Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


ВТУ „Тодор Каблешков” – София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

По Стратегически маркетинг

 

На тема:

Стратегически маркетингови решения по разпределение на стоките и стоковото решение и стратегически решения за цените

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 г.


Съдържание:

1. Същност на стратегическото маркетингово планиране и мястото му в корпоративното стратегическо планиране. - 3 -

2. Връзка на стратегическото маркетингово планиране с другите функционални области  - 4 -

3. Значение на стратегическото маркетингово планиране. - 5 -

4. Стратегически маркетингови решения. - 8 -

5. Стратегическо разпределение на стоките. - 11 -

6. Стратегически решения за цените. - 16 -

Използвана литература. - 19 -

 


 

…………………………………..

 

Стратегическото маркетингово планиране в широк смисъл представлява управленски процес, обхващащ анализ, формулиране, оценка и избор на маркетингова стратегия, чрез която организацията достига поставените цели въз основа на разработване и поддържане на стратегическо съответствие между организационните възможности, от една страна, и заплахите и възможностите, възникващи в променящата се среда, от друга. Маркетингът играе ключова роля в установяване на посоченото съответствие. Маркетингът е граничната функция между фирмата и нейните купувачи, дистрибутори, конкуренти. Маркетингът акцентира върху интерпретиране на средата и нуждите на обслужваните потребители, върху „предизвикателствата” на конкурентите, върху продуктовите характеристики, чрез които фирмата се конкурира.

Стратегическото маркетингово планиране представлява логическа последователност от съгласувани действия, водещи до определянето на маркетингови цели и стратегии, посредством които се постига желаното съответствие между ресурси и пазарни възможности, т.е. фирмата се подготвя за стратегически отговор на променящата се обкръжаваща среда.

В по-тесен смисъл стратегическото маркетингово планиране е свързано със специфицирането на целевите пазари и приемането на стратегически решения, отнасящи се до елементите на маркетинг микса.

 

…………………………………

 

Маркетинговите стратегически решения се разработват, защото бъдещето е проблем за всяка организация. Разработването на различни варианти за развитие и преди всичко за пазарното им присъствие позволява на фирмите да систематизират възможните проблеми, да предприемат действия за ограничаване на риска, да създадат предпоставки, които им позволяват да се възползват от благоприятните възможности.

Предпоставка за разширяване ролята на стратегическия маркетинг са и промените в пазарното поведение на потребителите. Тези промени се стимулират от висока степен на конкуренция и създаденото на тази основа изключително стоково разнообразие.

Предпоставка за прилагането на тези решения са и възникващи сложни проблеми, някои от които имат дългосрочен характер и налагат дългосрочни решения. Това са преди всичко проблеми за управлението на цялата маркетингова дейност и за водещия елемент в тази структура – става дума за формиране на такава продуктова структура, която позволява фирмата да разполага с продукти, намиращи се на различни етапи от жизнения си цикъл.

 

……………………………………

 

Перцептуалните техники се основават на перцептуалното картиране. При тях се използват различни перцептуапни карти. Перцептуапното картиране е свързано с пространствено представяне на качествата на собствените и конкурентните стоки на фирмата. Позициите на стоките се представят съобразно тяхното възприемане от клиентите.

Перцептуалната карта се създава въз основа на информация за най-важните атрибути на стоките и заеманите позиции в пространството. Тя се разделя на четири квадранта. В първия квадрант например се позиционират стоките с висока цена и голяма полза. Във втория квадрант се поставят стоките с висока цена и малка полза. В третия квадрант се посочват стоките с ниска цена и голяма полза. В четвъртия квадрант съответно се позиционират стоките с ниска цена и малка полза.

Перцептуалните карти могат да се разработват също така и за промяна на ситуацията, при различни равнища на конкуренция, за изследване на предпочитанията на потребителите и др.

 

…………………………………….

 


Използвана литература:

 

1.                               Младенова, Г., „Стратегическо маркетингово планиране”, УИ „Стопанство”, София, 1998 г.

2.                               Младенова, Г., „Маркетингови анализи”, Изд. Тракия-М,

3.                               Христов, С., „Стратегически маркетинг”, Изд. Стопанство, С., 2002 г.

4.                               Банчев, П., „Стратегически решения за маркетинговия микс”, Изд. Абагар, В. Търново, 2002 г.

5.                               http://narmada.blog.bg/viewpost.php?id=158423

6.                               http://bg.wikipedia.org/wiki/Маркетинг

 

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

В темата има таблица – портфейлна матрица за разпределението на стоките.

 

Ключови думи:

стратегическо маркетингово планиране, корпоративно стратегическо планиране, стратегически маркетингови решения, портфейлна матрица за разпределението на стоките, стратегически решения за цените, позициониране на стоките, портфейлни, диференциални и перцептуални техники

 


Търси за: стратегическо маркетингово планиране | корпоративно стратегическо планиране | стратегически маркетингови решения | стратегически решения цените | позициониране стоките | портфейлни

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker