Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

 

Реферат

на тема:

 

Маркетинг стратегия на „БТК” ЕАД

 

 

2007

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ НА  „БТК” ЕАД.. 3

2. РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ НА „БТК” ЕАД.. 5

3. ТЕЛЕВИЗИОННА РЕКЛАМА НА „БТК” ЕАД.. 14

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 19

 

 

 

 

1. РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ НА  „БТК” ЕАД

 

В настоящият процес на глобализация и мащабност в действията на фирмите, големите корпорации все повече си приличат – те се стремят да прилагат най-новите технологии, копират методите за подобряване на качеството, подражават си като прилагат откритията в мениджмънта и т.н. Всичко това намалява и размива различията между тях, като затруднява публиката в нейната ориентация. В подобна обстановка фирмата, която е в състояние да бъде уникална, печели отлични позиции в конкурентната битка. Уникалността на една фирма може да бъде изразена в неповторими характеристики на предлаганите от нея продукти или услуги, в тяхната рядкост – трудно се намират, в изпреварването на конкурентите – продуктите/ услугите за първи път се предлагат и пр. В основата на уникалността, обаче, винаги стоят потребностите на потребителя, изразявани чрез очаквания за точност, коректност, навременност, сигурност, привлекателност и т.н.

С важно значение за всяка една отделна фирма е изграждането на позитивна реклама, лоялност към марката, което е пряко следствие от нейната продуктова, производствена, маркетингова и като цяло фирмена политика, цели и задачи, които си е поставила. Днес конкурентната борба за пазарни позиции и нови клиенти се води не толкова чрез разработването на елементите на маркетинга, но чрез актуални системи и техники за въздействие върху потребителите, като водещи критерии са политически, икономически и най-вече социални фирмени примери с цел полза за обществото.

Рекламната стратегия на една фирма или компания има за задача да създаде позитивна нагласа от страна на публиката, както и да популяризира своите продукти/ услуги чрез определени начини на въздействие върху потребителите (потенциални и реални) с оглед провежданата предпродажбена и продажбена фирмена политика.

.........................................................................

 

Пред PR екипа на БТК теоретично и практически  стоят два основни проблема за разрешаване при изграждане на корпоративен имидж и съответно лоялност към продуктовото разнообразие и търговската марка на БТК, а именно:

- да се открои фирмата от другите организации, като се подчертае нейната уникалност, т.е. да се конструира корпоративна уникалност, и

- да се мотивира  публиката не просто за потребление на конкретен продукт или услуга, а  за съдействие  на  компанията  в реализацията  на нейната  цялостна политика.

Създаването и внасянето  в публичното пространство на фирмения имидж е сложен и продължителен процес, който се подчинява на определен правила, изисква професионален подход и определени ресурси. Под технология на изграждане на фирмения имидж се разбира прилагане на специфични знания за създаване и поддържане на устойчив фирмен имидж. PR се основава на конкретни принципи, знания и техники за постигане на тази цел. Процесът на конструиране на фирмен имидж преминава през няколко взаимно свързани етапа:

·   етап на установяване  на изискванията и очакванията на публиката по отношение на БТК;

·  етап на селектиране  на силни и привлекателни характеристики;

·  етап на модифициране  на конкретни  характеристики като средство  за очертаване  на желан от  публиката  уникален корпоративен имидж;

·  етап на внасяне  на фирмен имидж в публичното пространство;

В последователното и  целенасочено реализираната PR дейност за изграждан на корпоративен имидж  могат да бъдат очертани условно два етапа. Те са отражение  на единството от тактически и стратегически  задачи, които трябва да бъдат решавани  от фирмения  PR:

1.       конструиране на тактически образ - в неговата основа залягат актуални проблеми, вълнуващи публиката. Възможностите на компанията да достигне до публиката са ограничени - не само като ресурси, но и като реална възможност  на самата публика  да поеме информацията предлагана и от конкретната анализирана фирма. Всеки индивид се нуждае от най-разнообразна информация в своята социална и личностна  реализация, а в публичното пространство действат огромен брой информационни източници, които се борят за неговото внимание.

.........................................................................

3. ТЕЛЕВИЗИОННА РЕКЛАМА НА „БТК” ЕАД

 

Телевизионната реклама съдържа частност като вид рекламно средство разнообразно в тематично и жанрово отношение дялове. В реализацията им се прилагат принципите на класическата журналистика, на художественото творчество, на обучението и образованието, на развлечението и рекламния бизнес. Уникален е интензивният процес на взаимно проникване и синтез, резултат на специфични технологични и природни особености на медията, на характеристиката на нейната аудитория, на рефлексията, което най-новото електронно средство има към динамиката на обществените процеси.

Рекламата в телевизионния канал е платена форма на нелична комуникация, която се предава чрез масмедиите. Основните функции на рекламата са:

·        да промоцира продуктите на организацията;

·        да стимулира търсенето;

·        да уравновесява рекламата на конкурентите;

·        да направи продавачите по-ефективни;

·        да увеличи употребите на един продукт или услуга, предлагана от Компанията;

·        да напомни и подсили клиентите;

·        да намали продажбените флуктуации.

Повечето фирми се възползват от големите възможности на рекламата в телевизията и влагат огромни средства за разработване на ефективни рекламни кампании.

.......................................................................

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Аврамов, В. Комуникационна политика на фирмата. С., Сиела, 2001;

2.      Илиева, Л. Модерната реклама; С.; изд. “Тилия”; 1996;

3.      Котлър, Ф. Котлър за маркетинга. Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите.  Издателство "Класика и стил", С., 2000, с. 244.

4.      Котлър, Ф.: Управление на маркетинга. Том ІІ, Графема, 1996;

5.      Класова, С.; П. Иванов и кол. Въведение в маркетинга. С.; Унив. изд. „Стопанство”; 1999;

6.      Кръстев, С.; „Рекламата”; С.; изд. “Сиела”; 2000;

7.      Менчева, Л. Рекламна политика. С.; НБУ; 1996;

8.      Менчева, Л. Лозанов; Маркетингови комуникации. С.; Тракия - М; 2003;

9.      Янкулов, Янко. Продажбата е лесно нещо. С., Унив. изд. „Стопанство”, 2002;

10.  www.btc.bg

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

маркетинг стратегия, комуникационна политика на фирма, рекламна политика, телевизионна кампания, управление на маркетинга, функции не рекламата, стратегия на търговската марка, маркетингови комуникации, маркетинг микс

 

 


Търси за: маркетинг стратегия | комуникационна политика фирма | рекламна политика | телевизионна кампания | управление маркетинга | функции рекламата | стратегия търговската марка | маркетингови комуникации | маркетинг микс

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker