Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

ФАКУЛТЕТ “УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА”

СПЕЦИАЛНОСТ “МАРКЕТИНГ”

 

 

 

 

 

 

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

 

 

на тема:

 

„Конкурентоспособност на финансова услуга: ОББ кредитна карта”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 2008 г.


Въведение. 4

 

Глава I. Анализ на маркетинговата среда. Позициониране на Обединена българска банка (ОББ) 6

1. Профил на ОББ. 6

2. Параметри на маркетинговата среда. 8

2.1. Анализ на микромаркетинговата среда. 10

2.2. Пазарна позиция на ОББ. 12

3. Сегментиране на пазара на финансови услуги. 16

 

Глава II. Анализ на кредитните  карти, предлагани от другите търговски банки в България  21

1. Кредитна charge карта, физически лица. 21

2. Кредитна карта с гаранционен депозит/ неснижаем остатък за физически лица  23

3. Кобрандирани кредитни карти. 28

4. Застрахователни продукти, предлагани заедно с кредитните карти. 30

5. Допълнителна защита за кредитните карти -  SMS съобщения. 32

 

Глава III. Маркетингопв микс на кредитните карти на  Обединена Българска банка  36

1. Разработване на маркетинг микс. 36

2. Продукт (Product) 36

2.1. Кредитни карти, предлагани от Обединена българска банка. 38

3. Цена (Price) 52

3.1. Подходи при определяне на цените на финансовите услуги. 52

3.2. Видове ценови стратегии. 53

3.3. Основни методи за формиране на цените. 55

3.4. Сравнителен анализ на ценовата политика на ОББ с другите конкурентни банки: 57

4. Дистрибуция (Place) 63

4.1. Видове дистрибуционни канали – клонове, офиси, банкомати, ПОС - устройства и Интернет банкиране. 64

5. Комуникационна политика/ Промоция (Promotion) 69

5.1. Лични продажби. 71

5.2. Реклама. 72

5.3. Връзки с обществеността и спонсорска дейност (РR) 76

5.4. Директна поща. 77

6. Персонал (Personal) 78

6.1. Обучение на персонала. 79

6.2. Контрол върху изпълнението. 80

6.3. Стимулиране на продажбите. 81

7. Насоки за бъдещо развитие и нови технологии. 82

 

Заключение. 84

Използвана литература. 85

 
Въведение

 

През последните години секторът на банкови услуги преживява значителни промени. Тези промени се отразяват както на структурата на отрасъла, така и на характера на конкуренцията вътре в него. Върху сектора оказват влияние множество външни фактори, между които социално-икономически, регулаторни и технологически. В тази бързо променяща се среда финансовите институции са принудени да променят начина, по който реагират на пазара, като обръщат по-малко внимание на продуктите и повече на – потребителите, по-малко на краткосрочните и повече – на дългосрочните аспекти.

Познаването на маркетинговата среда е изключително важна част от дейността на всяка компания. Ръководейки се от маркетинговата концепция, компанията ще произведе и предложи на пазара стоки и услуги, ориентирани към потребностите и желанията на потребителите.

В условията на днешния динамичен и непрекъснато променящ се свят, познаването на маркетинговата среда е актуална тема и необходимост в почти всички сфери на икономиката, като при някои това, е от изключително значение. Такава сфера от икономиката са и финансовите пазари и в частност банковите институции. Дори и за такава, на пръв поглед консервативна сфера, необходимостта от познаването на маркетинговата среда като част от успешния бизнес е безспорна, тъй като с развитието на науката и техниката все повече се разширяват, разнообразяват и усъвършенстват видовете услуги, които се предлагат на финансовите пазари.

Анализът на конкурентните продукти има своето място в планирането и управлението на маркетинга, както и самостоятелно значение. За всяка компания познанието на целите и стратегиите, на силните и слабите страни на конкурентите, техния маркетингов инструментариум и клиентски сегменти са детерминанти, определящи областите на конкурентни предимства и пазарна позиция. От навременната и вярна диагностика на конкуренцията зависи правилният избор на конкурентна фирмена стратегия.

Предмет на настоящата дипломна  работа е конкурентоспособност на финансова услуга в България и по-конкретно - кредитна карта на ОББ. Главният акцент се поставя върху анализа на конкурентите предлагащи кредитни картови продукти, които са с най-голямо значение за пазарното представяне и конкурентните позиции на ОББ в най-модерния и най-технологичен бизнес на Банката – картовия бизнес.

 

Цели:

Главната цел на настоящата дипломна работа, е да се разкрият и анализират пазарните сегменти на ОББ, както и основните конкуренти, с които се сблъсква банката на всеки един от тези сегменти.  На второ място като цел, е да се разгледат отделните елементи на микросредата през призмата на маркетинговия микс, с оглед да се постигне един по-пълен и задълбочен анализ.

………………………………………………

 

 

 

Глава I. Анализ на маркетинговата среда. Позициониране на Обединена българска банка (ОББ)

         

 

1. Профил на ОББ

 

ОББ е основана през 1992 година със сливането на 22 български регионални търговски банки, първият най-голям консолидиращ проект в българския банков сектор;

Банката е приватизирана през 1997 година, първа приватизационна сделка на голяма държавна българска банка;

Регистриран акционерен капитал: 75,964,082 BGN;

     Основни акционери:

-          Национална банка на Гърция - НБГ (99.9%)  75,893,450

-          Други акционери                                (0.1%)            70,632

-          Общо                                                                    75,964,082

 

Банков лиценз:

Пълен банков лиценз за извършване на банкови и финансови операции на вътрешния и международен пазар;

Установени кореспондентски отношения с над 760 чуждестранни банки;

Считана за една от най-напредналите и иновативни банки в страната;

Клонова мрежа:

Над 200 структурни единици в цялата страна

Рейтинг:
FITCH

BBВ + дългосрочен в чуждестранна валута

F3      краткосрочен в чуждестранна валута

Перспектива стабилна

Индивидуален C/D

Подкрепа 2

Standard & Poors

-          BBB-  дългосрочен в чуждестранна валута

-          A-3   краткосрочен в чуждестранна валута

-          Перспектива стабилна

Пазарни дялове: (към 31 декември 2006 г., изчислен като процент от целия банков сектор в България по статистически данни на БНБ):

·       на второ място по размер на акционерния капитал и активи

·       на второ място в корпоративното кредитиране и кредитирането за граждани

·       лидер на пазара на картови услуги и в областта на левовите разплащания в страната

            ……………………………………………

 

 

Заключение

 

Традиционно в центъра на внимание на маркетинга е потребителят. Увеличението на интензивността на конкуренцията и развитието на теоретичните знания в тази област довеждат до нарастване на интереса към конкурентите. Европейския съюз и навлизането на чуждестранните компании на нови пазари създават условия за глобализация на пазарите и конкуренцията. От изключително значение за дадена фирма е да оцени правилно елементите на средата и най-вече тези на микромаркетинговата среда, сред които с голям относителен дял са – конкуренти. Ето защо това именно е елемента, които е с водещо значение при разглеждането на микромаркетинговата среда на Обединена Българска Банка.

Банката е и водеща по отношение на предлагането на кредитни карти, като съществува реална възможност за разширяване на клиентската маса, тъй като голяма част от клиентите на конкурентни банки използват ОББ като допълваща банка  и поради осъществения вече контакт, сравнително лесно би й се отдало да ги привлече за свой постоянни клиенти.

            Все повече ОББ се разкрива като “иновативната банка”. Тя запазва лидерските си позиции на ниво корпоративно банкиране и картови разплащания В момента банката е собственик на 45% от издадените в страната кредитни карти.

            ……………………………………………….

 

 

 

 

Използвана литература

 

1.        Aвторски колектив: “Въведение в маркетинга” – изд. УНСС, София, 1999;

2.        Aвторски колектив, „Ключ към маркетинга” – изд. УНСС, София, 2002;

3.        Балева В. ”Стокова политика” – изд. УНСС, София, 2000;

4.        Благоев В., “Основи на маркетинга” – изд. Векко, София, 1998;

5.        Вачков, Ст. Същност на банковото дело. Варна. 2000 г;

6.        Грозданов, Б., ”Финанси”; изд. ”Абагар” В. Търново; 1998;

7.        Джонсън, Ф., ”Банков мениджмънт”; изд. „Принцепс”; 1999;

8.        Йотов, С., ”Ипотечният пазар в България”; изд. „Сиела”; 2001;

9.        Костов, Н. Банково счетоводство. Казанлък 2000 г.; с. 6 - 11;

10.   Костова, Н. Диагностика на търговските банки. С. 2004 г.;

11.   Младенов, М., ”Пари, банки и кредит”; изд. „Принцепс”; 1998;

12.   Неновски, Н.; „Свободните пари. Въпроси на икономическата теория”; Акад. Изд. ”М. Дринов”; С.; 2001;

13.   Николов, Н., ”Финансови изчисления”; Част І , ІІ; изд. ”Стопанство” УИ; 1997;

14.   Стефанова, П., “Банки и кредитно посредничество”, изд. „Тракия - М”, С., 2000;

15.   Стефанова, П., ”Банки. Вътрешни и международни плащания”, изд. ”Тракия - М”, С., 2000;

16.   Стефанова, П., ”Рентабилност, ликвидност и адекватност на банките”; С.; 1994;

17.   Радков, Р., ”Пари и банково дело”; изд.”Мартилен”; 1998;

18.   „Банково право”- сборник нормативни документи

19.   Райков З., „PR. Технологията на успеха” – изд. Дармон, София, 2003;

20.   Котлър Ф., “Управление на маркетинга”, том I и II – изд. Графема, София 1996;

21.   Харисън Т., „Маркетинг на финансови услуги” – изд. Класика и Стил, София 2004;

22.   Годишен отчет ОББ, 2006 г.

23.   Агенция за маркетингови проучвания „Market Links

24.   Доклади на VISA и MasterCard

25.   Публикации на в - к “Капитал”, “Банкер” и “Пари”.

26.   www.bnb.bg

27.   www.ubb.bg

28.   www.focus-news.net

29.   info.focus-news.net

 

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новата информация е от 2008 г.

 

Ключови думи:

конкурентноспособност на финансова услуга, кредитни карти, профил на ОББ, сегментиране на пазара, видовe ценови стратегии, дистрибуция, стимулиране на продажбите, финансов пазар, връзки с обществеността

 


Търси за: конкурентноспособност финансова услуга | кредитни карти | профил ОББ | сегментиране пазара | видове ценови стратегии | дистрибуция | стимулиране продажбите | финансов пазар | връзки обществеността

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker