемача е наясно да се оцени рискът и изгодността на един или друг начин на влагане на средствата, необходимо е да се разбере ефективността на работата на фирмата, скоростта на обръщение на капитала, неговата производителност и финансова устойчивост. Всичко това потвърждава тезата, че основите на финансово-стопанския анализ и в частност на анализа на финансовото състояние и най-вече на рентабилността, ликвидността и структуртния анализ на приходите и разходите (хоризонтален и вертикален анализ) са фундамента на ефективния финансов мениджмънт и от тук - на ефективно функциониращата фирма.

За да функционира успешно една фирма, както и да е ефективна дейността й по отношение продуктовата диверсификация, системно трябва да се анализира финансовото й състояние във връзка с разходите за производство /себестойност на новите продукти; иновационна и инвестиционна политика – икономическа ефективност/. Периодичните оценки на финансовите аспекти на производствената дейност дават възможност:

- да се определят проблемните области преди да са излезли от
контрол;

- да се определят областите от дейността на фирмата, които
увеличават разходите и където има възможност те да се намалят;

- да се преценят новите идеи и т.н;

- финансовите аспекти на инвестиционната и иновационна политика на фирмата;

- продуктов асортимент – диверсификация и увеличаване на продуктовия асортимент по широчина, дължина и дълбочина.

………………………………………….

 

3. Стратегия на “Сигнал” ООД

 

Основната стратегическа цел, както става ясно от кратката презентация на “Сигнал” ООД е да може да предлага и генерира доходи от извършването на висококвалифицирани услуги в областта на информатиката. Тази основна нейна цел съвпада и с мисията й. Тя съществува на пазара с ролята си на обслужваща фирма в среда информационни технологии. Друг е въпроса, че наред със самото обслужване на фирмите, “Сигнал” ООД е създала напълно затворен и цялостен цикъл на работа – като се започне от доставката на самия продукт, било то хардуер или собствен разработен от нея софтуер, премине се през самото инсталиране на информационната система, обучение на персонала на дадената фирма за работа със системата, поддръжка и сервиз, последващо обновяване и т.н. Целта на фирмата е освен да доизгради и до усъвършенства целия този цикъл, да се специализира в точно определено звено и там да насочи усилията и инвестициите си - пазарът на информационно обслужване. Нейното място и роля са именно в тази пазарна ниша – информационните технологии и висококвалифицираното и висококачественото обслужване дългосрочно на корпоративните клиенти на фирмата.

Основна фаза от стратегията на фирмата е тя да определи и анализира областите от дейността си, в които трябва да се постигнат значителни резултати. Повечено компании имат между 8 и 15  такива приоритетни области, в които трябва да постигнат успехи, за да могат да растат и просперират Целта е тактиката и стратегията на дадената фирма да се концентрират в тези ключови сфери, като по този начин тя по-лесно ще напредва, ще определя задачите си според важността им, ще отпуска финансови средства и ще координира действията си. Изключително важно е при решението на фирмата каква стратегия да избере, самата фирма да си даде и количествена характеристика на целите, които се стреми да постигне. Това може да се постигне чрез план-сметка за всяко отделно звено в цялостно изградената стратегия. Всяко звено трябва да бъде остойностено, за да се има както ясна качествена представа, така и количествена такава – с какви средства трябва да разполага фирмата за осъществяване  на заплануваното, кое е приоритетното и т.н.

………………………………………

 

Стратегията на растеж, която следва фирмата е, чрез специализация в дадена област, да си осигури лидерско положение на пазара, един значителен пазарен дял, другите фирми от този сектор да са само следващи и подражаващи, да максимизира печалбата си от това звено от дейнността си, да насочи усилията си и инвестициите си в една област. “Сигнал” ООД е специализирана в областа на хардуерните и софтуерните информационни продукти, предлага на пазара пълен и затворен цикъл на производство, но за да се отличава и да има своята единственост тя трябва да се специализира в отделна нейна област – висококачественото информационно обслужване. Тя има практическия опит, има и технологичните звена, които са нужни за осъществяването на информационните услуги, има и своите клиенти, с които може да “експериментира” тази своя специализация и да се превърне в иноватор и лидер в тази област. Фирмата има нужните инвестиции, които да вложи в проекта си, има ясни цели и стратегия, има висококвалифицирани кадри, които да осигурят софтуерно задачата, изпреварила е по време останалите фирми.

В близко бъдеще е нужно фирмата да проучи много добре как ще се отрази специално за българския пазар и българските компании това внедряване на да го наречем услугата “дългосрочно информационно обслужване”, как може в българските услоия това да се постигне, нужно е да се бюджетира целия проект, да се създаде работна група за внедряването му, със собствен бюджет и време за реализация. Със предлагането на завършен цикъл от услуги, донякъде фирмата е изградила имиджа си на фирма, качествено олслужваща своите клиенти. Остава това звено от общата й дейност да бъде разширено, усъвършенсктано, да се финансира целия проект, периодично да се отчитат резултатите. Стратегията “Лидер” е напълно подходяща за постигане на крайните цели[2]. Не бива да се забравят и останалите звена, които също трябва да се повишават с времето като качество и като обем поръчки, обем приходи и т.н.

 

 

ИЗПОЛЗВАНА  ЛИТЕРАТУРА:

 

1.                  Маджаров, Стоян Н. Стопанска диагностика. С. 2002г.

2.                  Айнаджиев А. Финансово-стопански анализ на фирмата. 2002г

3.                  Геров, А., Фирмено планиране, С., 1999.

4.                  Класова, Св., Цените – теория и практика, С., 2001.

5.                  Коларов, Н. Инвестиционен бизнес план, Везни, 1992.

6.                  Николов, Н. Финансови изчисления, PRINCEPS, 1994.

7.                  Тимчев, М., Финансово-стопански анализ на фирмата, С., 1994.

8.                  Данни предоставени от фирмата за отчетната 2004г. и 2005г.

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Съдържа таблици и графики

 

Ключови думи:

финансовия анализ, икономическа ефективност, стратегията на фирмата, “Сигнал” ООД – създаване, стратегия, дейност, маркетинг, управление, фирмена култура, SWOT анализ, продуктова дейност[1] Виж Коларов, Н. Инвестиционен бизнес план, Везни, 1992.

 

[2] Виж Маджаров, Стоян Н. Стопанска диагностика. С. 2002г.


Търси за: финансовия анализ | икономическа ефективност | стратегията фирмата | маркетинг | фирмена култура | SWOT анализ | продуктова дейност

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker