Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

Икономически университет - Варна

 

 

Проект по Маркетингови изследвания

 

на тема:

 

Маркетингово изследване на пазара на шоколад в средния ценови сегмент

 

 

Януари, 2010 год.

Гр. Варна

 

 

Съдържание

 

1. Концептуален модел на изследването. - 3 -

2. Методология при провеждане на изследването. - 10 -

2.1. Методи и техники за събиране на данни. - 10 -

2.2. Определяне обема на извадката. - 11 -

2.3. Администриране на въпросника. - 11 -

2.4. Обработка на данните. - 12 -

3. Резултати. - 13 -

Заключениe. - 16 -

 

Използвана литература. - 17 -

Приложение. - 18 -

 

 

 

1. Концептуален модел на изследването

 

 

Обектът на настоящото изследване е пазара на  шоколад в средния ценови сегмент.

 

Предметът на изследване са потребителските нагласи към шоколадите на Милка, представите, които са си изградили лоялните и нелоялните клиенти на марката, както и предпочитането й пред конкурентни марки.

 

Цел: Да се установи кави са потребителските нагласи и предпочитания спрямо шоколадите на Милка.

 

Задачи:

1.      Да се установи общата консумация на шоколад.

2.      Да се идентифицира пазарния сегмент, който е целеви за фирмата и да се изведе неговия профил.

3.      Да се определят основните фактори, влияещи на потребителите при избор и покупка на шоколад.

4.      Да се определи познатостта на марката Милка.

5.      Да се установи общата потребителска удовлетвореност от шоколадите на Милка.

6.      Как се възприемат шоколадите на Милка спрямо своята цена.

7.      Как се възприемат шоколадите на Милка спрямо своето качество.

            ………………………………………….……..

 

2. Методология при провеждане на изследването

 

            2.1. Методи и техники за събиране на данни

 

            В провеждането на настоящото изследване на пазара на шоколад в средния ценови сегмент  са използвани следните техники за събиране на първични данни:

·  Неструктурирани интервюта под формата на дискусия с фокус група;

·  Структурирано интервю под формата на въпросник за провеждане на лично интервю.

 

            Първата стъпка от изследването е провеждането на интервю с фокус група, за да се установят общите преобладаващи нагласи към продукта шоколад: консумира ли се от потребителите, колко често, защо се потребява, какви са предпочитанията на потребителите, открояват ли се предпочитания към определени марки шоколад и др. Получените отговори от дискусията ще послужат като основа за последващото структуриране и съставяне на въпросника. Дискусията с фокус група се провежда в неформална обстановка, създаваща комфорт на участниците и предразполагаща към тяхното свободно държание и изразяване на мнение. Участниците са 6 души: 3 - ма мъже и 3 - ри жени във възрастовия диапазон от 22 - 33 год.

            ………………………………………………..

           

3. Резултати

 

1.            Първата ни хипотеза относно честотата на консумация на шоколад се потвърждава в следствие на проведеното изследване. Най- голям дял от респондентите са отговорили, че консумират шоколад 1 път седмично /35% / и 2-3 пъти седмично /35%/. Това доказва, че шоколадът е предпочитан за консумация продукт, който неизменно присъства в менюто.

 

2.            За да се определи целевата група потребители на шоколад трябва да се вземат в предвид някои демографски характеристики на респондентите. От данните, получени от настоящото проучване става ясно, че потребителския сегмент обхваща мъже и жени на възраст от 18 до 35 год. с доходи средни и над средните. От изследвана зависимост между броя деца в домакинството и количествата шоколад при еднократна покупка става ясно, че децата не оказват значимо влияние в консумацията на шоколад в едно домакинство. За целевия ни сегмент това означава, че той ще обхваща както потребители с деца, така и потребители без деца.

 

 

3.            От изследването става ясно, че мъжете консумират по- често шоколад в сравнение с жените. Най- голяма част от мъжете консумират шоколад 2-3 пъти седмично, докато най- голяма част от жените консумират шоколад само 1 път седмично. Това потвърждава и 3 - тата ни хипотеза.

4.            В подкрепа на хипотеза № 4 данните от изследването ни дават информация, че най- често потребителите консумират шоколад за десерт - 43,3 %, 33,3% консумират често шоколад без повод, а 26,7% консумират шоколад винаги на празник.

            ………….………………………………….

 

Използвана литература

 

1.      Комплект лекции на доц. Бистра Василева, 2009

2.      www.ecs.ru.acad.bg

3.       www.gfk.bg/

4.       www.ue-varna.bg

5.       www.regal.bg

 

 

Темата е разработена януари 2010 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2009 г.

Анализът на данните е посредством програма SPSS.

 

Ключови думи:

маркетингово изследване, пазара на шоколад в средния ценови сегмент, концептуален модел на изследване, техники за събиране на данни, администриране на въпросник, определяне на извадка, обработка на данните, изследване на потребителски нагласи


Търси за: маркетингово изследване | концептуален модел изследване | техники събиране данни | определяне извадка | обработка данните | изследване потребителски нагласи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker