Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Курсова работа

Същност на стимулиращия маркетинг. Особености и правна регламентация на стимулиращите игри в България

2008 г.
Съдържание

 

1. Насърчителен маркетинг. 3

2. Правна регламентация на стимулиращите игри. 5

3. Ролята на КЗК.. 9

4. Казус. 10

4.1. Официални правила за участие в кампанията. 11

4.2. Награди в Кампанията “88 коли за 88 дни”. 12

4.3. Последствия от т.нар. насърчителна игра на Компанията. 13

4.4. Становище на “Мобилтел” ЕАД.. 15

4.5. Определяне на санкции. 16

Използвана литература. 22

 


1. Насърчителен маркетинг

Продажбеният процес включва избор на стоки или услуги, усилия по привличането на потенциални потребители, изучаване мотивите за покупка, аргументация и сключване на сделки. От икономическа гледна точка продажбите са стопанска дейност, която повишава жизнения стандарт, тъй като създават приходите на бизнеса и снабдяват клиентите със стоки. В този процес насърчаващият маркетинг заема основно място с извършваната рекламна дейност, чрез която се създава и използва директното взаимоотношение между бизнеса и потребителите или потенциалните клиенти като личности.

Насърчителният маркетинг, част от който е и използваната от дадена компания стратегия на игри, томболи, като по този начин се стимулира потребителското търсене, се използва по отношение на създаването на вид потребителско търсене чрез вид награда, като рекламата се разпространява чрез печатни и електронни средства за масова информация. Тук насърчаването на продажбите се използва спрямо мястото на продажбите, което всъщност представлява и взаимоотношението относно заложените цели. В процеса на изграждане на това взаимодействие се преминава през потенциалните клиенти, като трябва да се отбележи, че съществуващият подход е персонален.

......................................................

3. Ролята на КЗК

Преосмислянето на ролята на КЗК в България и политиката по отношение на конкуренцията е от съществено значение за икономиката на страната. Чисто теоретичните постановки за конкуренцията и стимулите на пазара явно не са достатъчни и се налага да навлизаме в подробности по всяка една точка от закона за да се покажат очевидните противоречия в разбирането за конкуренцията в България.

Компетенциите на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) са уредени по нов начин, съответстващ на Регламент на Съвета № 1/2003 и Регламент на Съвета № 139/2004 г. С цел да се гарантира, че общностното право по конкуренция се прилага ефективно, проектът предвижда КЗК паралелно с националните правила за забранените споразумения и/или злоупотреба с господстващо положение да прилага и чл. 81 и/или чл. 82 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО). Същевременно, в съответствие с Регламент на Съвета № 139/2004,  правомощията на комисията за контрол на концентрациите между предприятия са ограничени до онези концентрации, които имат връзка с територията на Република България – случаите, в които сумата от общите обороти на предприятията-участници в съответната концентрация на територията на страната надхвърля определен праг.

..............................................

4. Казус

Кампанията “88 коли за 88 дни” стартира на 18 октомври 2007 г. и продължи до 13 януари 2008 г. В нея взеха участие общо над 300 000 души. Спечелилите бяха определяни ежедневно и ежеседмично измежду участниците, изпратили SMS-и на кратък номер 8888. Допълнително в края на всяка седмица, най-активният участник получаваше возило от същия модел. Така общият брой автомобили-подарък стават 101. Съорганизатори на кампанията бяха Велти и ГоингЪп.

Организатор на кампанията “88 коли за 88 дни” е "Мобилтел" ЕАД.

...............................................

4.3. Последствия от т.нар. насърчителна игра на Компанията

Комисията за защита на конкуренцията глоби „Мобилтел” със 150 хиляди лева за нарушение на Закона за защита на конкуренцията във връзка с рекламната кампания “88 коли за 88 дни”. Антимонополистите са установили, че участието в играта е пряко свързано с продажба на SMS-услуга. Комисията смята, че проведената кампания би могла да изкриви търсенето на далекосъобщителния пазар, като акцентира предимно върху обещаните награди, а не върху качествата на услугата. Подобно поведение противоречи на добросъвестната търговска практика.От друга страна, стойността на всяка от предлаганите награди, автомобили Volkswagen Polo Trendline, надвишава многократно законовия праг от десет минимални работни заплати или 100 пъти стойността на услугата. Според постоянната практика на КЗК, установена с решение №109/28.04.2005г “обещаваната награда има стойност значително надвишаваща цената на предлаганата стока или услуга, ако надвишава със 100 пъти стойността на предлаганата стока или услуга, но не с повече от 10 минимални работни заплати за страната”.

...............................................

Относно определяне размера на санкцията

Във връзка с Методиката за определяне на имуществените санкции и глоби по ЗЗК, Комисията счита, че тъй като извършеното нарушение от “Мобилтел” ЕАД е в областта на нелоялната конкуренция, по принцип то крие по- ниска степен на обществена опасност, в сравнение с нарушенията на антитръстовите разпоредби на ЗЗК. Поради това, размерът на санкцията при така установеното нарушение по чл. 34, ал. 6 от ЗЗК следва да е по-нисък, отколкото за нарушения по Глава III и IV от ЗЗК.

......................................................

Използвана литература

 

1.      Бърд, Др., Директен маркетинг, Бургас, „Делфин прес”, 1993

2.      Янкулов, Янко, Продажбата е лесно нещо, С., Унив. изд. „Стопанство”, 2002

3.      Ковачева, В., Организация и оперативно управление на търговията, С., Форком, 1998

4.      Ковачева, В., Организация и технология на търговската дейност, С., ИК “Век 22”, 1998

5.      Закон за защита на конкуренцията Обн. ДВ. бр.52 от 8 Май 1998г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Септември 1998г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г.

6.      Публикации в интернет

7.      http://www.cpc.bg

.............................................

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

стимулиращ /насърчителен/ маркетинг, стимулиращи игри – правна регламентация, КЗК, Мобилтел ЕАД, награда


Търси за: Мобилтел ЕАД | награда

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker