Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Н О В    Б Ъ Л Г А Р С К И    У Н И В Е Р С И Т Е Т

 

 

 

Курсова работа

на тема:

 

 

АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА НА ФИРМА “СИТИМЕКС” ООД

 

 

2007

 

Съдържание:

 

 

 

1. Увод. 3

2. Обща характеристика на “Ситимекс” ООД.. 4

3. Организационна структура на фирмата. 6

4. Анализ на пазарните възможности на “Ситимекс” ООД.. 8

5. Силни и слаби страни на фирмата.  SWOT – анализ. 9

6. Матрица на конкурентните предимства. 12

7. Конкуренти и околна среда на фирмата. 12

8. Фирмено проучване. 13

9. Управление на дружеството. 14

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 16

 

 

1. Увод

 

В съвременните условия ефективното развитие на всяка една фирма зависи от изпълнението и разработването на цял набор от дейности по управлението на цялостното производство и продуктово разпространение. Изграждането на цялостна политика, стратегия, фирмени цели и мисия, която фирмата да следва и да изгражда по-нататъшните си дейности и процеси е силно конкурентно предимство в съвременните условия, както в българската практика, така и в западните модели за конкурентно предимство и растеж.

Важно в стратегически отношение е първоначалния анализ на заобикалящата фирмата среда, фактори на влияние, конкуренция, възможности и перспективи, стоящи пред фирмата, силни и слаби страни в дейността, които трябва да се минимизират с развитието на останалите задачи и дейности. Разработването на цялостна управленска и производствена политика са предпоставка за ефективно последващо разработване на производствени, пласментни и продуктови стратегии. Управлението на качеството и риска във фирмата са нови, съвременни методи за конкурентни предимства. Настоящата конкурентна среда изисква самата конкуренция и борбата за нови потребители и завладяването на нови пазарни дялове, да се води, освен чрез ефективното разработване на елементите на маркетинг микса – цена на продукта, самия продуктов асортимент, дистрибуция и пласмент, реклама и промоция, но и ефективно разработване на системи за контрол над възможностите за риск, както и ефективна система за управление на качеството на произвежданата и разпространявана фирмена продукция и дейностите в сферата на услугите.

Самото разработване на ефективна за фирмата действаща система за управление на качеството е предпоставка и за подобряване на продуктовия асортимент, а оттам и приходната база във фирмата, възможности за иновации и увеличаване на инвестициите, подобряване на работоспособността във фирмата и т.н. Самата действаща ефективна система за качество и нейното постоянно актуализиране, спрямо общоикономическите тенденции и фактори на влияние (общоикономически, независещи от дейността на фирмата, както и пряко действащи отраслови вътрешни и външни фактори) е предпоставка за сериозни конкурентни фирмени предимства и е в пряка зависимост от самата дейност на фирмата и възможностите й в организационно и финансово естество за разработването на такава система за управление и контрол на качеството.

............................................................

 

4. Анализ на пазарните възможности на “Ситимекс” ООД

 

Пазарна възможност за “Ситимекс” ООД е налице, когато обстоятелствата позволяват на организацията да предприеме действия за достигане на определена група клиенти.

Способността на фирмата да се възползва от тези възможности зависи от вътрешната характеристика на организацията и от силите на маркетинговата среда, както и от анализа на външната за организацията среда, вследствие на който могат да се определят силните страни и неблагоприятните фактори на влияние..

Силите на маркетинговата среда оказват влияние върху потребителите и върху решенията на маркетинговите мениджъри и техния избор на маркетингови дейности. Тези сили предизвикват несигурност за организациите и понякога могат да имат обратно влияние върху маркетинговите им усилия, но също така могат да създадат и благоприятни възможности. Това изисква тяхното непрекъснато наблюдение и анализиране.

В силната конкурентна среда всяка фирма се бори за пазарен дял и конкурентни предимства пред останалите фирми на пазара. В тази връзка е от изключително важно значение конкурентните борби да се водят не само с класическите производствени, продуктови и като цяло маркетингови стратегии, а на по-високо равнище, включвайки възможността на фирмата да комуникира, да се адаптира, да убеждава и по този начин да продава.

Анализът на възможните заплахи и благоприятни възможности за “Ситимекс” ООД идват от анализът на външната среда /инфлация, развитие на икономиката и туристическия сектор, безработица, валутни курсове, политика на Правителството и т.н./ и на конкурентите /имат ли нови идеи, рекламните им стратегии, цели и задачи, стоящи пред тях, инвестиционна политика, фирми - конкуренти атакуващи пазара с цел увеличаване на пазарните си дялове; нови фирми на пазара и т.н./.

...........................................................

 

7. Конкуренти и околна среда на фирмата

 

Анализ на конкуренцията – трябва да се идентифицират преките и непреки конкуренти на фирмата, преимуществата, които имат те и с които разполага фирмата; трябва да се очертаят зоните на конкурентно взаимодействие, за да се изведат конкурентните за целта бъде разработена адекватна стратегия. Необходимо е за преките конкуренти да се посочат обемите им на продажби за определен период; разполагаемите и свободни мощности и финансови средства за инвестиране и разширяване на дейността им; прилага е и SWOT анализът за силните и слаби страни на “Ситимекс” ООД и заплахите на средата.[1]

В практиката при всяко производство върху самото такова оказват влияние редица фактори, които най-общо могат да се обобщят като вътрешни и външни фактори. Съществува и друго делене на факторите, според това в каква степен оказват влияние върху дейността на дадено предприятие и производството на дадено изделие или услуга, те се делят на преки и косвени фактори. Същото важи и за конкуренцията в дадения отрасъл. Преките и непреки конкуренти спадат към т.нар. фирмена обкръжаваща среда и имат различно влияние върху различните фирми, макар че са в един и същи отрасъл и да имат почти еднакви конкуренти, силните страни за някои се явяват разрушителни за други или пък мотивиращи и в последствие предимство пред останалите. Всичко опира до начина на адаптация на самата фирма, силните й страни, както и възможността да се приспособява към промените.

........................................................

 

 


 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 

1.                  Маринова, Е. “Маркетинг, продукт, реклама”, Princeps Варна, 1992 г.

2.                  Прайд У., О. Ферел, “Маркетинг - концепции и стратегии”, “Протед”, София 1994 г.

3.                  Атанас Дамянов – “Планиране и прогнозиране”; Университетско издателство, 2002г.

4.                  Каменов, К. Малкият бизнес. Велико Търново, С., 1997г. изд. АБАГАР

5.                  Тодоров, К. Бизнес стратегия на малката фирма. НБУ, 1996г

6.                  Данни, предоставени от маркетинговия и анализаторския отдел към фирма “Ситимекс” ООД – град София

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Съдържа таблици и графики

 

Ключови думи:

външна среда, конкуренция, Ситимекс ООД – стратегия, управление, конкуренти, организационна структура, SWOT анализ, външна и вътрешна среда

 [1] За подробности виж.: Тодоров, К., “Стратегическо управление н в малките и средните фирми”, София, 1997г.


Търси за: външна среда | конкуренция | конкуренти | организационна структура | SWOT анализ | външна вътрешна среда

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker