Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

Курсова  работа

На тема:

 

Маркетинг на търговската фирма

 

 

 

2009

 

Съдържание:

 

 

І. Увод. 3

ІІ. Същност и роля в маркетинговата система. 4

ІІІ. Фактори в маркетинга на търговската фирма. 6

1.    Неконтролируеми фактори или маркетингова макросреда. 6

1.1. Демографски и социо-икономически фактори. 6

1.2. Социо-културни фактори. 7

1.3. Технологични фактори. 8

1.4. Екологични фактори. 8

1.5. Политико-правни фактори. 9

2. Контролируеми фактори  или маркетингова микросреда. 9

2.1. Пазарни отношения с доставчиците. 10

2.2. Пазарни отношения между търговските фирми – отношения на конкуренция  12

2.3. Кооперативни взаимоотношения на търговската фирма. 16

ІV. Заключение. 18

Използвана литература: 19

 

 

……………………………………….

 

На база на събраната информация фирмата определя маркетинговата си стратегия. Подходите за определяне на маркетингови стратегии са чрез целеви пазарни сегменти - когато фирмата познава пазара и го разделя на групи и когато фирмата не познава пазара  - тогава се извършват детайлни проучвания. Изборът на целеви пазар зависи от правилното проучване на пазара. Възможни са:

- недиференциран масов маркетинг - фирмата си избира стока, която задоволява масовия потребител;

- диференциран маркетинг - избират се няколко пазарни сегмента, като на всеки от тях се прилага маркетинг микс адаптиран специално за сегмента;

- концентриран маркетинг - той се насочва към много тясна пазарна ниша, на която съществува сходно специфично търсене.

Естествено маркетингът се пригажда към микро и макро средата. И докато маркетингът насочен към микро средата е контролируем, този насочен към макро средата не е.

Микро маркетингът разглежда такива проблеми като персонал, доставчици, конкуренти. Пазарите, на които се предлагат стоките в микро маркетинга се делят на няколко разновидности, като разновидностите се определят в зависимост от географския фактор, особеностите на продукта, особеностите на потребителя, особеностите на сключването на сделката и още много различни особености.

При макро средата съществуват различни елементи, които не се поддават на влияние от страна на фирмата, но определено фирмата трябва да се съобразява с тях, защото от това зависи печалбата й.

 

ІІ. Същност и роля в маркетинговата система

Развитието на теориите за маркетингово поведение на фирмата се основава на дискусиите за стойностите и целите. Целите са изходен пункт за действие и с това се очертават пътищата и средствата за тяхното постигане. В областта на търговията има три форми на структуриране, от които зависят целите. Те са следните:

 

1). Едноличен търговец - тези фирми са еднолични собственици, най-често тип „семеен бизнес”. Те имат неформално емоционално управление. Целите са оцеляване на семейството. Управлението е автократично и се основава на дългосрочно и приятелско сътрудничество с доставчиците.

2). Вериги магазини - това са големи фирми, корпорации - ЕООД или  АД. Те могат да бъдат с деление по собственици и се управляват от управителен съвет.

3). Кооперативни търговски съюзи - управляват се от Общо събрание.

.................................................................. 

 

      1.    Неконтролируеми фактори или маркетингова макросреда

 

1.1. Демографски и социо - икономически фактори

От своя страна те включват :

- структурните промени на населението като потенциален носител на потребности;

– увеличаване или намаляване на населението, увеличаване или намаляване на населението във фертилна възраст, повишаване на възрастовата пирамида и т.н. Всички те дават отражение върху маркетинга на търговската фирма чрез преобразуване на сегментите на пазара;

- Покупателна сила на разположение – това е т. нар покупателен фонд, който е предназначен за купуване на стоки и услуги. Той е изключително важен, тъй като чрез него се формира потенциалът на пазара. Основните видове доход, които формират този покупателен фонд са работна заплата, пенсия, стипендия и т.н. Въз основа на този фактор се извършва и разпределение на населението по групи в зависимост от стандарта на живот.

 

1.2. Социо -културни фактори

Те образуват духовните предпоставки за развитието на пазара. Тук се отнасят знанията, опита, традициите, нормите. Под различните компоненти на социо -културното развитие се разбират ценностите и промяната им.

Ценностите са обществени и лични и имат значение за процесите на социализация и икономическо значение за формиране на стила на живот и потребление. Те се характеризират общо като основополагащи концепции на желани стойности. В общественото пространство се увеличават стойностите на ориентация към стандарти и като величини, влияещи върху личното поведение. Промяната на стойностите носи загуба на значението на традиционните ценности на обществото и предизвиква  появата на йерархия на нови ценности. Прогнозите по принцип са хипотези на обяснение :

-  хипотези на липси – стоки, които се дефинират като най-високо ценени;

-  хипотези на социализация  - основни стойности за личността, които се изграждат докато човек е млад.

 

Промяната на ценностите се извършва в следните етапи :

- възникване на конфликт;

- новатори на ценности;

- политизиране на конфликтния носител;

- счупване на институционализацията;

- разпространение на нови ценностни системи.

…………………………………………

 

2.1. Пазарни отношения с доставчиците

На база на сегментационните процеси се оформят отношенията на търговските фирми с доставчиците. По принцип те могат да бъдат както производствени фирми, така и фирми посредници – търговци на едро, дистрибутори и др. Пазарните отношения с доставчиците се базират върху двустранен сегментационен процес – планиран или спонтанен, който има две гледни точки – на доставчика и купувача.

От гледна точка на доставчика, интерес представлява мястото на полицата в търговския обект. Това е широк и по-малко специфичен сегмент. Доставчикът има интерес от количеството, което той може да изложи на съответната полица, качеството на предлагането на полицата – по стокови групи , имиджа на продукта. На мястото на купуването доставчикът може да предложи и най-разнообразни промоционни материали.

От гледна точка на търговската фирма най-търсени продукти са тези с най-високата рентабилност. Други критерии при избора  на доставчик са :

- структурно – организационни – правна форма на фирмата на доставчика , бранш, размер на фирмата, място –адрес;

- вътрешно – организационни – целева система, ресурси, правила за вземане на решение, маркетинг, пласмент;

-  психографски – очаквани ползи, мотиви, представи;

- поведенски - наблюдавано пазарно поведение : push насочено към търговията или pull насочено към потребителите.

……………………………………….

 

Кооперацията по правило е вертикална задна интеграция с превземане на функциите на търговията на едро. Съществува целепоставяне при кооперирането на снабдяването, което представлява свързване на отделните локални търсения на фирмите с изгодни условия на доставка. Същевременно чрез централизация се постига по-добро изпълнение на задачите, намаляване на риска и рационализиране процеса на снабдяване. Границата на кооперирането на снабдяването е асортиментната политика на участниците, тъй като фирмите са в конкуренция с маркетингови средства. За търговските фирми се получава така, че кооперирането е от по-голяма полза при снабдяването отколкото при реализацията. При конкуренция между фирми на едро могат да се изведат още предимства за фирмите – купувачи т.е. да се постигнат по-добри условия на доставка.

 

ІV. Заключение

 

В заключение можем да кажем, че маркетингът е управленска концепция: привличат се инструменти от управлението в маркетинга - маркетингово планиране, маркетингова стратегия, маркетингов контрол, маркетингов одит. Маркетингът е организационна функция и съвкупност от процеси за създаване, комуникиране и предоставяне на стойност за потребителите за управление на взаимоотношенията с тях по начин, по който се облагодетелства организацията и всички свързани с нея страни. Маркетинговият отдел във фирмата се занимава с възможността за пласиране на продукцията на дадена фирма.

 

 

 

Използвана литература:

 

1. Инджова Цветанка, Управление на маркетинга, 2009;

2. Стоянов Димитър,  Маркетинг в индустрията – 2 изд. – София, Дионис,  2006

3. Интернет

 

 

Темата е изготвена 2009г.

Не съдържа таблици

 

Ключови думи:

Маркетинг - фактори, търговска фирма, пазарни отношения, конкуренция, доставчици, микросреда, макросреда

 


Търси за: маркетинг | търговска фирма | пазарни отношения | конкуренция | доставчици | микросреда | макросреда

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker