Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема:

 

 

МАРКЕТИНГ МИКС В СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

 

 

 

2007

 

 

Съдържание:

 

1.     Въведение. 3

 

2.     Маркетинг микс в селския туризъм.. 4

 

2.1.  Продукт. 4

 

2.2.  Цена. 6

 

2.3.  Дистрибуция. 8

 

2.4.  Промоция. 9

 

3.     Развитие на селския туризъм в България. 12

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 14

 

 

        1. Въведение

 

Развитието на селския туризъм в България придоби особена популярност като вид алтернативен туризъм[1] в годините след 1989г. и разпадането на държавите от СИВ[2]. Заинтересоваността идва от това чрез подходящ алтернативен туризъм да се намерят пътища за развитието на същинския туризъм в страната и най-вече като печеливш отрасъл в българската икономика, какъвто винаги е бил и какъвто винаги може да бъде. България има благоприятните възможности и условия за развитието на селски туризъм и това вече е една от приоритетните цели на редица предприсъединителни фондове на Европейския съюз, които в основните си програми отпускат значителни по големина финансови средства на фирми, институции, организации и частни  лица за развитието на селския и екотуризма в България.

Същността на селския туризъм, независимо от географската му област на развитие се състои в престой в селска среда (къща или устроен в близост къмпинг, друга настанителна база), контакт с домакините, достъп до стопанството. Той може да се яви като преминаващ, т.е. престой в рамките на обиколен тур или като уикенд или дори една седмица престой. И в двата случая туристите очакват да се включат в ежедневието на домакинството: беритба на плодове и зеленчуци, оран, сеитба, билки, приготвяне на традиционни ястия, включване в обичаите и празниците на района, наблюдение или обучение в местните занаяти, фолклорни и земеделски традиции, битови празници и т.н. Тези дейности обикновено се допълват с различни видове активен или културен туризъм (пешеходен, планинско колело, езда, посещение на манастири, музеи, археологически и други забележителности, училище по занаяти) и най-често е смесица от всичко това, като се цели чрез пълнотата на природата, обичаите и другите видове алтернативен туризъм /екотуризъм и културен туризъм/ да се повиши атрактивността на отделното населено място и то да привлече повече туристи, но всичко това се разработва като съвкупност от мероприятия или на комплексен принцип.

……………………………………….

 

2.2.  Цена

Цената е вторият основен елемент от маркетинг микса. В момента в България, както и във всички страни с развита пазарна икономика, цената се формира според търсенето и предлагането на туристически услуги на съответния пазар. Но влияние оказват и следните фактори. Например, колкото по-голямо е наличието на антропогенни и природни ресурси, толкова по-високи могат да бъдат цените на предлаганите продукти. В частност по същия начин влияе местоположението на конкретния обект. Важно значение имат цените в конкурентните заведения и разбира се себестойността на туристическия продукт.

Цел на ценовата политика като елемент от маркетинговия микс е да се постигнат маркетинговите цели, които при селския туризъм е от една страна добри финансови показатели за фирмата, организираща селския туризъм и посещенията в селски къщи, а от друга задоволяване на предпочитанията на потребителите (туристите) относно престоят им в селска къща. Основните ценови стратегии при селския туризъм, можем да класифицираме като (с оглед на факта, че това е все още нова за страната ни облост и няма ясно изразени ценови и продуктови стратегии):

· намаляване на цените като следствие от понижаването на производствените разходи (които при селския туризъм са минимални, предимно организационни и разходи за самия престой на туристите – храна и престой);

· стратегии, целящи придаването на изключителност на предлагания туристически продукт. Тази изключителност се заплаща допълнително от потребителите;

· смесени стратегии – комбинират горните две, като съчетават ниски производствени разходи с уникален туристически продукт;

· стратегии на приспособяването – ценовата политика се определя според цените на средното равнище на пазара.

Всяка от тези стратегии се осъществява чрез въвеждането на различни цени. Различните автори класифицират цените по различни признаци, като обаче тези класификации имат основно теоретичен смисъл. За практиката е по-важно да се определят тенденциите във формирането на цените в туризма и в частност в селския туризъм.

………………………………………..

 

 

3. Развитие на селския туризъм в България

Предпоставки за развитието на селския туризъм в България са:

·         разработена е национална туристическа стратегия и регионални планове за действие в областта на алтернативния туризъм;

·         алтернативният туризъм вече разполага със значим експертен капацитет – организация, маркетинг и реклама, инвестиции, обзор и бъдеше на проектите, мотивация на кандидатите, условия за работа и развитие;

·         наблюдава се напредък в изграждането на медийния образ на алтернативния туризъм, както на национално, така и на международно ниво /предимно в интернет средата/;

·         инициативата и в икономически изостаналите райони е изцяло в ръцете на частния бизнес;

·         увеличава се броя на туроператорите, които предлагат пакети за алтернативен туризъм;

·         има разработени туристически програми за алтернативен туризъм;

·         къщите за гости са преобладаващо средство за настаняване в почти всички райони;

·         българите се възприемат като гостоприемни, а българската храна и кухня като едни от най приятните и вкусни;

·         появяват се и първите практически ориентирани издания за алтернативен туризъм и т.н.;

 

Тези предпоставки за развитието му обаче са свързани и с редица трудности, стоящи на дневен ред при организацията, финансирането, изграждането и развитието на селския туризъм в България, а именно:

·   липса но национална и регионална стратегии за развитие на туризма и в частност на селския туризъм;

·   липсва цялостна информационна стратегия;

·   ресурсите отделяни за реклама и промоция на България са крайно недостатъчни;

·   липсва комуникация между субектите в туризма;

·   местната власт е недостатъчно ангажирана към развитието на туризма, липсва пряка ангажираност на властта по отношение привличането на инвестиции, организацията и обслужването на звената, свързани със селския туризъм в България;

           ……………………………………

 

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 

1. Маркетинг, концепции и стратегии (Прайд, Феръл),1996 г.

2. Маркетингови изследвания (Симеон Желев)

3. Маркетинг в туризма (Димитър Доганов)

4. Маркетингови изследвания в туризма (Лина Анастасова)

5. www.google.bgселски туризъм;

6. Национален план за развитие на туризма 2003-2007г. -

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици

 

Ключови думи:

селски туризъм в България – маркетинг микс, фактори за развитие, туристически продукт, реклама, ценова политика, пласмент, промоция, дистрибуция, услуги

 [1] Алтернативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически продукт по начин на предлагане и протичане, а именно: селски, екологичен, планински, приключенски (преходи със ски, със снегоходки, с планинско колело, с коне, спускане с лодки, гмуркане, проникване в неосветени пещери, катерене и преминаване на алпийски маршрути с водач), тематичен - свързан с културно-историческото наследство, езотеричните места, религията, виното, традиционната кухня, етнографията и традиционната музика и занаяти.

[2] Идеите за развиване на алтернативен туризъм може би дойдоха не с прехода към пазарна икономика след 1989г., а с програмите на предприсъединителните фондове и предстоящото ни членство в Европейския съюз.


Търси за: селски туризъм България маркетинг микс | фактори развитие | туристически продукт | реклама | ценова политика | пласмент | промоция | дистрибуция

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker